Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 7 februari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal

Voorzitter
Wietse (W.C.) Blok
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2
  Spreekrecht geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 3. 3

 4. 4

  Deze lijst is nog niet beschikbaar.

 5. 5
  Mededelingen/Vragenhalfuur (over actuele en urgente onderwerpen)
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘‘Groot-Ammers, Energieweg 2’, dat voorziet in het samenvoegen van twee bedrijfspercelen, het verhogen van de bedrijfscategorie naar 4.1, het planologisch borgen van de vergunde portaalkraan alsmede de uitbreiding van de bedrijfshal, het kantoor en de kantine, ongewijzigd vast te stellen en voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.
 7. 7

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Melkweg Fase II, Bleskensgraaf’ (identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPMELKWEGFASE2-VA01) ongewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in het omzetten van agrarische gronden naar circa 2 hectare bedrijventerrein langs de Wervenkampweg en Melkweg in Bleskensgraaf;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER) niet noodzakelijk is.

 8. 8

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Ten aanzien van de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst Kinderdijk geen wensen en bedenkingen in te dienen op het aangaan van deze overeenkomst door het college.

 9. 9

  Spreektijden:
  1e termijn: 5 minuten per fractie
  Wethouder: 15 minuten (excl. Interrupties)
  2e termijn: 3 minuten per fractie

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. in te stemmen met de regionale realisatieagenda 1.0 voor de samenwerkende regio's Alblasserwaard, Drechtsteden, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, waarmee op de punten ten aanzien van de doelstelling sociale- en betaalbare woningbouw wordt afgeweken van de Woonvisie 2020-2024;
  2. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om bij de uitvoering aandacht te vragen voor ruimte voor lokaal maatwerk ten aanzien van de opgave rondom betaalbare- en sociale woningbouw, (financiële) middelen om deze woningbouwopgave te kunnen realiseren en integraliteit met andere opgaven die van invloed zijn op ons vitaal buitengebied.

 10. 10

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het vaststellen van delen van het omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet in de volgende gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders zijnde:
  a. Het wijzigen van het omgevingsplan welke volgen uit bestaande uitwerking- en wijzigingsbevoegdheden (als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a en b Wet ruimtelijke ordening) in de bestaande bestemmingsplannen;
  b. Het verwerken van een verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het omgevingsplan (zogenaamde BOPA’s) nadat deze onherroepelijk in werking zijn getreden om daarmee te voldoen aan de actualiseringsplicht (zoals bedoeld in artikel 4.17 Omgevingswet);
  c. Het wijzigen van een omgevingsplan als gevolg van een onherroepelijk besluit tot het aanwijzen, het wijzigen of intrekken van de aanwijzing van monumenten of het aanwijzen, het wijzigen, intrekken of vervallen van een beschermd stads- en dorpsgezicht;
  d. Het wijzigen van het omgevingsplan in gevallen waarvan uw raad heeft aangegeven bij een aanvraag omgevingsvergunning geen gebruik te willen maken van het adviesrecht als bedoeld in artikel 16.15a lid b. onder 1 van de Omgevingswet;
  e. Het wijzigen van het omgevingsplan als gevolg van instructieregels vanuit de provincie of het Rijk, voor zover hierin geen afwegingsruimte aanwezig is;
  f. Het aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen van technische aard, redactionele aanpassingen en correcties van omissies en feitelijke onjuistheden van het omgevingsplan, uitsluitend indien geen of geringe invloed op de fysieke leefomgeving.
  2. Te bepalen dat de raad geïnformeerd wordt over de door het college van burgemeester en wethouders genomen besluiten over wijzigingen in het omgevingsplan in de fase van het ter inzage leggen van het ontwerp-omgevingsplan.
  3. Te bepalen dat jaarlijks een overzicht van wijzigingen van het omgevingsplan wordt aangeboden aan de raad waarbij het college het omgevingsplan heeft vastgesteld, met daarbij analyse/evaluatie/conclusie.
  4. Dit besluit in werking te laten treden de dag na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 11. 11
  Sluiting