Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

dinsdag 6 juli 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
P.D. (Erik) Jonker
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

U kunt live meekijken via de link die hier op 6 juli zal worden geplaatst.

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:52 - 00:02:39 - P.D. (Erik) Jonker
 2. Er zijn geen insprekers.

 3. Mevrouw Van de Graaf (Doe mee!) stelt vragen over het resultaat van het onderzoek van de Lekdijk. Burgemeester Segers gaat in op de vragen.

  00:02:57 - 00:09:27 - T.C. (Theo) Segers
 4. De heer Blok (SGP) stelt vragen over de RIB Jeugd en Politiek. Wat worden de vervolgstappen van Kids op de kaart en wat wordt er gedaan met de afspraken die tijdens de laatst gehouden sessie zijn gemaakt?

  De heer Lock (SGP) stelt vragen over de brief n.a.v. raadsinformatiebrief Toezegging CO2 notitie.
  Wethouder Slob merkt op dat de inzet is de notitie te gebruiken om te toetsen welke activiteiten welke effecten hebben.
  Alle activiteiten krijgen een plaats op de CO2 ladder.

  Toezeggingen

  Titel
  RIB Jeugd en Politiek - Kids op de kaart
  00:09:27 - 00:30:53 - P.D. (Erik) Jonker
 5. Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 15 juli 2021.

  De heer Lock (SGP) bereidt een amendement voor om een kader op te nemen voor de financiële consequenties; geen open einde.
  De heer Lock (SGP) bereidt samen met Doe mee! en CDA een motie voor over de verbinding tussen de verschillende doelgroepen, met daarbij aandacht voor de agrarische sector. Een en ander hangt af van het feit of de wethouder zijn halve toezegging over de kaders nakomt.

  Toezeggingen

  Titel
  Kaders en de ladder
  Lokale Adaptatie Strategie Klimaat en Bodemdaling
  00:31:47 - 01:57:41 - T.C. (Theo) Segers
 6. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 15 juli 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  tot het aanstellen van een kinderburgemeester van Molenlanden.

 7. De fracties van SGP, ChristenUnie, VVD en PM vinden het raadsvoorstel niet besluitrijp.
  Het college wordt gevraagd na de zomervakantie met een nieuw voorstel te komen, aangepast aan de discussie van deze avond.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De Agenda Vitaal Molenlanden vast te stellen, met als opgaven:

      ++ Inwoners++

  1. Maak een integraal plan voor de aanpak van de (gezondheids-)problematiek ‘achter de voordeur’
   van kwetsbare groepen;
  2. Kom tot een bestuurlijke aanpak gericht op jongeren, die van school wisselen;
  3. Onderzoek de behoefte aan initiatieven uit de samenleving gericht op nieuwe inwoners;
  4. Maak een afweging in hoeverre mogelijke initiatieven vanuit de samenleving worden gefaciliteerd om op gepaste wijze de ‘heropening’ van de samenleving te vieren;
  5. Doe een voorstel waarmee een beperkt deel van de bestemmingsreserve noodfonds Corona beschikbaar blijft voor kleine initiatieven, die verband houden met Corona en de ‘nasleep’ daarvan.

      Ondernemers
  6. Monitor het herstel van de lokale economie na Corona;
  7. Doe een bestuurlijke uitspraak over de vraag te onderzoeken of het (tijdelijk) bijstellen van
  gemeentelijke belastingen bijdraagt aan het verlichten van de schuldenlast van ondernemers;
  8. Ga in gesprek met ondernemers over de informatiebehoefte bij m.n. ruimtelijke procedures;
  9. Gebruik de contacten met ondernemers om scherp te blijven op het bieden van ruimte voor
  experimenten en innovatie;
  10. Investeer in communicatie over aanbesteden van gemeentelijke opdrachten;
  11. Realiseer goede automatiseringstools voor het accountmanagement voor ondernemers.

    Verenigingen en maatschappelijke organisaties
  12. Stel de subsidieregeling “herstart verenigingen en maatschappelijke organisaties na Corona” in;
  13. Faciliteer bij het ‘revitaliseren’ van het ledenbestand/nieuwe ledenaanwas bij verenigingen;
  14. Onderzoek het optimaliseren van gemeentelijke dienstverlening;
  15. werk een garantstellingsregeling uit die zekerheid biedt bij het organiseren van evenementen voor het geval deze door Corona geannuleerd worden.

  1. Het college te verzoeken de opgaven benoemd onder 1. te verwerken in de programmabegroting 2022 – 2025.
  2. Als uitgangspunt vast te stellen dat de bestemmingsreserve noodfonds Corona (stand 1 juni 2021 € 2,8 mln.) dient als dekking voor de kosten, die verbonden zijn aan het realiseren van de opgaven benoemd onder 1. alsmede de daarmee gemoeide uitvoeringskosten.
  3. Het college te verzoeken de uitwerking en uitvoering van de opgaven samen met betrokken doelgroepen uit de samenleving op te pakken.
  4. Het college te verzoeken vóór de zomer 2022 met inbreng van de samenleving de balans op te laten maken van de uitvoering van de opgaven en de “staat van Molenlanden” en hierover aan de gemeenteraad te rapporteren.
   Het noodfonds Corona voor ondernemers en verenigingen per 16 juli 2021 te sluiten en de desbetreffende verordening in te trekken.
  01:58:00 - 01:58:55 - T.C. (Theo) Segers
 8. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 15 juli 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Eenmalig €197.000,- beschikbaar te stellen voor de inzet van tijdelijke capaciteit bij het Sociaal
  Team om de wachtlijsten te beperken.
  2. De kosten ten laste te brengen van het budget

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie - tijdelijke invulling en wachtlijsten
  03:10:07 - 03:17:29 - T.C. (Theo) Segers
 9. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 15 juli 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de Verordening Commissie Verbonden Partijen Molenlanden 2021 vast te stellen;
  2. de volgende leden te benoemen tot lid van de commissie verbonden partijen:
   • mevrouw …
   • de heer …
  03:27:17 - 03:32:45 - T.C. (Theo) Segers
 10. De vergadering is om 23.07 uur gesloten.