Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke Commissievergadering

woensdag 26 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Sanne (A.S.) Zijlstra-van den Hof
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.


De Gezamenlijke Commissievergadering komt bijeen voor onderwerpen die de twee commissies overstijgen, zoals de Kadernota of de Begroting.

Agendapunten

 1. 1
  1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2
  2. Spreekrecht geagendeerde onderwerpen
 3. 3
  3. Uitwisseling verbonden partijen
 4. 4
  4. Mededelingen/Vragenhalfuur (over actuele en urgente onderwerpen)
 5. 5

  Deze lijst is nog niet beschikbaar.

 6. 6

  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Brandwijk, Brandwijksedijk 33’ planid NL.IMRO.1986.BPbrandwksedk33 BWK-VG01, voor het saneren van het agrarisch bedrijf met bedrijfsgebouwen in ruil voor het behoud van twee wooneenheden in de woonboerderij en de bouw van twee vrijstaande woningen, gewijzigd vast te stellen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;

 7. 7

  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij
  dit besluit horende ‘Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Noordeloos, Grotewaard 34’,
  waarbij de zienswijzen geen aanleiding geven het bestemmingsplan aan te passen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Grotewaard 34’ (idn: NL.IMRO.1978.BPGrotewaard34NDL-
  VG01) gewijzigd (artikel 3.2 onder a van de regels en hoofdstuk 4.2 van de toelichting) vast te
  stellen waarbij het plan voorziet in de juridische planologische afronding van een eerder deels
  door de Raad van State vernietigd bestemmingsplan (Noordeloos, Grote Waard 33a) door grond
  met een agrarische bestemming in tuingrond en erf te wijzigen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

 8. 8

  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De notitie “Alblasserwaard & Vijfheerenlanden: Doorontwikkeling vanuit de
  inhoudelijke opgaven” vast te stellen en daarmee de toekomstige samenwerking
  in de regio vanuit de opgaven vorm te geven via het Regioplatform AV.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het concept liquidatieplan Gemeenschappelijke
  Regeling Regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.
  3. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Regio
  Alblasserwaard & Vijfheerenlanden op te heffen.

 9. 9

  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  - kennis te nemen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de
  Gemeenschappelijke Regeling Waardlanden en een zienswijze te geven zoals verwoord in bijlage 3.

 10. 10

  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Kennis te nemen van de ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gevudo en af te zien
  van het indienen van een zienswijze
  2. Onder voorbehoud dat er naar aanleiding van de zienswijzeprocedure geen wijzigingen worden
  doorgevoerd op de voorliggende concept wijziging toestemming te verlenen aan het college om
  de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo vast te stellen.

 11. 11

  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  - Toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
     Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

 12. 12

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:


  Toestemming te verlenen aan het college om de 6de wijziging van de Gemeenschappelijke
  Regeling Bureau Openbare Verlichting vast te stellen.

 13. 13

  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Verordening Starterslening gemeente Molenlanden 2024 vast te stellen;
  2. de huidige Verordening Starterslening gemeente Molenlanden 2022 in te trekken.

 14. 14
  14. Sluiting