Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 4 juli 2023

19:00 - 23:59
Locatie

De Spil in Bleskensgraaf

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:09 - 00:01:03 - De heer Theo Segers
  00:01:03 - 00:01:06 - Bert Snoek
  00:01:06 - 00:04:16 - De heer Theo Segers
 2. 2

  De heer Voorsluijs legt de belofte af.
  Om 19.00 uur is de vergadering voor enkele minuten geschorst om iedereen de gelegenheid te geven de heer Voorsluijs te feliciteren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de heer B.P. Voorsluijs (VVD) te benoemen tot burgerlid van de gemeente Molenlanden.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de heer B.P. Voorsluijs (VVD) te benoemen tot burgerlid van de gemeente Molenlanden.

  00:03:41 - 00:04:16 - De heer Theo Segers
  00:04:37 - 00:05:41 - De heer Theo Segers
  00:05:41 - 00:06:21 - Marjolein Teunissen
  00:06:21 - 00:07:09 - De heer Theo Segers
  00:09:02 - 00:09:45 - De heer Theo Segers
  00:09:45 - 00:10:00 - Bob Brokking
  00:10:00 - 00:10:57 - De heer Theo Segers
 3. 3

  De besluitenlijst van 20 juni 2023 is ongewijzigd vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
 4. 4

  De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
 5. 5

  Mevrouw Mollema stelt vragen over de communicatie rondom de kwaliteit van zwemwater, in het bijzonder over de aanwezigheid van pfas.

  Toezeggingen

  Titel
  Communicatie rondom kwaliteit van zwemwater, in het bijzonder pfas
  00:10:53 - 00:10:57 - De heer Theo Segers
  00:10:58 - 00:14:09 - Anne Marie Mollema
  00:14:09 - 00:14:33 - De heer Theo Segers
  00:14:35 - 00:18:08 - Jan Lock
  00:18:08 - 00:18:10 - De heer Theo Segers
  00:18:10 - 00:18:19 - Arno van den Hof
  00:18:19 - 00:18:23 - Jan Lock
  00:18:23 - 00:18:45 - Arno van den Hof
  00:18:47 - 00:19:11 - Jan Lock
  00:19:11 - 00:23:57 - De heer Theo Segers
 6. 6

  00:19:40 - 00:23:57 - De heer Theo Segers
 7. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Park Rietveld’ (idn: NL.IMRO.1978.BPRietveldNDL-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in de realisatie van 45 woningen en een park.
  2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan Noordeloos, Park Rietveld’;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

 8. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de gemeenteraad voor te stellen naar aanleiding van de concept-NRD ‘Nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding G- Kr of G – Cr’ het college te verzoeken:
  1. Aansluitend op de regionale zienswijze een specifieke zienswijze voor Molenlanden in te dienen voor      aspecten die over de
  kernen en het grondgebied van Molenlanden gaan en daarin in te gaan op de volgende aspecten:
  a) Corridor 7 betekent een onacceptabele situatie in Nieuw-Lekkerland;
  b) Onevenredig lange corridors tasten kernen, belangen van inwoners en het Groene Hart-landschap van Molenlanden in grote mate aan;
  c) Noodzaak van ruime compensatie in algemene zin en inzicht in de mogelijkheden voor compensatie;
  d) Wijze van landschappelijke inpassing in Molenlandse veenweidelandschap geen argument voor keuze van een
  corridor.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  naar aanleiding van de concept-NRD ‘Nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding G- Kr of G – Cr’ het college te verzoeken:
  1. Aansluitend op de regionale zienswijze een specifieke zienswijze voor Molenlanden in te dienen voor aspecten die over de kernen en het grondgebied van Molenlanden gaan en daarin in te gaan op de volgende aspecten:
  a) Corridor 7 betekent een onacceptabele situatie in Nieuw-Lekkerland;
  b) Onevenredig lange corridors tasten kernen, belangen van inwoners en het Groene Hart-landschap van Molenlanden in grote mate aan;
  c) Noodzaak van ruime compensatie in algemene zin en inzicht in de mogelijkheden voor compensatie;
  d) Wijze van landschappelijke inpassing in Molenlandse veenweidelandschap geen argument voor keuze van een corridor.

