Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Als gevolg van het coronavirus vinden op dit moment alle vergaderingen digitaal plaats. Beeldvormende avonden vinden plaats via Teams. Inwoners die aan de openbare sessies willen deelnemen kunnen een mail sturen aan de griffie. Vervolgens ontvangen zij van de griffie een link, waarmee ze kunnen deelenemen aan de Teamsvergadering.

Commissievergaderingen en besluitvormende raadsvergaderingen zenden wij uit via YouTube. De link naar deze beeld- en geluidsuitzending vindt u bij de betreffende agenda. Een overzicht van de vergaderingen en hoe zij plaatsvinden vindt u onder het kopje ‘kalender’.

Inspreken
Het blijft mogelijk voor u als inwoner om in te spreken tijdens de commissievergadering (over geagendeerde onderwerpen) of de besluitvormende raadsvergadering (over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen).
Om de digitale vergaderingen gestructureerd te laten verlopen zijn er twee mogelijkheden tot inspreken:

 1. U levert uw inspraak uiterlijk om 12.00 uur op de vergaderdag per mail aan bij de griffie en wij plaatsen uw bijdrage bij het onderwerp zodat de raadsleden uw schriftelijke inspraak meenemen in de bespreking.
  OF:
 2. U wilt mondeling inspreken. In dat geval meldt u zich uiterlijk om 12.00 uur op de vergaderdag aan. Vervolgens testen wij of uw digitale verbinding voldoende is om tijdens de uitzending het woord te krijgen en uw inspraak (maximaal 5 minuten per persoon) te doen. In het geval er meerdere insprekers over hetzelfde onderwerp zijn, neemt de griffie contact met u op om te kijken of het mogelijk is de mondelinge inspraak te bundelen tot één inspraak . Dit doen wij omdat de ervaring leert dat een digitale vergadering erg intensief kan zijn voor de deelnemers en het dus prettig is om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. Eens in de vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van de gemeente de gemeenteraad. De raad van Molenlanden bestaat uit 27 raadsleden. De burgemeester zit de gemeenteraad voor, maar maakt geen deel uit van de raad.

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

 • het vertegenwoordigen van de inwoners
 • het vaststellen van de beleidskaders
 • het controleren van het college.
https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Molenlanden/c79c023c-3a85-4c80-b788-aacccd2c872f

Er zijn meerdere manieren om invloed op de raad uit te oefenen.
- U kunt individuele raadsleden aanschrijven (kijk onder 'Wie is wie' voor de contactgegevens), of een brief aan de totale gemeenteraad sturen via de griffie.
- Daarnaast kunt u inspreken tijdens de commissievergaderingen (alleen over geagendeerde onderwerpen) en tijdens besluitvormende raadsvergaderingen.

Inspreken tijdens commissievergadering of raadsvergadering
Als u wilt inspreken, dan dient u zich uiterlijk 12.00 uur op de dag vóór de vergadering te melden bij de griffie (e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000). Iedere inspreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Per organisatie/adres/groepering mag slechts één persoon inspreken, een en ander ter beoordeling aan de griffier. Er wordt een audio-opname van de vergadering gemaakt, die live te beluisteren is en later kan worden teruggeluisterd.
De griffier kant contact met u opnemen om uw bijdrage nader met u af te stemmen.

Er kan niet ingesproken worden:
- over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of open heeft gestaan
- over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
- indien een klacht ex. artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Molenlanden/c79c023c-3a85-4c80-b788-aacccd2c872f

Als u wilt inspreken, dan dient u zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering te melden bij de griffie (e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000). Iedere inspreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Per organisatie/adres/groepering mag slechts één persoon inspreken, een en ander ter beoordeling aan de griffier.

