Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 4 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Maarten (M.C.) Klink
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agendapunten

 1. 1
  1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2
  2. Spreekrecht geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 3. 3
  3. Uitwisseling verbonden partijen
 4. 4
  4. Mededelingen/Vragenhalfuur (over actuele en urgente onderwerpen)
 5. 5

  Deze lijst is nog niet beschikbaar.

 6. 6

  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de bebouwde komgrens aan de Kerkweg te Giessenburg te verplaatsen met 137 meter in
  zuidoostelijke richting naar de locatie ter hoogte van het tankstation;
  2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de
  bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Achter de Wetering,
  Giessenburg’;
  3. het bestemmingsplan ‘Achter de Wetering, Giessenburg’ (idn: NL.IMRO.1978.BPKerkwegGSB-
  VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in de realisatie van 102 woningen
  en bedrijfsunits;
  4. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  5. geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

 7. 7

  Deze stukken zijn nog niet beschikbaar.


  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

 8. 8

  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1 Oude begraafplaatsen, oude delen op begraafplaatsen en reguliere begraafplaatsen waar fysieke / technische beperkingen zijn:
  a uit te zonderen van ondergrondse ruiming tot het moment dat 75% van de graven
  vervallen is verklaard;
  b een schudverbod op te leggen tot het moment dat ruiming én herinrichting heeft
  plaatsgevonden;
  2 Graven die voorkomen op de lijst: ‘Historische graven en opvallende grafbedekking’ uit te zonderen van ruimen, waarbij:
  a Voor historische persoonlijkheden geldt dat boven- én ondergronds niet wordt
  geruimd;
  b Voor opvallende grafbedekkingen geldt dat bovengronds niet wordt geruimd;
  3 Hiertoe het ‘Beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden’ aan te passen.

 9. 9

  De voorzitter van de VPC geeft een korte toelichting.


  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

 10. 10

  Spreektijd 3 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2023:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de GR Waardlanden en een zienswijze in te dienen 
  zoals verwoord in bijlage 6.
  2. ten aanzien van de begrotingswijziging 2024:
  - kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 van de GR Waardlanden en een zienswijze in te
  brengen zoals verwoord in bijlage 6.
  3. ten aanzien van de Kaderbrief 2025:
  - kennis te nemen van de Kaderbrief 2025 van de GR Waardlanden en een zienswijze in te brengen zoals
  verwoord in bijlage 6.

 11. 11
  11. Sluiting