 9. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het paraplubestemmingsplan ‘Geluidzone industrieterrein Langs de Lek, Groot-Ammers’      identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPGeluidzoneAMS-VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. het opnemen van de aanduiding ‘overige zone - gezoneerd industrieterrein’ en het herstellen van de aanduiding ‘geluidzone-industrie’ respectievelijk op en rondom het geluidgezoneerde industrieterrein;
  b. en daarmee het realiseren van geluidsruimte voor de bedrijven op het industrieterrein conform het Koninklijk Besluit dat hierop toeziet.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het paraplubestemmingsplan ‘Geluidzone industrieterrein Langs de Lek, Groot-Ammers’ identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPGeluidzoneAMS-VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. het opnemen van de aanduiding ‘overige zone - gezoneerd industrieterrein’ en het herstellen van de aanduiding ‘geluidzone-industrie’ respectievelijk op en rondom het geluidgezoneerde industrieterrein;
  b. en daarmee het realiseren van geluidsruimte voor de bedrijven op het industrieterrein conform het Koninklijk Besluit dat hierop toeziet.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

 10. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. het bestemmingsplan ‘Uitkoopregeling hoogspanningsleiding Lekdijk’ (idn:
  NL.IMRO.1978.BPUitkooplekdijLKL-VG01), vast te stellen, waarbij het plan
  voorziet in:
  a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij
  Lekdijk 307 naar de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’;
  b. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij
  Lekdijk 312 naar de bestemming ‘Groen’;
  c. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij
  Lekdijk 314 naar de bestemming ‘Bedrijf’;
  d. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij
  Lekdijk 315 naar de bestemming ‘Bedrijf’ waarbij bedrijfsactiviteiten zijn
  toegestaan ten hoogste van milieucategorie 1.0;
  e. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij
  Lekdijk 340 naar bedrijf’ waarbij de functieaanduiding ‘specifieke vorm van
  bedrijf - Bed & Breakfast’ met maatvoering ‘maximaal vier bedden’ wordt
  opgenomen en waarbij een keukenvoorziening en permanente bewoning
  wordt uitgesloten.
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet
  noodzakelijk is.

 11. 6.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. het bestemmingsplan ‘Goudriaan, Noordzijde 76a’, dat voorziet in het wijzigen
  van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het wegnemen van het agrarisch bouwvak aan de overkant van de Noordzijde voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning, de sloop van opstallen, het uitbreiden van het hoofdgebouw en het toestaan van hobbymatig agrarische gebruik, ongewijzigd vast te stellen en voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet
  noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige
  gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

 12. 6.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit
  1.de “Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Molenlanden 2024” vast te stellen
  2.de huidige verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Molenlanden 2019 in te trekken

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1.de “Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Molenlanden 2024” vast te stellen
  2.de huidige verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Molenlanden 2019 in te trekken.

 13. 7
  BESPREEKSTUKKEN
 14. 7.a

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Het college van Molenlanden besluit de gemeenteraad van Molenlanden voor te stellen:
  1. te constateren dat er voldoende informatie is om een besluit te nemen over de meest kansrijke oplossing voor de verkeerproblematiek Voorstraat en Sluis in Groot-Ammers;
  2. te constateren dat een 'randweg Zuid 60 km/u' de meest kansrijke oplossing is voor de verkeersproblematiek aan de Voorstraat en Sluis in Groot-Ammers;
  3. geen planproces ter realisatie van een randweg te starten omdat de gemeentelijke financiële positie geen ruimte biedt om de kosten van de aanleg van een randweg zelfstandig te dragen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Het college van Molenlanden besluit de gemeenteraad van Molenlanden voor te stellen:
  1. te constateren dat er voldoende informatie is om een besluit te nemen over de meest kansrijke oplossing voor de verkeerproblematiek Voorstraat en Sluis in Groot-Ammers;
  2. te constateren dat een 'randweg Zuid 60 km/u' de meest kansrijke oplossing is voor de verkeersproblematiek aan de Voorstraat en Sluis in Groot-Ammers;
  3. geen planproces ter realisatie van een randweg te starten.

  Het voorstel is aangenomen met 16 stemmen voor (Doe mee!, SGP, VVD, PM) en 10 stemmen tegen (CDA, ChristenUnie).

