Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. Eens in de vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van de gemeente de gemeenteraad. De raad van Molenlanden bestaat uit 27 raadsleden. De burgemeester zit de gemeenteraad voor, maar maakt geen deel uit van de raad.


De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

  • het vertegenwoordigen van de inwoners
  • het vaststellen van de beleidskaders
  • het controleren van het college.

Er zijn verschillende manieren om invloed op de raad uit te oefenen.
- U kunt raadsleden persoonlijk een mail sturen (kijk onder 'Wie is wie' voor de e-mailgegevens). Of u kunt een brief aan de hele gemeenteraad sturen via de griffie (griffie@jouwgemeente.nl).
- Wilt u ideeën, wensen of onderwerpen onder de aandacht brengen van de raad, dan kan dat via het Open Podium (zie verderop in deze Vraagbaak).
- Daarnaast kunt u inspreken tijdens de commissievergaderingen.


Inspreken tijdens commissievergadering 
Als u wilt inspreken, dan hoort u zich uiterlijk 12.00 uur op de dag vóór de vergadering te melden bij de griffie (e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000). Iedere inspreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Per organisatie/adres/groep mag maar één persoon inspreken, dit alles ter beoordeling aan de griffier. Wij maken een opname van de vergadering, die u live kunt beluisteren of later terugluisteren.
De griffier kan contact met u opnemen om uw bijdrage verder met u af te stemmen.


U kunt niet inspreken:
- over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of open heeft gestaan
- over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
- wanneer een klacht ex. artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Als u wilt inspreken, dan hoort u zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering te melden bij de griffie (e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000). Iedere inspreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Per organisatie/adres/groep mag slechts één persoon inspreken, dit ter beoordeling aan de griffier.


Er zijn momenteel twee mogelijkheden tot inspreken:
1. U levert uw inspraak uiterlijk om 12.00 uur op de vergaderdag per mail aan bij de griffie en wij plaatsen uw bijdrage bij het onderwerp zodat de raadsleden uw schriftelijke inspraak meenemen in de bespreking.
OF:
2. U wilt mondeling in de raadzaal inspreken. In dat geval meldt u zich uiterlijk om 12.00 uur op de vergaderdag aan.


In het geval er meerdere insprekers over hetzelfde onderwerp zijn, neemt de griffie contact met u op om te kijken of het mogelijk is de mondelinge inspraak te bundelen tot één inspraak .


De griffier kan contact met u opnemen om uw bijdrage nader met u af te stemmen.


Wij maken u erop attent dat de openbare commissievergaderingen en raadsvergaderingen live worden uitgezonden (audio). Deze uitzendingen worden bewaard en kunnen ook later via de website worden teruggeluisterd.

Een raadsvergadering is een vergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt over onderwerpen die op de agenda van deze avond staan. Meestal gaat het daarbij om voorstellen van de college. Die voorstellen hebben normaal twee weken eerder op de agenda gestaan van de commissievergadering. De commissie heeft een advies gegeven over de behandeling voor het voorstel; is het een hamerstuk of een bespreekstuk tijdens de besluitvormende raadsvergadering. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering vindt audioverslaglegging plaats.

De gemeente Molenlanden heeft per september 2020 twee raadscommissies:
- de commissie Wonen, werken en verkeer (vergadert op dinsdag vanaf 19.30 uur)
- de commissie Samenleving, duurzaamheid en bedrijfsvoering (vergadert op donderdag vanaf 19.30 uur)
De commissies vergaderen normaal 1x per maand en kennen geen vaste samenstelling. Zij bestaan uit maximaal 12 leden (maximaal twee per fractie); dit kunnen raads- en burgerleden zijn.
De commissie voert het debat met elkaar, met het college of met de burgemeester. Dit ter voorbereiding op de besluitvorming over het onderwerp tijdens de raadsvergadering.


De vergaderingen zenden we uit via een livestream. Een link naar de uitzending vindt u in de agenda van de betreffende vergadering.

Tijdens het Open Podium kunt u ideeën, wensen of onderwerpen onder de aandacht brengen van de raad. De vorm staat u vrij. De sfeer is informeel en we maken geen verslag. Er zijn minimaal zes raads- of burgerleden aanwezig (één per fractie). Zij luisteren naar u en kunnen met u in gesprek gaan.


Aanmelden voor Open Podium
Het is wel noodzakelijk om u aan te melden uiterlijk om 12 uur op de dag voorafgaand aan het Open Podium. Dit kan bij de griffie via griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch via 088 75 15 000. De griffier neemt dan dezelfde middag contact met u op om uw aanmelding te bespreken. De tijd die u per persoon krijgt hangt af van het aantal aanmeldingen. Het Open Podium vindt in de regel plaats tijdens een avond waarop beeldvormende sessies zijn gepland en begint om 19.00 uur en eindigt op zijn laatst om 19.25 uur.

