Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 7 juli 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:41 - 00:01:35 - Theo Segers
  00:01:35 - 00:01:40 - Ferry van der Koelen
  00:01:40 - 00:03:37 - Theo Segers
 2. Resultaat stemming

 3. Resultaat stemming

 4. Mevrouw Van de Graaf (Doe mee!) hoort graag van de wethouder hoe het gesprek met de boeren en de provincie is verlopen afgelopen woensdagavond. Wethouder Lock geeft een korte weergave van het gesprek.

  Wethouder Quik meldt dat de strategienota Waardlanden wordt uitgerold. Er zijn wel ontwikkelingen zoals personeelstekort en levering van materialen, waardoor de invoerdatum van diftar onder druk staat. Aan Waardlanden is gevraagd te komen met een overzicht, wat kan wel, wat kan niet en wat zijn eventuele risico’s. Na de zomer komt de portefeuillehouder terug bij de raad met meer informatie.

  Wethouder Visser geeft aan dat wethouder Vat interim voorzitter is van het AB/DB van Avres. Wethouder Visser neemt zitting in de auditcommissie van de DG&J.

  Toezeggingen

  Titel
  Her-straten hoofdroute Arkel
  00:03:37 - 00:04:26 - Joke van de Graaf
  00:04:26 - 00:04:49 - Theo Segers
  00:04:49 - 00:10:02 - Inspreker/Wethouder
  00:10:02 - 00:10:13 - Theo Segers
  00:10:13 - 00:11:05 - Joke van de Graaf
  00:11:05 - 00:11:10 - Inspreker/Wethouder
  00:11:10 - 00:11:15 - Theo Segers
  00:11:15 - 00:13:52 - Berend Buddingh
  00:13:54 - 00:13:59 - Theo Segers
  00:13:59 - 00:14:08 - Berend Buddingh
  00:14:08 - 00:14:11 - Theo Segers
  00:14:11 - 00:15:11 - Inspreker/Wethouder
  00:15:11 - 00:15:21 - Theo Segers
  00:15:21 - 00:16:23 - Inspreker/Wethouder
  00:16:23 - 00:16:31 - Theo Segers
  00:16:31 - 00:17:52 - Inspreker/Wethouder
  00:17:52 - 00:20:18 - Theo Segers
 5. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie Dorpsweg, Arkel’ (idn: NL.IMRO.1978.BPWoonwagenlocatie-VG01) vast
  te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. wijziging van de bestemming ‘Recreatie’ naar ‘Wonen’ met functieaanduiding ‘woonwagenstandplaats’ voor de
  realisatie van 6 extra standplaatsen met woonwagens.
  b. het juridisch-planologisch vastleggen van de huidige feitelijke situatie van één bestaande woonwagen
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie Dorpsweg, Arkel’ (idn: NL.IMRO.1978.BPWoonwagenlocatie-VG01) vast
  te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. wijziging van de bestemming ‘Recreatie’ naar ‘Wonen’ met functieaanduiding ‘woonwagenstandplaats’ voor de
  realisatie van 6 extra standplaatsen met woonwagens.
  b. het juridisch-planologisch vastleggen van de huidige feitelijke situatie van één bestaande woonwagen
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

 6. .

