Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 22 april 2024

19:30 - 23:59
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agendapunten

 1. 1
  1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. 2
  2. Afscheid gemeentesecretaris
 3. 3

 4. 4
  4. Mededelingen/Vragenhalfuur (voor actuele en urgente vragen van raadsleden)
 5. 5

  Deze lijst is nog niet beschikbaar.

 6. 6
  HAMERSTUKKEN
 7. 6.a

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan, ‘Wijngaarden, Westeinde 22’, dat voorziet in het realiseren een
  woning in een te herbouwen monumentale schuur, waarvoor een gedeelte van de
  agrarische bestemming wordt gewijzigd naar ‘Wonen’, vast te stellen
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is,
  omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
  te verwachten zijn;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een
  gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

 8. 6.b

 9. 6.c

  Voorgesteld besluit

  De raad van Molenlanden besluit:
  1. Tot uitbreiding van de begraafplaats in Hoornaar;
  2. Hiervoor een investeringsbedrag ter hoogte van € 806.625 beschikbaar te stellen waarbij de
  daarbij behorende kapitaallasten van € 28.231 reeds verwerkt zijn in de meerjarenbegroting
  2025-2028.

 10. 6.d

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Avres vast te stellen.
  2. Toestemming te verlenen aan het college om gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Avres
  vast te stellen.

 11. 6.e

 12. 6.f

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Een zienswijze in te dienen op het Meerjarenbeleidsplan Dienst Gezondheid en Jeugd 2024-2028 zoals verwoord in bijlage 1.

 13. 7
  BESPREEKSTUKKEN
 14. 7.a

  Er wordt een motie overwogen, als steun in de rug van het college, i.v.m. handhavingsmogelijkheden.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. In te zetten op vermindering van de beleefbare verkeersoverlast aan de Voorstraat-Sluis
  in Groot-Ammers.
  2. Hiervoor € 20.000,- beschikbaar te stellen voor korte termijn maatregelen (2 jaar)
  gericht op gedragsbeïnvloeding.
  3. Hiervoor € 430.000,- beschikbaar te stellen voor aanvullende infrastructurele
  maatregelen bij het groot onderhoud in 2026.
  4. De kosten te verwerken in de begroting 2025 en verder.

 15. 8
  8. Sluiting