  Amendementen

  Titel
  A2023-11Amendement raadsvoorstel om planproces randweg op te starten.DM.VVD.SGP

  Moties

  Titel
  M2023-13 Motie Vervolgstappen verkeersproblematie G-A.SGP.VVD.ChristenUnie.PM.DM.CDA
  00:23:27 - 00:23:57 - De heer Theo Segers
  00:23:57 - 00:27:51 - Wietse Blok
  00:27:51 - 00:28:14 - De heer Theo Segers
  00:28:14 - 00:34:46 - Wilma de Moel
  00:34:46 - 00:35:13 - De heer Theo Segers
  00:35:13 - 00:39:54 - Jan Arie Koorevaar
  00:39:54 - 00:39:56 - De heer Theo Segers
  00:39:56 - 00:40:55 - Pieter van Bruggen
  00:40:55 - 00:41:00 - De heer Theo Segers
  00:41:00 - 00:41:42 - Wietse Blok
  00:41:42 - 00:42:58 - Pieter van Bruggen
  00:42:58 - 00:43:03 - De heer Theo Segers
  00:43:03 - 00:43:04 - Pieter van Bruggen
  00:43:04 - 00:43:48 - Ferry van der Koelen
  00:43:48 - 00:43:49 - De heer Theo Segers
  00:43:49 - 00:44:10 - Pieter van Bruggen
  00:44:10 - 00:44:18 - De heer Theo Segers
  00:44:18 - 00:46:56 - Pieter van Bruggen
  00:46:56 - 00:46:58 - De heer Theo Segers
  00:46:58 - 00:47:36 - Jan Arie Koorevaar
  00:47:36 - 00:47:38 - Pieter van Bruggen
  00:47:38 - 00:47:41 - De heer Theo Segers
  00:47:41 - 00:48:04 - Pieter van Bruggen
  00:48:04 - 00:48:10 - De heer Theo Segers
  00:48:10 - 00:49:38 - Bert Snoek
  00:49:38 - 00:49:43 - De heer Theo Segers
  00:49:43 - 00:50:31 - Ferry van der Koelen
  00:50:31 - 00:50:34 - De heer Theo Segers
  00:50:34 - 00:50:46 - Pieter van Bruggen
  00:50:46 - 00:50:47 - Ferry van der Koelen
  00:50:47 - 00:50:48 - De heer Theo Segers
  00:50:48 - 00:50:55 - Ferry van der Koelen
  00:50:55 - 00:51:05 - Pieter van Bruggen
  00:51:05 - 00:51:07 - De heer Theo Segers
  00:51:07 - 00:51:45 - Pieter van Bruggen
  00:51:45 - 00:51:59 - Ferry van der Koelen
  00:51:59 - 00:52:00 - De heer Theo Segers
  00:52:00 - 00:52:22 - Pieter van Bruggen
  00:52:22 - 00:52:51 - Ferry van der Koelen
  00:52:51 - 00:52:56 - Bert Snoek
  00:52:56 - 00:52:59 - De heer Theo Segers
  00:52:59 - 00:53:31 - Bert Snoek
  00:53:31 - 00:54:31 - Ferry van der Koelen
  00:54:31 - 00:54:44 - De heer Theo Segers
  00:54:44 - 00:55:49 - Wietse Blok
  00:55:50 - 00:56:10 - De heer Theo Segers
  00:56:23 - 01:05:41 - Arco Bikker
  01:05:41 - 01:05:47 - Bert Snoek
  01:05:47 - 01:05:58 - De heer Theo Segers
  01:05:58 - 01:06:05 - Bert Snoek
  01:06:05 - 01:07:09 - Arco Bikker
  01:07:09 - 01:07:11 - De heer Theo Segers
  01:07:11 - 01:07:42 - Wietse Blok
  01:07:42 - 01:11:12 - Arco Bikker
  01:11:12 - 01:11:14 - De heer Theo Segers
  01:11:14 - 01:11:21 - Pieter van Bruggen
  01:11:21 - 01:11:22 - De heer Theo Segers
  01:11:22 - 01:11:46 - Pieter van Bruggen
  01:11:46 - 01:11:47 - Arco Bikker
  01:11:47 - 01:11:50 - De heer Theo Segers
  01:11:50 - 01:12:15 - Arco Bikker
  01:12:15 - 01:12:24 - De heer Theo Segers
  01:12:24 - 01:12:30 - Wilma de Moel
  01:12:30 - 01:12:36 - De heer Theo Segers
  01:12:36 - 01:13:25 - Wilma de Moel
  01:13:25 - 01:14:22 - Arco Bikker
  01:14:22 - 01:14:25 - De heer Theo Segers
  01:14:25 - 01:14:44 - Jan Arie Koorevaar
  01:14:44 - 01:14:45 - De heer Theo Segers