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Hoogblokland, Bazeldijk 50’, met identificatienummer NL.IMRO.1978.BPBazeldijk50HBL-VG01, vast te stellen waarmee zes overkappingen mogelijk worden gemaakt die een bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot van benzeen;
   2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. het bestemmingsplan ‘Hoogblokland, Bazeldijk 50’, met identificatienummer NL.IMRO.1978.BPBazeldijk50HBL-VG01, vast te stellen waarmee zes overkappingen mogelijk worden gemaakt die een bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot van benzeen;
   2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
 7. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1.De volgende uitgangspunten voor extra investeringen in de riolering in de linten vast te
  stellen
  1. Het bestaande riool is voor alle strengen een basisvoorziening voor een ieder
  die woont, werkt, recreëert of iets (her)ontwikkelt in onze linten. Nieuwe
  aansluitingen op de riolering kunnen worden gerealiseerd binnen het
  geldende wettelijke kader.
  2. De gevallen waar aansluiting op het riool vraagt om een onevenredig grote
  investering van gemeenschapsgeld brengen we in kaart en vallen buiten
  uitgangspunt 1.
  3. Wij willen de vitaliteit in de linten behouden.
  4. Waar mogelijke en wenselijk de kansen benutten voor woningbouw, recreatie
  en bedrijvigheid.
  5. Dat betekent dat we voor het riool kiezen voor:
  • Én voorzetten van het bestaande faciliterende ruimtelijke beleid;
  • Én Intensiveren van het woonbeleid en mogelijk maken van kansen
  voor bedrijvigheid en recreatie;
  • Én accepteren dat dit vraagt om extra investeringen in de bestaande
  rioolstrengen in de linten.
  6. Deze ambitie maken we waar door per streng riooloplossingen te formuleren
  die:
  • Korte termijnmaatregelen bevatten om zo snel mogelijk en tegen
  weinig kosten de problemen op korte termijn zoveel mogelijk
  oplossen;
  • Structurele ingrepen te formuleren die de ruimtelijke opgave voor de
  resterende afschrijvingsperiode (20-30 jaar) kunnen faciliteren;
  • Daar waar intensief gebruik van het riool leidt tot onderhoudskosten
  die hoger zijn dan de afschrijving, vervangen we het riool versneld.
  7. Voor alle strengen voeren we de korte termijnoplossingen door en werken we
  de lange termijnoplossingen voor een later moment uit. We onderzoeken of
  voor het goed blijven functioneren van het riool voor de inwoners een
  tijdelijke stop op het in procedure nemen van nieuwe principeverzoeken of
  een tijdelijke vergunningenstop of voorbereidingsbesluit nodig is.
  8. We pakken het eerst de 7 prioritaire strengen aan waar de in procedure zijnde
  bouwplannen en het gemeentelijk beleid om voorrang vragen. Met de
  voorgestelde maatregelen wordt in die strengen naar huidig inzicht de
  bestaande problematiek opgelost. Tan aanzien van deze 7 strengen zijn we
  daarbij van mening dat de te maken extra kosten voor de riolering niet
  onevenredig zijn ten opzichte van onze ambitie als geformuleerd onder kader
  4.
  9. De gemeente neemt investeringen in het publieke deel van de riolering voor
  haar rekening en brengt dit ten laste van de rioolheffing. Initiatiefnemers
  nemen de investeringen op het eigen perceel voor eigen rekening. Daarmee
  sluiten wij aan op de bestaande praktijk.
  2. Het college opdracht te geven de uitwerking van de 7 prioritaire strengen met een
  investeringsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad
  alsmede een perspectief voor de overige strengen.
  3. Een krediet van €100.000 ter beschikking te stellen voor uitwerking van de
  voornoemde voorstellen en dit te dekken uit de kapitaalvoorziening riool.

 8. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2022’ vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022;
  De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2021’ in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2022’ vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022;
  De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2021’ in te trekken.

 9. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het ‘Uitvoeringsplan begraafplaatsen Molenlanden’ vast te stellen;
  2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 ev.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het ‘Uitvoeringsplan begraafplaatsen Molenlanden’ vast te stellen;
  2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 ev.
 10. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. een extra budget beschikbaar te stellen van € 1.081.593,- om over te gaan tot
  gunning van de percelen 1 (bouwdeel) en 2 (installatietechnisch deel) aan de
  laagste inschrijvers ten behoeve van reactie van nieuwbouw huisvesting gemeente
  Molenlanden;
  2. de hieruit voortvloeiende hogere kapitaallasten van € 24.500,- met ingang van
  2024 in de meerjarenbegroting op te nemen.

 11. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem:
  1. de Jaarstukken 2021 van de gemeente Molenlanden vast te stellen;
  2. het positief rekeningresultaat vast te stellen op € 6.759.843;
  3. van het resultaat een bedrag van € 935.920 aan niet-bestede middelen toe te
  voegen aan de reserve “afwikkeling vorige jaren”;
  4. van het resultaat een bedrag van € 235.000 toe te voegen aan de reserve
  Omgevingswet in verband met toekomstige uitgaven;
  5. van het resultaat een bedrag van € 5.588.923 toe te voegen aan de algemene
  reserve;
  6. vanuit de reserve “afwikkeling vorige jaren” een bedrag van € 3.927.593,
  beschikbaar te stellen voor 2022 e.v.;
  7. de investeringen die zijn gevoteerd voor 01-01-2020 en nog niet zijn afgerond
  opnieuw beschikbaar te stellen zodat deze kunnen worden afgerond.

