Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 2 juli 2024

19:30 - 23:59
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Opinierende raadsvergadering over P&C producten

Agendapunten

 1. 1
  1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2
  2. Spreekrecht geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
 3. 3

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De Jaarstukken 2023 van de gemeente Molenlanden vast te stellen;
  2. Het positief jaarrekeningresultaat vast te stellen op € 10.307.460;
  3. Een bedrag van € 2.835 aan niet-bestede middelen toe te voegen aan de reserve “afwikkeling
  vorige jaren” en deze als budget beschikbaar te stellen in 2024;
  4. Het overige deel van het resultaat, te weten € 10.304.624, toe te voegen aan de algemene
  reserve;
  5. De investeringen die zijn gevoteerd voor 1-1-2022 en nog niet zijn afgerond opnieuw
  beschikbaar te stellen zodat deze kunnen worden afgerond.

 4. 4

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Zomernota 2024 met een nadelig resultaat van € 2.671.580 vast te stellen en het
  resultaat op te nemen in het te verwachten jaarrekeningresultaat;
  2. de financiële consequenties te verwerken in de financiële administratie;
  3. de mutaties van investeringen (zie hoofdstuk 2.2) te verwerken in de financiële
  administratie;
  4. de in de Zomernota 2024 aangegeven reserve-mutaties vast te stellen en te
  verwerken in de financiële administratie;
  5. de geactualiseerde grondexploitaties 2024 vast te stellen;
  6. de Reserve Ontwikkeling Recreatie& Toerisme op te heffen en het saldo van € 75.000
  vrij te laten vallen t.g.v. de Algemene reserve;
  7. de voorziening Omgevingsplannen op te heffen omdat er geen saldo is in deze
  voorziening.

 5. 5

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Kadernota 2025 vast te stellen;
  2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2025 uit te werken tot de Begroting 2025.

 6. 6
  6. Sluiting