Vanwege corona zijn er voor u twee mogelijkheden tot inspreken:

 1. U levert uw inspraak uiterlijk om 12.00 uur op de vergaderdag per mail aan bij de griffie en wij plaatsen uw bijdrage bij het onderwerp zodat de raadsleden uw schriftelijke inspraak meenemen in de bespreking.
  OF:
 2. U wilt mondeling inspreken. In dat geval meldt u zich uiterlijk om 12.00 uur op de vergaderdag aan. Vervolgens testen wij of uw digitale verbinding voldoende is om tijdens de uitzending het woord te krijgen en uw inspraak (maximaal 5 minuten per persoon) te doen. In het geval er meerdere insprekers over hetzelfde onderwerp zijn, neemt de griffie contact met u op om te kijken of het mogelijk is de mondelinge inspraak te bundelen tot één inspraak . Dit doen wij omdat de ervaring leert dat een digitale vergadering erg intensief kan zijn voor de deelnemers en het dus prettig is om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De griffier kant contact met u opnemen om uw bijdrage nader met u af te stemmen.
Wij maken u erop attent dat de openbare commissievergaderingen en raadsvergaderingen live worden uitgezonden (audio). Deze uitzendingen worden bewaard en kunnen ook later via de website worden teruggeluisterd.

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de gemeenteraad besluiten neemt over onderwerpen die op de agenda van deze avond staan. Veelal gaat het daarbij om voorstellen vanuit de college, die in de regel twee weken eerder op de agenda hebben gestaan van de commissievergadering. Daar is een advies gegeven over de behandeling voor het voorstel; is het een hamerstuk of een bespreekstuk tijdens de besluitvormende raadsvergadering. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering vindt audioverslaglegging plaats.
Vanwege corona vinden de besluitvormende raadsvergaderingen op dit moment digitaal plaats.

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden

De gemeente Molenlanden kent per september 2020 twee commissies:
- de commissie Wonen, werken en verkeer (vergadert op dinsdag vanaf 19.30 uur)
- de commissie Samenleving, duurzaamheid en bedrijfsvoering (vergadert op donderdag vanaf 19.30 uur)
De commissies vergaderen in de regel 1x per maand en kennen geen vaste samenstelling. Zij bestaan uit maximaal 12 leden (maximaal twee per fractie); dit kunnen raads- en burgerleden zijn.

De commissie voert het debat met elkaar, met het college of met de burgemeester ter voorbereiding op de besluitvorming over het onderwerp tijdens de raadsvergadering.

Vanwege de coronamaatregelen worden de commissievergadering digitaal gehouden. De vergaderingen worden uitgezonden via YouTube. Een link naar de uitzending vindt u in de agenda van de betreffende vergadering.

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden

Tijdens een beeldvormende avond gaan raads- en burgerleden in gesprek met inwoners, het college en organisaties en bedrijven om zich te laten informeren over een bepaald onderwerp. De sessies kunnen tegelijkertijd en na elkaar plaatsvinden.
Beeldvormende avonden vinden plaats via Teams. Inwoners die aan de openbare sessies willen deelnemen kunnen contact opnemen met de griffie via griffie@jouwgemeente.nl of via tel. 088-75 15 000. De griffie stuurt u dan een link, waarmee u kunt deelnemen d.m.v. een teamsvergadering.

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden

Van de commissievergaderingen en besluitvormende raadsvergaderingen worden audioverslagen gemaakt. U kunt tijdens deze vergaderingen live meeluisteren via de website raad.molenlanden.nl. U ziet dan in de keuzebalk bovenaan de pagina een kopje ‘Livestream’ en een tijdklok die terug telt naar de start van de vergadering. Zodra de uitzending is begonnen verschijnt daar een kopje ‘Uitzending’. U klikt hierop om mee te luisteren.

Om terug te luisteren klikt u in de kalender de betreffende vergadering aan. U ziet dan een kopje ‘Uitzending’.

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden

Vergaderstukken
De vergaderstukken van de raadsvergaderingen van Giessenlanden en Molenwaard en de informatieavonden van Giessenlanden kunnen tot 2014 ingezien worden: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden. Ook de vergaderstukken van de gezamenlijke raadsvergaderingen Giessenlanden-Molenwaard (gehouden vanaf mei 2017 t/m december 2018) kunt u terugvinden. Aan de linkerkant van de kalender klikt u op 'Inactieve categorieen'. Kies vervolgens wat voor soort vergadering en daarna de datum van de vergadering, waarvan u de stukken wilt inzien.