 12. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de Zomernota 2022 met een voordelig resultaat van € 438.818 vast te stellen;
  2. de financiële consequenties te verwerken in de financiële administratie;
  3. de mutaties van investeringen (zie hoofdstuk 2.2) te verwerken in de financiële
  administratie;
  4. de in de Zomernota 2022 aangegeven reserve-mutaties (zie hoofdstuk 2.4) vast te
  stellen en te verwerken in de financiële administratie;
  5. de geactualiseerde grondexploitaties 2022 vast te stellen;
  6. door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage actualisatie
  grondexploitaties te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 2 van de
  Gemeentewet en artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet openbaarheid bestuur.

 13. Wethouder Bikker geeft aan dat niet alle thema’s op één avond besproken (kunnen) worden.

  Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit in afwijking op het voorstel unaniem:
  1. De Omgevingsagenda vast te stellen waarin is opgenomen:
  a. de dillema’s waarover een keuze is gewenst in de Omgevingsvisie (hoofdstuk
  5.1).
  b. de trends die niet (voldoende) terugkomen in bestaand beleid en aandacht
  behoeven bij het opstellen van de Omgevingsvisie (hoofdstuk 5.2);
  c. de Kansenkaart waarop kansen staan voor ontwikkeling (bijlage 2);
  2. de Toekomstvisie en de actualisatie daarvan (amendement A2021-17) te integreren in
  de Omgevingsvisie. De Toekomstvisie komt daarmee te vervallen bij vaststelling van
  de Omgevingsvisie;
  3. de Startnotitie Omgevingsplan Molenlanden vast te stellen waarin is opgenomen:
  a. de uitgangspunten die richting geven bij het opstellen (hoofdstuk 4),
  waaronder
  b. het proces om het tijdelijk Omgevingsplan gebiedsgericht om te zetten naar
  het volwaardig Omgevingsplan in 2028 waarbij de woonkernen inclusief de
  linten de hoogste prioriteit heeft (hoofdstuk 5).
  4. Het college te verzoeken om de participatie voor het komen tot een omgevingsvisie te
  verdelen over verschillende momenten en deze verdeling te maken op basis van de
  genoemde pijlers en thema’s uit de omgevingsagenda.
  a. Vitale kernen (pijler 1);
  b. Diversiteit in het buitengebied (pijler 2);
  c. Bereikbaar houden en maken (pijler 3);
  d. Recreatie en toerisme (thema A);
  e. Klimaatbestendigheid, biodiversiteit, natuurinclusiviteit & energietransitie (thema
  B);
  f. Gezondheid en Milieu (thema C).
  Na iedere participatie legt het college de besproken pijler(s) of het/de besproken
  thema(s) ter besluitvorming en/of ter bespreekvorming aan de raad voor.

