Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 9 december 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agendapunten

De lijst wordt dinsdag 30 november gepubliceerd.

Dit raadsvoorstel is reeds besproken in de commissie SDB van 18 november. Destijds was het advies van de commissie dat het stuk niet besluitrijp was voor behandeling in de raadsvergadering. Daarom is het opnieuw geagendeerd, met als bespreekpunt het (al dan niet) wijzigen van het tweede beslispunt.

Op dit moment staan hier nog de stukken zoals besproken op 18 november. De nieuwe stukken worden naar verwachting volgende week gepubliceerd.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de nota “Overkoepelende ambitie en doelen participatie gemeente Molenlanden’’ vast te stellen, welke bestaat uit drie participatie doelen met betrekking tot kwaliteit, draagvlak en gedeeld eigenaarschap en een uitwerking van de rol van de raad;
  2. inzake het scenario-onderzoek voor het meten van participatie te kiezen voor de varianten 1 en 2 voor een periode van 3 jaar;
  3. Eenmalig voor het jaar 2022 een bedrag van € 33.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
  4. Voor de jaarschijf 2023 een bedrag van € 1.000 en voor de jaarschijf 2024 een bedrag van € 9.000 op te nemen in de meerjarenraming. Deze wijziging zal worden verwerkt in de kadernota 2023.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de Eindejaarsnota 2021 met een voordelig resultaat van € 207.219 vast te stellen;
  2. de financiële consequenties, inclusief de reservemutaties, te verwerken in de financiële administratie;
  3. de mutaties op de investeringen ter hoogte van € 1.105.956 te verwerken in de financiële administratie;
  4. de in de Eindejaarsnota aangegeven niet-bestede middelen 2021 tot een geraamd bedrag van € 3.198.673 door middel van een toevoeging aan de reserve “Afwikkeling vorige jaren” over te brengen naar 2022;
  5. het besluit tot aankoop van panden in Kinderdijk en de storting ten laste van de algemene reserve in de kapitaallastenreserve te verwerken in de financiële administratie.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. De tarieven voor de begraafrechten, leges en de marktgelden te verhogen met de inflatiecorrectie van 1,5%;
2. a. De tarieven van de toeristenbelasting met de inflatiecorrectie van 1,5% te verhogen
    b. Een jaartarief voor niet-recreatieve verhuur per slaapplaats in te voeren;
3. De tarieven voor de Onroerende zaakbelastingen en roerende woon- en bedrijfsruimten aan te passen, zodat de totale opbrengst wordt verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%;
4. De tarieven voor de rioolheffing conform het in juni 2020 vastgestelde GRP te verhogen met 3%;
5. De tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen met 1,5%;
6. hiertoe vast te stellen:
    a. de Verordening Afvalstoffenheffing Molenlanden 2022;
    b. de Verordening Begraafrechten Molenlanden 2022
    c. de Legesverordening Molenlanden 2022;
    d. de Verordening Marktgelden Molenlanden 2022;
    e. de Verordening Onroerende zaakbelastingen Molenlanden 2022;
    f. de Verordening Rioolheffing Molenlanden 2022;
    g. de Verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten Molenlanden 2022;
    h. de Verordening Toeristenbelasting Molenlanden 2022.