Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke Commissievergadering

dinsdag 8 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
P.D. (Erik) Jonker
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen.

De heer Verkerk spreekt namens diverse inwoners in over woningbouw Oud-Alblas-Zuid.

00:16:50 - 00:21:36 - P.D. (Erik) Jonker

De lijst wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni 2021.

De lijst wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het huidige bedrijfsperceel met circa 1,2ha
met daarop één loods en waarbij de rest van het perceel gebruikt wordt voor stalling en
buitenopslag aan de Parallelweg 2 te Schelluinen;
2. indien geen zienswijzen worden ingediend, deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen
aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Toezeggingen

Titel
Bestaande bomenrijen
00:21:44 - 00:21:44 - P.D. (Erik) Jonker

Dit punt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni 2021.
De SGP bereidt een amendement voor.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Vast te stellen de Nadere uitgangspunten Kinderdijk “Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag’
    2. Via het college aan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk kenbaar te maken dat de Nadere uitgangspunten Kinderdijk “Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag” gelden bij de exploitatie van het Werelderfgoed, het uitwerken van het verhaal van Kinderdijk en bij het uitwerken van het visitors-management.

Toezeggingen

Titel
Aanpassing raadsvoorstel
01:06:42 - 01:29:56 - P.D. (Erik) Jonker

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. Het Actieprogramma Eenzaamheid vast te stellen waarbij wordt ingezet om eenzaamheid tegen
te gaan;
2. Hiervoor €82.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de jaren 2023 en 2024 en dit op te
nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025 waarbij eventueel extra te verkrijgen Rijksmiddelen
zullen dienen als dekking.

Toezeggingen

Titel
Actieprogramma Eenzaamheid - Experimenteerruimte en uitkomsten GGD
01:52:07 - 01:53:06 - P.D. (Erik) Jonker

Wethouder Bikker meldt dat de raad tijdens een beeldvormende avond op 7 september kan spreken over alles wat met woningbouw te maken heeft.
Voor een goede voorbereiding van deze avond is het van belang dat wanneer fracties specifieke zaken willen bespreken, dit van tevoren bekend is bij het college.

03:08:17 - 03:14:14 - P.D. (Erik) Jonker

De vergadering is om 23.02 gesloten.