  00:20:18 - 00:20:20 - Theo Segers
  00:20:20 - 00:20:40 - Corné Egas
  00:20:40 - 00:21:08 - Theo Segers
  00:21:08 - 00:23:53 - Maarten Klink
  00:23:53 - 00:24:18 - Theo Segers
  00:24:18 - 00:24:29 - Anne Marie Mollema
  00:24:29 - 00:24:31 - Theo Segers
  00:24:31 - 00:24:34 - Bas de Groot
  00:25:48 - 00:25:57 - Theo Segers
  00:25:57 - 00:27:28 - Harry Stam
  00:27:28 - 00:27:29 - Theo Segers
  00:27:29 - 00:27:32 - Harry Stam
  00:27:32 - 00:29:09 - Maarten Klink
  00:29:09 - 00:29:14 - Theo Segers
  00:29:14 - 00:30:11 - Bert Snoek
  00:30:11 - 00:30:17 - Theo Segers
  00:30:17 - 00:31:33 - Ferry van der Koelen
  00:31:33 - 00:31:38 - Theo Segers
  00:31:38 - 00:31:57 - Harry Stam
  00:31:57 - 00:32:21 - Ferry van der Koelen
  00:32:21 - 00:32:39 - Theo Segers
  00:32:45 - 00:34:50 - Inspreker/Wethouder
  00:34:50 - 00:35:17 - Theo Segers
  00:35:17 - 00:35:52 - Maarten Klink
  00:35:52 - 00:36:48 - Theo Segers
  00:36:48 - 00:37:59 - Bas de Groot
  00:37:59 - 00:38:51 - Theo Segers
  00:38:51 - 00:39:34 - Bert Snoek
  00:39:34 - 00:40:21 - Theo Segers
  00:40:21 - 00:40:22 - Bert Snoek
  00:40:22 - 00:40:31 - Theo Segers
  00:40:31 - 00:40:44 - Bert Snoek
  00:40:44 - 00:40:45 - Theo Segers
  00:40:45 - 00:41:28 - Maarten Klink
  00:41:28 - 00:41:42 - Theo Segers
  00:41:42 - 00:41:48 - Maarten Klink
  00:41:48 - 00:41:58 - Theo Segers
  00:41:58 - 00:42:42 - Harry Stam
  00:42:42 - 00:42:44 - Theo Segers
  00:42:44 - 00:44:51 - Bas de Groot
  00:44:51 - 00:44:52 - Theo Segers
  00:44:52 - 00:45:17 - Maarten Klink
  00:45:17 - 00:45:22 - Theo Segers
  00:45:22 - 00:45:28 - Ferry van der Koelen
  00:45:28 - 00:45:36 - Theo Segers
  00:45:36 - 00:46:03 - Anne Marie Mollema
  00:46:03 - 00:46:06 - Bas de Groot
  00:46:06 - 00:46:08 - Theo Segers
  00:46:08 - 00:46:11 - Bert Snoek
  00:46:31 - 00:46:39 - Theo Segers
  00:59:14 - 00:59:49 - Bert Snoek
  00:59:49 - 00:59:53 - Theo Segers
  00:59:54 - 01:00:16 - Harry Stam
  01:00:16 - 01:00:50 - Theo Segers
 14. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  Participatie Omgevingsagenda
 15. Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de Kadernota 2023 vast te stellen waarin de koers en ambities van het nieuwe
  college zijn opgenomen voor de programmabegroting 2023 en meerjarenraming
  2023-2026;
  2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2023 uit te werken tot de
  Begroting 2023.

