Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 20 mei 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
P.D. (Erik) Jonker
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:01:14 - 00:01:21 - P.D. (Erik) Jonker
 2. Er zijn geen mededelingen.

 3. Er zijn geen insprekers.

 4. Er zijn geen mondelinge vragen.

 5. De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

 6. Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2021’ vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.
  2. De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2019’ in te trekken.

  Toezeggingen

  Titel
  Samenhang van de verschillende documenten
  00:24:46 - 00:24:51 - Inspreker/Wethouder
 7. Dit punt wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.
  Er zal o.a. gesproken worden over hoe aan de hand van prestatie-indicatoren er invloed uitgeoefend kan worden op Stedin.
  Jan Lock (SGP) neemt het initiatief voor het opstellen van een motie over dit onderwerp. Ook de andere partijen sluiten hierbij aan.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. geen wensen of bedenkingen in te dienen met betrekking tot het voornemen van het college om maximaal € 4,08 miljoen van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen Stedin Holding N.V. te verkrijgen;
  2. dit bedrag te activeren en de (maximale) jaarlijkse rentelast van 0,5% (= € 20.400,--) op te nemen als last in de meerjarenbegroting;
  3. het jaarlijkse rendement van 3% (= maximaal € 122.400,--) op te nemen als opbrengst in de meerjarenbegroting;
  4. de geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot het rapport Lange Termijn Financiering Stedin op grond van het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 Gemeentewet, gelezen in samenhang met de artikel 10, eerste lid sub c (bedrijfsgegevens die door Stedin vertrouwelijk zijn meegedeeld) en tweede lid, sub b (de financiële belangen van de gemeente) Wet openbaarheid van bestuur.

  Toezeggingen

  Titel
  Amendement of motie voor benoeming prestatie-indicatoren
  Prestatie-indicatoren koppelen aan aandeelhouderschap
  Rentevergoeding oormerken voor bestemmingsreserve energie
  00:24:51 - 02:44:20 - P.D. (Erik) Jonker
 8. Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. Ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ:
   a. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en als zienswijze in te brengen dat:
   o Eventuele extra kosten van een inhaalslag moeten verrekend worden met VWS
   o Er duidelijkheid nodig is of de inzet op de overgehevelde middelen in 2021 haalbaar is
  2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
   a. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en als zienswijze in te brengen dat:
   o Ingestemd wordt met de verhoging van de inwonerbijdrage voor uitbreiding meldpunt zorg en overlast, met de kanttekening dat er naar gestreefd wordt dat het niet structureel nodig is
   o Ingestemd wordt met de verhoging van de inwonerbijdrage voor het programma seksuele gezondheid
   o Er te weinig informatie is om een keuze te maken voor een scenario en dus wordt verzocht om een betere onderbouwing, benadrukt wordt dat een gezamenlijk inzet nodig is en dat monitoring noodzakelijk is.

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoording technische vragen Doe mee!
 9. Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekeningen en het jaarverslag 2020:
  - een inhoudelijke reactie te geven op de jaarrekeningen 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en de daaronder vallende rechtspersonen, waarin aangegeven wordt, dat:
  1.1 met instemming en waardering kennis wordt genomen van de bereikte positieve resultaten;
  1.2 in aansluiting op de eerdere zienswijze op de Winternota positief te reageren op de voorgenomen bestemming van het resultaat nl. een bedrag van € 1.750.000 uit te keren aan de gemeenten, een bedrag van € 1.076.000 bestemmen voor de corona-aanpak in 2021 en € 1.852.000 te storten in de algemene reserve van de Gemeenschappelijke Regeling Avres;
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 en het jaarplan 2022:
  - niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en als zienswijze in te brengen, dat:
  2.1 de begroting niet aan de voorschriften voldoet omdat er meerjarig nog sprake is van een tekort;
  2.2 het bestuur wordt verzocht om op basis van te maken beleidskeuzes tijdig een gewijzigde begroting voor te leggen die sluitend is en aan de voorschriften voldoet;
  2.3 de gemeenteraad er begrip voor heeft dat er nog veel onzekerheden zijn waar de GR Avres mee te maken heeft, zowel inhoudelijk als financieel vanwege de gevolgen van de coronacrisis;
  2.4 het bestuur wordt opgeroepen bij de te maken keuzes gericht op een meerjarig sluitende begroting zo veel mogelijk de dienstverlening aan en de ondersteuning van kwetsbare inwoners te ontzien;
  2.5 daartoe zoveel mogelijk te werken aan een integrale ontwikkelingsgerichte aanpak en maximaal samen te werken met regionale en lokale partners.

 10. Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Verordening burgerinitiatief Molenlanden 2021 vast te stellen;
  2. de griffier te mandateren voor het al dan niet in behandeling nemen van een burgerinitiatief, zoals beschreven in artikel 2 van de verordening.

 11. De vergadering is om 22.13 uur gesloten.