TTijdens een beeldvormende avond gaan raads- en burgerleden in gesprek met inwoners, het college en organisaties en bedrijven om zich te laten informeren over een bepaald onderwerp. De bijeenkomsten kunnen tegelijker en na elkaar plaatsvinden.
Beeldvormende avonden vinden in het algemeen plaats via Teams. Inwoners die aan de openbare bijeenkomsten willen meedoen, kunnen contact opnemen met de griffie via griffie@jouwgemeente.nl of via tel. 088-75 15 000. De griffie stuurt u dan een link, waarmee u kunt meedoen via een teamsvergadering.

Van de commissievergaderingen en besluitvormende raadsvergaderingen worden opnamen gemaakt. U kunt tijdens deze vergaderingen live meeluisteren via de website raad.molenlanden.nl. U ziet dan in de keuzebalk bovenaan de pagina een kopje ‘Livestream’ en een tijdklok die terug telt naar de start van de vergadering. Als de uitzending is begonnen komt daar een kopje ‘Uitzending’. U klikt hierop om mee te luisteren.


Om terug te luisteren klikt u in de kalender de betreffende vergadering aan. U ziet dan een kopje ‘Uitzending’.

Via de website raad.molenlanden.nl komt u op de aparte website van de raad. Onder ‘Overzichten’ vindt u daar de Ingekomen Stukken; de post die naar de raad is verzonden.
U ziet daar per ingekomen stuk een afhandelingsvoorstel. Daarnaast ziet u op de lijst van welke commissie het stuk wordt geplaatst. U kunt het stuk aanklikken, om het document zelf in te zien.


Waarom ziet u: 'niet openbaar'?
Soms ziet u de melding 'niet openbaar'. Hiervoor wordt (soms tijdelijk) gekozen wanneer:
- de economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen.
- er vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens in voorkomen.
- de gemeente niet goed meer inspectie, controle en toezicht kan uitoefenen.
de privacy van personen in gevaar komt.


Hoe wordt uw brief aan de raad afgehandeld?
De griffier geeft over de afhandeling van de ingekomen stukken een advies aan de raad. In de meeste gevallen zal dit advies ‘ter kennisgeving aannemen‘ of 'afhandeling college' zijn. Dit betekent dat u geen rechtstreekse reactie van de raad op uw brief ontvangt.
Bij het advies 'afhandeling college' bepaalt het college de wijze waarop zij de afhandeling van uw brief oppakt.


Tijdens de besluitvormende raadsvergaderingen wordt de Lijst Ingekomen Stukken vastgesteld. Dit is een overzicht van de post die de raad heeft ontvangen, met daarbij een afhandelingsvoorstel.

Op 29 oktober 2019 zijn de leden van de Rekenkamer benoemd.
De Rekenkamer onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

  • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
  • met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);
  • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

De Rekenkamer doet onderzoek en brengt advies uit aan de gemeenteraad. Deze resultaten worden openbaar gemaakt. Zodra de Rekenkamer onderzoeken heeft gedaan en afgerond zullen we deze hier publiceren. De Rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma, maar luistert daarbij scherp naar de wensen van de gemeenteraad. De leden van de Rekenkamer zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van het gemeentebestuur.
Heeft u vragen over of aan de Rekenkamer?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000).
De griffie ondersteunt de Rekenkamer.
Meer informatie over  de Rekenkamer vindt u d.m.v. onderstaande link:

De raad heeft een agressieprotocol. Hierin staat beschreven dat de raad agressief gedrag richting de raad of een individueel raadslid niet accepteert. In het geval van agressie wordt er een melding van gedaan en volgt er, indien mogelijk, een gesprek met de agressor. Meer over dit agressieprotocol kunt u via onderstaande link lezen.

Vergaderstukken
De vergaderstukken van de raadsvergaderingen van Giessenlanden en Molenwaard en de informatieavonden van Giessenlanden kunnen tot 2014 ingezien worden: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden. Ook de vergaderstukken van de gezamenlijke raadsvergaderingen Giessenlanden-Molenwaard (gehouden vanaf mei 2017 t/m december 2018) kunt u terugvinden. Aan de linkerkant van de kalender klikt u op 'Inactieve categorieen'. Kies vervolgens wat voor soort vergadering en daarna de datum van de vergadering, waarvan u de stukken wilt inzien.


Audioverslagen
De raadsvergaderingen van Giessenlanden en Molenwaard en de informatieavonden van Giessenlanden kunnen tot 2014 teruggeluisterd worden: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden. Ook de gezamenlijke raadsvergaderingen Giessenlanden-Molenwaard (gehouden vanaf mei 2017 t/m december 2018) kunnen beluisterd worden. . Aan de linkerkant van de kalender klikt u op 'Inactieve categorieen'. Kies vervolgens wat voor soort vergadering en daarna de datum van de vergadering, waarvan u het audioverslag wilt beluisteren. U vindt bovenaan de vergadering het audioverslag van deze vergadering.

De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie behandelt zij in openbaarheid. De raad heeft volgens de gemeentewet de wettelijke taak om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad. U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Als u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt sturen moet u dat duidelijk aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen wij zo veel als mogelijk uit de documenten halen als dat nodig is.