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie grondbeleid
  Sociale moestuin
  01:00:50 - 01:00:51 - Jan-Arie Koorevaar
  01:00:51 - 01:01:11 - Theo Segers
  01:01:11 - 01:01:42 - Berend Buddingh
  01:01:42 - 01:02:08 - Corné Egas
  01:02:08 - 01:02:09 - Berend Buddingh
  01:02:09 - 01:02:10 - Jan-Arie Koorevaar
  01:05:27 - 01:05:28 - Wout de Jong
  01:05:30 - 01:05:33 - Corné Egas
  01:05:33 - 01:05:34 - Theo Segers
  01:05:34 - 01:06:17 - Corné Egas
  01:06:17 - 01:06:38 - Theo Segers
  01:06:38 - 01:06:42 - Jan-Arie Koorevaar
  01:06:42 - 01:06:53 - Theo Segers
  01:06:53 - 01:08:48 - Berend Buddingh
  01:08:48 - 01:08:50 - Theo Segers
  01:08:50 - 01:08:56 - Jan-Arie Koorevaar
  01:08:56 - 01:09:03 - Berend Buddingh
  01:09:03 - 01:09:04 - Jan-Arie Koorevaar
  01:09:04 - 01:09:08 - Theo Segers
  01:09:08 - 01:09:48 - Wietse Blok
  01:09:48 - 01:09:53 - Theo Segers
  01:09:53 - 01:15:15 - Mirjam Kollenstaart
  01:15:15 - 01:15:23 - Arno van den Hof
  01:18:16 - 01:18:20 - Theo Segers
  01:18:20 - 01:19:47 - Ferry van der Koelen
  01:19:47 - 01:20:11 - Theo Segers
  01:20:11 - 01:20:57 - Inspreker/Wethouder
  01:20:57 - 01:21:14 - Theo Segers
  01:21:14 - 01:21:26 - Jan-Arie Koorevaar
  01:21:26 - 01:21:49 - Theo Segers
  01:21:49 - 01:28:11 - Wout de Jong
  01:28:11 - 01:28:26 - Theo Segers
  01:28:26 - 01:29:37 - Harry Stam
  01:29:37 - 01:29:45 - Theo Segers
  01:29:45 - 01:33:38 - Berend Buddingh
  01:33:38 - 01:33:39 - Theo Segers
  01:33:39 - 01:33:55 - Harry Stam
  01:33:55 - 01:33:56 - Theo Segers
  01:33:56 - 01:34:38 - Berend Buddingh
  01:34:38 - 01:34:39 - Theo Segers
  01:34:39 - 01:38:47 - Bas de Groot
  01:38:47 - 01:39:01 - Theo Segers
  01:39:01 - 01:40:08 - Bert Snoek
  01:40:08 - 01:40:11 - Theo Segers
  01:40:11 - 01:40:57 - Ferry van der Koelen
  01:40:57 - 01:41:09 - Theo Segers
  01:41:09 - 01:45:08 - Inspreker/Wethouder
  01:45:08 - 01:45:24 - Theo Segers
  01:45:24 - 01:45:54 - Harry Stam
  01:45:54 - 01:46:03 - Wout de Jong
  01:46:15 - 01:46:46 - Theo Segers
  01:46:46 - 01:46:58 - Wout de Jong
  01:46:58 - 01:47:13 - Theo Segers
  01:47:13 - 01:48:23 - Inspreker/Wethouder
  01:48:23 - 01:48:48 - Theo Segers
  01:54:36 - 01:56:20 - Wout de Jong
  01:56:20 - 01:56:39 - Theo Segers
  01:56:40 - 01:57:54 - Harry Stam
  01:57:54 - 01:57:55 - Theo Segers
  01:57:55 - 01:57:56 - Harry Stam
  01:57:57 - 01:57:59 - Theo Segers
  01:57:59 - 01:58:00 - Bas de Groot
  01:58:00 - 01:58:01 - Theo Segers
  01:58:01 - 01:58:04 - Bas de Groot
  01:58:04 - 01:58:06 - Theo Segers
  01:58:06 - 01:59:04 - Berend Buddingh
  01:59:04 - 01:59:07 - Theo Segers
  01:59:07 - 02:01:32 - Bas de Groot
  02:01:32 - 02:01:39 - Theo Segers
  02:01:39 - 02:02:13 - Harry Stam
  02:02:13 - 02:02:17 - Theo Segers
  02:02:17 - 02:02:20 - Bas de Groot
  02:02:20 - 02:02:26 - Wout de Jong
  02:02:26 - 02:02:27 - Theo Segers
  02:02:27 - 02:02:46 - Wout de Jong
  02:02:46 - 02:02:47 - Theo Segers
  02:02:47 - 02:03:15 - Bas de Groot
  02:03:15 - 02:03:17 - Wout de Jong
  02:03:17 - 02:03:27 - Theo Segers
  02:03:28 - 02:03:55 - Wout de Jong
  02:03:55 - 02:03:57 - Theo Segers
  02:03:57 - 02:04:06 - Bas de Groot
  02:04:06 - 02:04:27 - Theo Segers
  02:04:27 - 02:04:46 - Harry Stam
  02:04:46 - 02:04:49 - Theo Segers
  02:04:49 - 02:05:06 - Bert Snoek
  02:05:06 - 02:05:09 - Theo Segers
  02:05:09 - 02:05:38 - Ferry van der Koelen
  02:05:38 - 02:05:39 - Theo Segers
  02:05:39 - 02:05:42 - Ferry van der Koelen
  02:05:44 - 02:05:45 - Theo Segers
  02:05:47 - 02:05:59 - Harry Stam
  02:05:59 - 02:06:01 - Theo Segers
  02:06:01 - 02:06:12 - Ferry van der Koelen
  02:06:12 - 02:06:28 - Theo Segers
  02:06:28 - 02:07:01 - Corné Egas
  02:07:01 - 02:07:07 - Theo Segers
  02:07:07 - 02:07:13 - Corné Egas
  02:07:13 - 02:07:19 - Jan-Arie Koorevaar
  02:07:19 - 02:07:29 - Corné Egas
  02:07:29 - 02:11:24 - Theo Segers
 16. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2022-05 - Stimuleringsmaatregelen bevordering cultuurbezoek
 17. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2022-06 Actief grondbeleid
 18. De vergadering is om 22.10 uur gesloten.