Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke Commissievergadering

donderdag 1 juli 2021

16:00 - 23:00

Locatie
Hoornaar, Het Bruisend Hart
Toelichting

De Gezamenlijke Commissievergadering komt bijeen voor onderwerpen die de twee commissies overstijgen, de Kadernota.
Voor belangstellenden is deze vergadering live te volgen via de link die hier op de dag van de vergadering verschijnt.

Uitzending

Agendapunten

Voorzitter tot de schorsing is de heer Jan Arie Koorevaar.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

00:01:17 - 00:06:45 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

Er zijn geen insprekers.

00:06:45 - 00:12:49 - A. (Bram) Visser
00:12:49 - 00:14:05 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 13 juli 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. De Jaarstukken 2020 van de gemeente Molenlanden vast te stellen.
  2. Het positief rekeningresultaat vast te stellen op € 3.724.241.
  3. Van het resultaat een bedrag van € 1.312.953 aan niet-bestede middelen toe te voegen aan de reserve “afwikkeling vorige jaren”
  4. Van het resultaat een bedrag van € 379.460 ten laste te brengen van de algemene reserve in verband met vennootschapsbelasting en daaraan verbonden kosten.
  5. Van het resultaat een bedrag van € 2.790.748 toe te voegen aan de algemene reserve.
    Van de over te hevelen middelen een bedrag van € 4.487.863, waarvoor uitgaven zijn gepland in 2021, als budget beschikbaar te stellen in 2021.

Toezeggingen

Titel
Splitsing activiteiten/doelstellingen/maatschappelijke effecten zoals bij de zomernota.
Verbouwingskosten gemeentekantoor Hoornaar
00:14:05 - 00:20:24 - B.J. (Berend) Buddingh
00:20:24 - 00:20:33 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:20:33 - 00:23:00 - W.F. (Wim) de Haan
00:23:00 - 00:31:17 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:31:17 - 00:35:23 - H. (Harry) Stam
00:35:23 - 00:35:39 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:35:39 - 00:38:07 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:38:07 - 00:41:35 - F.B. (Ferry) van der Koelen
00:41:35 - 00:41:51 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:41:51 - 00:51:58 - A. (Bram) Visser
00:51:58 - 00:54:29 - A.C. (Arco) Bikker
00:54:29 - 00:56:23 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 13 juli 2021.

00:56:23 - 00:57:28 - W.F. (Wim) de Haan
00:57:28 - 00:58:12 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:58:12 - 00:59:29 - H. (Harry) Stam
00:59:29 - 01:01:29 - G.P.A. (Bert) Snoek
01:01:29 - 01:01:40 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
01:01:40 - 01:03:11 - P. (Paul) Verschoor
01:03:11 - 01:03:23 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
01:03:23 - 01:04:50 - B.J. (Berend) Buddingh
01:04:50 - 01:04:58 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
01:04:58 - 01:08:20 - A. (Bram) Visser
01:08:20 - 01:08:39 - G.P.A. (Bert) Snoek
01:08:39 - 01:10:56 - A. (Bram) Visser
01:10:56 - 01:11:16 - G.P.A. (Bert) Snoek
01:11:16 - 01:15:20 - A. (Bram) Visser
01:15:20 - 01:15:58 - B.J. (Berend) Buddingh
01:15:58 - 01:16:38 - A. (Bram) Visser
01:16:38 - 01:17:09 - B.J. (Berend) Buddingh
01:17:09 - 01:18:45 - P. (Paul) Verschoor
01:18:45 - 01:19:15 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
01:19:15 - 01:19:45 - E.A. (Lizanne) Lanser
01:19:45 - 03:04:49 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

De vergadering wordt om 17.15 uur geschorst tot 19.00 uur.

03:04:49 - 03:06:34 - R.J. (Ruud) van Rijn

Voorzitter is de heer Ruud van Rijn.

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 13 juli 2021.

De partijen bereiden diversie moties voor.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de Kadernota 2022 vast te stellen waarin de koers en ambities van de gemeente is opgenomen voor de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025;
  2. de voorkeur uit te spreken om de incidentele kosten voortkomend uit de Kadernota bij de begroting 2022-2025 ten laste te brengen van de Algemene Reserve waarbij het gaat om een totaal van € 505.328 in 2022, €153.975 in 2023 en €82.000 in 2024;
  3. het college opdracht te geven om te komen tot een sluitende Begroting 2022 en een zoveel als mogelijk sluitend meerjarenperspectief.

Toezeggingen

Titel
Overzicht geplande wegwerkzaamheden Provincie
Woonzorgvisie
03:06:34 - 03:06:37 - J. (Joke) van de Graaf
03:12:24 - 03:16:13 - B.J. (Berend) Buddingh
03:16:13 - 03:16:37 - R.J. (Ruud) van Rijn
03:16:37 - 03:27:01 - A.J. (Ad) van Rees
03:27:01 - 03:27:27 - R.J. (Ruud) van Rijn
03:27:27 - 03:39:43 - C.A. (Corné) Egas
03:39:43 - 03:50:40 - H. (Harry) Stam
03:50:40 - 04:00:08 - G.P.A. (Bert) Snoek
04:00:08 - 04:19:06 - P. (Paul) Verschoor
04:19:06 - 04:22:23 - R.J. (Ruud) van Rijn
04:22:23 - 04:23:05 - P. (Paul) Verschoor
04:23:05 - 05:02:12 - A. (Bram) Visser
05:02:12 - 05:10:29 - E.A. (Lizanne) Lanser
05:10:29 - 05:33:38 - T.J. (Teunis Jacob) Slob
05:33:38 - 06:50:25 - J. (Johan) Quik

De vergadering is om 22.48 uur gesloten.