  01:14:45 - 01:15:38 - Arco Bikker
  01:15:38 - 01:16:06 - Jan Arie Koorevaar
  01:16:06 - 01:16:33 - Arco Bikker
  01:16:33 - 01:16:45 - De heer Theo Segers
  01:16:45 - 01:16:56 - Wietse Blok
  01:16:56 - 01:17:12 - De heer Theo Segers
  01:23:06 - 01:23:18 - De heer Theo Segers
  01:23:19 - 01:23:58 - De heer Theo Segers
  01:23:58 - 01:24:01 - Wietse Blok
  01:24:01 - 01:24:15 - De heer Theo Segers
  01:24:15 - 01:24:23 - Wietse Blok
  01:24:23 - 01:24:32 - De heer Theo Segers
  01:24:32 - 01:24:57 - Wietse Blok
  01:24:57 - 01:25:10 - De heer Theo Segers
  01:25:10 - 01:25:56 - Wietse Blok
  01:25:56 - 01:26:39 - De heer Theo Segers
  01:26:39 - 01:28:36 - Wietse Blok
  01:28:36 - 01:28:39 - De heer Theo Segers
  01:28:41 - 01:31:16 - Wilma de Moel
  01:31:16 - 01:31:28 - De heer Theo Segers
  01:31:28 - 01:33:25 - Jan Arie Koorevaar
  01:33:25 - 01:33:26 - De heer Theo Segers
  01:33:26 - 01:34:39 - Jan Arie Koorevaar
  01:34:39 - 01:34:40 - De heer Theo Segers
  01:34:40 - 01:36:04 - Wietse Blok
  01:36:06 - 01:36:13 - Jan Arie Koorevaar
  01:36:13 - 01:36:16 - De heer Theo Segers
  01:36:16 - 01:36:18 - Jan Arie Koorevaar
  01:36:18 - 01:36:23 - De heer Theo Segers
  01:36:23 - 01:37:56 - Jan Arie Koorevaar
  01:37:56 - 01:38:00 - Bert Snoek
  01:38:00 - 01:38:08 - De heer Theo Segers
  01:38:08 - 01:38:09 - Jan Arie Koorevaar
  01:38:09 - 01:39:21 - Wilma de Moel
  01:39:21 - 01:39:30 - De heer Theo Segers
  01:39:30 - 01:41:31 - Jan Arie Koorevaar
  01:41:31 - 01:41:34 - De heer Theo Segers
  01:41:34 - 01:42:16 - Wietse Blok
  01:42:16 - 01:42:39 - Jan Arie Koorevaar
  01:42:39 - 01:42:45 - Wietse Blok
  01:42:45 - 01:44:09 - Jan Arie Koorevaar
  01:44:09 - 01:44:11 - De heer Theo Segers
  01:44:11 - 01:44:35 - Bert Snoek
  01:44:35 - 01:45:34 - Jan Arie Koorevaar
  01:45:34 - 01:45:47 - De heer Theo Segers
  01:45:47 - 01:46:10 - Bert Snoek
  01:46:10 - 01:46:35 - Jan Arie Koorevaar
  01:46:37 - 01:47:31 - Wietse Blok
  01:47:31 - 01:47:33 - De heer Theo Segers
  01:47:33 - 01:47:35 - Wietse Blok
  01:47:35 - 01:48:17 - Jan Arie Koorevaar
  01:48:17 - 01:48:25 - De heer Theo Segers
  01:48:25 - 01:49:19 - Pieter van Bruggen
  01:49:19 - 01:49:33 - De heer Theo Segers
  01:49:33 - 01:49:45 - Wietse Blok
  01:49:45 - 01:50:01 - De heer Theo Segers
  01:50:01 - 01:50:25 - Pieter van Bruggen
  01:50:25 - 01:50:26 - De heer Theo Segers
  01:50:26 - 01:50:30 - Wietse Blok
  01:50:30 - 01:50:31 - De heer Theo Segers
  01:50:31 - 01:50:34 - Wietse Blok
  01:50:34 - 01:50:35 - Pieter van Bruggen
  01:50:35 - 01:50:36 - De heer Theo Segers
  01:50:36 - 01:51:28 - Pieter van Bruggen
  01:51:28 - 01:51:31 - De heer Theo Segers
  01:51:31 - 01:51:48 - Bert Snoek
  01:51:49 - 01:51:51 - De heer Theo Segers
  01:51:51 - 01:53:11 - Ferry van der Koelen
  01:53:11 - 01:54:03 - De heer Theo Segers
  01:54:11 - 01:54:39 - De heer Theo Segers
  01:54:48 - 01:55:07 - De heer Theo Segers
  01:55:07 - 01:55:14 - Jan Arie Koorevaar
  01:55:19 - 01:55:32 - De heer Theo Segers
  01:55:32 - 01:55:34 - Jan Arie Koorevaar
  01:55:34 - 01:56:40 - De heer Theo Segers
 15. 7.b

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie CDA (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid op de smalle lintwegen door de kernen te verbeteren door       de volgende uitgangspunten te hanteren:
  a. Bij herinrichting van smalle lintwegen binnen de bebouwde kom worden in basis de normen van de       CROW voor gebiedsontsluitingswegen met 30 km/h gehanteerd.
  b. Eenrichtingsverkeer kan worden ingesteld indien omrijden minder dan 5 minuten kost en er niet op       andere wegen problemen ontstaan.
  c. Het verkeer vanuit nieuwbouw wijken wordt in basis niet ontsloten via smalle lintwegen.
  d. Vrachtwagens en landbouwvoertuigen moeten, indien mogelijk, een andere route nemen door het        instellen van gewichtsbeperkingen.
  e. Meer inwoners gebruiken vaker de fiets.
  f. Meer deelauto’s moeten zorgen voor minder autobezit.
  g. Sluipverkeer wordt zoveel mogelijk voorkomen waarbij maatregelen alleen ingezet worden waar de       verkeersveiligheid en leefbaarheid ernstig in het geding komt.
  h. Werknemers van bedrijven gebruiken zoveel mogelijk de fiets waarbij we carpoolen stimuleren door in te zetten op carpoolplekken nabij opstapplaatsen voor het Openbaar Vervoer.
  i. Ten behoeve van minder zwaar verkeer over de smalle lintwegen worden (Transport-)bedrijven       verleid om uit de kernen (bebouwde kom) te verhuizen,
  j. In basis geen uitbreiding van (transport)bedrijven als dit extra zwaar verkeer op de smalle lintwegen    betekent.
  2. Deze uitgangspunten op te nemen in de omgevingsvisie Molenlanden 2030 en het Mobiliteitsplan Molenlanden.
  3. In het Uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan Molenlanden deze uitgangspunten per kern uit te werken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid op de smalle lintwegen door de kernen te verbeteren door de volgende uitgangspunten te hanteren:
  a. Bij herinrichting van smalle lintwegen binnen de bebouwde kom worden in basis de normen van de  CROW voor gebiedsontsluitingswegen met 30 km/h gehanteerd.
  b. Eenrichtingsverkeer kan worden ingesteld indien omrijden minder dan 5 minuten kost en er niet op andere wegen problemen ontstaan.
  c. Het verkeer vanuit nieuwbouw wijken wordt in basis niet ontsloten via smalle lintwegen.
  d. Vrachtwagens en landbouwvoertuigen moeten, indien mogelijk, een andere route nemen door het instellen van gewichtsbeperkingen.
  e. Meer inwoners gebruiken vaker de fiets.
  f. Meer deelauto’s moeten zorgen voor minder autobezit.
  g. Sluipverkeer wordt zoveel mogelijk voorkomen waarbij maatregelen alleen ingezet worden waar de verkeersveiligheid en leefbaarheid ernstig in het geding komt.
  h. Werknemers van bedrijven gebruiken zoveel mogelijk de fiets waarbij we carpoolen stimuleren door in te zetten op carpoolplekken nabij opstapplaatsen voor het Openbaar Vervoer.
  i. Ten behoeve van minder zwaar verkeer over de smalle lintwegen worden (Transport-)bedrijven verleid om uit de kernen (bebouwde kom) te verhuizen,
  j. In basis geen uitbreiding van (transport)bedrijven als dit extra zwaar verkeer op de smalle lintwegen betekent.
  2. Deze uitgangspunten op te nemen in de omgevingsvisie Molenlanden 2030 en het Mobiliteitsplan Molenlanden.
  3. In het Uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan Molenlanden deze uitgangspunten per kern uit te werken.

  De fractie van het CDA stemt tegen dit voorstel. 

  Mevrouw Korevaar (CDA) en de heer Snoek (VVD) leggen een stemverklaring af.

  Amendementen

  Titel
  A2023-12 Amendement uitgangspunten alleen voor omgevingsvisie.CDA.VVD
  01:56:25 - 01:56:40 - De heer Theo Segers
  01:56:40 - 01:59:30 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:59:30 - 01:59:39 - De heer Theo Segers
  01:59:39 - 02:02:28 - Bert Snoek
  02:02:28 - 02:02:32 - De heer Theo Segers
  02:02:32 - 02:03:54 - Wilma de Moel
  02:03:55 - 02:04:00 - De heer Theo Segers
  02:04:00 - 02:04:01 - Wietse Blok
  02:04:01 - 02:04:06 - De heer Theo Segers
  02:04:06 - 02:04:33 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:04:36 - 02:05:02 - Wilma de Moel
  02:05:02 - 02:05:03 - De heer Theo Segers
  02:05:03 - 02:05:37 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:05:38 - 02:05:41 - De heer Theo Segers
  02:05:41 - 02:06:28 - Wietse Blok
  02:06:28 - 02:06:30 - De heer Theo Segers
  02:06:30 - 02:07:56 - Leo Timmer
  02:07:56 - 02:07:59 - De heer Theo Segers
  02:08:00 - 02:09:07 - Ferry van der Koelen
  02:09:07 - 02:09:21 - De heer Theo Segers
  02:09:36 - 02:10:26 - Jan Lock
  02:10:26 - 02:10:28 - De heer Theo Segers
  02:10:28 - 02:14:37 - Jan Lock
  02:14:37 - 02:14:39 - Bert Snoek
  02:14:39 - 02:14:41 - De heer Theo Segers
  02:14:41 - 02:15:05 - Bert Snoek
  02:15:05 - 02:15:27 - Jan Lock
  02:15:27 - 02:15:39 - Bert Snoek
  02:15:39 - 02:17:47 - Jan Lock
  02:17:47 - 02:17:48 - De heer Theo Segers
  02:17:48 - 02:17:49 - Jan Lock
  02:17:49 - 02:19:05 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:19:05 - 02:19:15 - Jan Lock
  02:19:15 - 02:19:21 - De heer Theo Segers
  02:19:21 - 02:19:51 - Wilma de Moel
  02:19:51 - 02:19:54 - De heer Theo Segers
  02:19:54 - 02:20:11 - Jan Lock
  02:20:11 - 02:20:14 - De heer Theo Segers
  02:20:14 - 02:20:15 - Wilma de Moel
  02:20:15 - 02:20:51 - Bert Snoek
  02:20:51 - 02:20:59 - Jan Lock
  02:20:59 - 02:21:01 - De heer Theo Segers
  02:21:01 - 02:21:08 - Wietse Blok
  02:21:08 - 02:21:09 - Jan Lock
  02:21:09 - 02:21:26 - Bert Snoek
  02:21:26 - 02:21:32 - De heer Theo Segers
  02:21:32 - 02:23:22 - Jan Lock
  02:23:22 - 02:23:39 - De heer Theo Segers
  02:23:39 - 02:25:59 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:25:59 - 02:26:01 - De heer Theo Segers
  02:26:02 - 02:26:06 - Bert Snoek
  02:26:06 - 02:26:10 - De heer Theo Segers
  02:26:10 - 02:26:16 - Wilma de Moel
  02:26:17 - 02:26:20 - De heer Theo Segers
  02:26:20 - 02:27:20 - Wietse Blok
  02:27:20 - 02:27:27 - De heer Theo Segers
  02:27:28 - 02:27:49 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:27:49 - 02:27:50 - De heer Theo Segers
  02:27:50 - 02:28:22 - Wietse Blok
  02:28:22 - 02:28:23 - De heer Theo Segers
  02:28:23 - 02:29:17 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:29:17 - 02:29:30 - De heer Theo Segers
  02:29:30 - 02:30:22 - Leo Timmer
  02:30:22 - 02:30:26 - De heer Theo Segers
  02:30:27 - 02:30:37 - Ferry van der Koelen
  02:30:37 - 02:30:43 - De heer Theo Segers
  02:30:43 - 02:31:12 - Bert Snoek
  02:31:12 - 02:31:14 - De heer Theo Segers
  02:37:55 - 02:38:24 - De heer Theo Segers
  02:38:24 - 02:39:25 - Bert Snoek
  02:39:25 - 02:41:23 - De heer Theo Segers
  02:41:23 - 02:42:13 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:42:13 - 02:42:16 - De heer Theo Segers
  02:42:16 - 02:42:17 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:42:17 - 02:42:26 - Bert Snoek
  02:42:27 - 02:45:17 - De heer Theo Segers
  02:51:49 - 02:53:15 - De heer Theo Segers
 16. 8

  Voordat de vergadering wordt gesloten, gaat de vergadering in beslotenheid verder, voor een mededeling uit het college.

  De vergadering is om 21.55 uur gesloten.