Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 5 oktober 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Ruud (R.J.) van Rijn
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agendapunten

 1. 1
  1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2
  2. Spreekrecht geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 3. 3

 4. 4

  Deze lijst is nog niet beschikbaar.

 5. 5
  5. Mededelingen/Vragenhalfuur (over actuele en urgente onderwerpen)
 6. 6

 7. 8

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit
  1. De Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Molenlanden 2023 vast te stellen en in
       werking te laten treden op de dag na publicatie.
  2. De Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Molenlanden 2019 in te trekken.

 8. 9

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag voor aanwijzing van
      Klokradio als lokale omroep voor de gemeente.

 9. 10

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Geen wensen en bedenkingen in te dienen m.b.t. het voornemen van het college van B&W
  om:
  1. in te stemmen met de aandelenuitgifte door Stedin Holding NV aan de Staat en de
  kapitaalstorting van € 500 miljoen van de Staat door daartoe goedkeuring te verlenen aan
  Stedin Holding NV;
  2. het statutair voorkeursrecht, dat Molenlanden heeft om haar belang in Stedin te
  vergroten door middel van de aankoop van gewone aandelen in het kader van de onder
  sub 1 genoemde aandelenemissie, niet uit te oefenen bij de komende aandelenemissie.
  3. de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de
  Participatieovereenkomst, de geheime bijlage Waardering (paragraaf 3.2 van het AHC
  advies), de geheime bijlage Vrijwaringen en garanties (paragraaf 4.2 van het AHC-advies)
  alsmede de geheime bijlage waarin dividendberekeningen zijn opgenomen (bijlage 2 van
  het AHC-advies) en de bijlage onderhandelingsresultaat toetreding van de Staat tot
  Stedin, behorend bij het voorliggende raadsvoorstel voor de duur van vijf jaar gerekend
  vanaf datum collegebesluit toe te passen.

 10. 11
  11 Sluiting