Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningsvormende avond

donderdag 16 juli 2020

17:00 - 21:00
Locatie

via GoToWebinar

Voorzitter
R.J. (Ruud) van Rijn
Toelichting

Een meningsvormende avond is een avond waarop raads- en/of burgerleden met elkaar het debat voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Ook hebben burgers de mogelijkheid om aan het begin van deze avond in te spreken over elk onderwerp (ook al staat het niet op de agenda). Het doel van de avond is om te komen tot een advies (hamerstuk of bespreekstuk) voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. In geval van een bespreekstuk wordt aangegeven op welk (politiek) punt nadere bespreking nog nodig is.


Als gevolg van de corona-crisis wordt deze vergadering digitaal gevoerd en kunnen inwoners via YouTube meekijken. Insprekers kunnen hun bijdrage via thuis (digitale verbinding) doen.


De uitzending is te volgen via: https://www.youtube.com/watch?v=X3CxhwQBHek


De vergadering zal van circa 18:00 tot circa 18:45 uur worden geschorst.


Na afloop van deze vergadering vindt, na een korte pauze, de besluitvormende vergadering plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 2

  De inspraakreactie van dhr. en mw. IJzerman over BP A81, Ottoland wordt voorgelezen door de griffier.

 3. 3
  Thema WONEN EN WERKEN
 4. 3.a

  De fracties vinden het voorliggende document niet besluitrijp.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het ambitiedocument landbouw vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Verrijking document landbouw en bouwen uitvoeringsagenda
 5. 3.b

  Dit onderwerp wordt geagendeerd als hamerstuk in de besluitvormende raad.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De zienswijze die over het ontwerpbestemmingsplan ‘Ottoland, A 81’ is ingediend ontvankelijk te verklaren;
  2. Dat de ingediende zienswijze geen aanleiding geeft het bestemmingsplan te wijzigen en de zienswijze te beantwoorden conform de bijgevoegde nota van zienswijzen;
  3. Het bestemmingsplan ‘Ottoland, A 81', waarbij op het deel voor de wetering 18 woningen worden gerealiseerd en de twee bestaande agrarische wooneenheden worden omgevormd naar wonen, waarbij op het deel achter de wetering een agrarische bedrijf met bijbehorende agrarische bedrijfswoning wordt mogelijk gemaakt, met IMRO-code NL.IMRO.1978.BPa81OTL-VG01, vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 Wro;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal reeds anderszins verzekerd is
   .

  Toezeggingen

  Titel
  Weging van de MER
 6. 3.d

  Dit onderwerp wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:


  1. het voorbereidingsbesluit Huisvesting Arbeidsmigranten voor het gehele grondgebied van de gemeente Molenlanden vast te stellen op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waarbij:
  a. het verboden is om op locaties waar “het wonen” is toegestaan, het gebruik te wijzigen ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten;
  b. het begrip ‘arbeidsmigranten’ gedefinieerd wordt als een tijdelijke arbeider die het hoofdverblijf elders heeft zijnde:

  • shortstay-arbeidsmigranten die niet langer dan vier maanden, op basis van logies, onafgebroken verblijven in de gemeente;
  • midstay-migranten die tussen de vier maanden en maximaal twee jaar verblijven in de gemeente;
   c. het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder beslispunt 1a genoemde verbod, mits aangetoond is dat de huisvesting in overeenstemming is met de ‘Beleidsnotitie Arbeidsmigranten’ en sprake is van een goede ruimtelijke ordening waaruit in ieder geval blijkt dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat en belangen van derden niet in onevenredige mate worden geschaad;
   2. het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking.

  Toezeggingen

  Titel
  Aantallen migranten per kern
 7. 4
  Thema SAMENLEVING EN BEDRIJFSVOERING
 8. 4.a

  Dit onderwerp wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  • de welzijnsstructuur te versterken door voor een periode van drie jaar te investeren in preventie (welzijnswerk en jongerenwerk) en het verbreden van doelgroepen;
  • hiervoor €165.000,- extra per jaar voor een periode van drie jaar voor Stichting Welzijn Molenlanden beschikbaar stellen voor een periode van drie jaar (het jaar 2021 t/m 2023) ten laste van de algemene reserve.

  Toezeggingen

  Titel
  1e terugkoppeling naar de raad
 9. 5

  De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten.