Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 20 mei 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
P.D. (Erik) Jonker
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agendapunten

De lijst is nog niet beschikbaar.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2021’ vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.
  2. De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2019’ in te trekken.
Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. geen wensen of bedenkingen in te dienen met betrekking tot het voornemen van het college om maximaal € 4,08 miljoen van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen Stedin Holding N.V. te verkrijgen;
  2. dit bedrag te activeren en de (maximale) jaarlijkse rentelast van 0,5% (= € 20.400,--) op te nemen als last in de meerjarenbegroting;
  3. het jaarlijkse rendement van 3% (= maximaal € 122.400,--) op te nemen als opbrengst in de meerjarenbegroting;
  4. de geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot het rapport Lange Termijn Financiering Stedin op grond van het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 Gemeentewet, gelezen in samenhang met de artikel 10, eerste lid sub c (bedrijfsgegevens die door Stedin vertrouwelijk zijn meegedeeld) en tweede lid, sub b (de financiële belangen van de gemeente) Wet openbaarheid van bestuur.

Deze stukken zijn nog niet beschikbaar.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. de Verordening burgerinitiatief Molenlanden 2021 vast te stellen;
2. de griffier te mandateren voor het al dan niet in behandeling nemen van een burgerinitiatief, zoals beschreven in artikel 2 van de verordening.