Audioverslagen
De raadsvergaderingen van Giessenlanden en Molenwaard en de informatieavonden van Giessenlanden kunnen tot 2014 teruggeluisterd worden: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden. Ook de gezamenlijke raadsvergaderingen Giessenlanden-Molenwaard (gehouden vanaf mei 2017 t/m december 2018) kunnen beluisterd worden. . Aan de linkerkant van de kalender klikt u op 'Inactieve categorieen'. Kies vervolgens wat voor soort vergadering en daarna de datum van de vergadering, waarvan u het audioverslag wilt beluisteren. U vindt bovenaan de vergadering het audioverslag van deze vergadering.

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden

Via de website raad.molenlanden.nl komt u op de aparte website van de raad. Onder ‘Overzichten’ vindt u daar de Ingekomen Stukken; de post die naar de raad is verzonden.
U ziet daar per ingekomen stuk een afhandelingsvoorstel. Daarnaast ziet u op de lijst van welke commissie het stuk wordt geplaatst. U kunt het stuk aanklikken, om het document zelf in te zien.

Waarom ziet u: 'niet openbaar'?
Soms ziet u de melding 'niet openbaar'. Hiervoor wordt (soms tijdelijk) gekozen wanneer:
- de economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen.
- er vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens in voorkomen.
- de gemeente niet goed meer inspectie, controle en toezicht kan uitoefenen.
de privacy van personen in gevaar komt.

Hoe wordt uw brief aan de raad afgehandeld?
De griffier geeft over de afhandeling van de ingekomen stukken een advies aan de raad. In de meeste gevallen zal dit advies ‘ter kennisgeving aannemen‘ of 'afhandeling college' zijn. Dit betekent dat u geen rechtstreekse reactie van de raad op uw brief ontvangt.
Bij het advies 'afhandeling college' bepaalt het college de wijze waarop zij de afhandeling van uw brief oppakt.

Tijdens de besluitvormende raadsvergaderingen wordt de Lijst Ingekomen Stukken vastgesteld. Dit is een overzicht van de post die de raad heeft ontvangen, met daarbij een afhandelingsvoorstel.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Molenlanden/4ba8a2af-f3e4-464f-b581-467bece691b1

De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie wordt in openbaarheid behandeld. De raad heeft op grond van de gemeentewet de wettelijke plicht om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad. U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Indien u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt aanbieden moet u dat expliciet aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen zo veel als mogelijk uit de documenten worden gehaald indien dat nodig is.

Iedere gemeente heeft een burgemeester. Op 13 januari 2020 is de eerste kroonbenoemde burgemeester van Molenlanden benoemd, de heer Theo Segers.

 • De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad.
 • Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.
 • De burgemeester zit vaak in landelijke en regionale overleggen en werkgroepen. Daar behartigt hij de belangen van de gemeente.
 • De meeste inwoners kennen de burgemeester vaak van de representatieve rol die hij vervult bij plechtigheden en festiviteiten. Zo heeft hij ook een rol bij het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen.
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/Molenlanden/a588e4b0-3603-4001-af59-cb841f5e5683?categoryId=fa141f14-c9af-46f4-bf42-3822da64e71f

Op 29 oktober 2019 zijn de leden van de Rekenkamer benoemd.
De Rekenkamer onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

 • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
 • met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);
 • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

De Rekenkamer doet onderzoek en brengt advies uit aan de gemeenteraad. Deze resultaten worden openbaar gemaakt. Zodra de Rekenkamer onderzoeken heeft gedaan en afgerond zullen we deze hier publiceren. De Rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma, maar luistert daarbij scherp naar de wensen van de gemeenteraad. De leden van de Rekenkamer zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van het gemeentebestuur.
Heeft u vragen over of aan de Rekenkamer?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000).
De griffie ondersteunt de Rekenkamer.
Meer informatie over  de Rekenkamer vindt u d.m.v. onderstaande link:

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Molenlanden/b7d753f7-f01f-4cdc-aada-052c0bb764de