Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 9 februari 2021

19:30 - 22:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

U kunt live meekijken via de link die op de dag van de vergadering wordt geplaatst.

Uitzending

Agendapunten

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Wethouder Lanser doet een mededeling over een brandbrief jeugd.

Er zijn geen insprekers.

Er zijn geen mondelinge vragen.

De heer De Groot (SGP) stelt vragen over de RIB uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en Handhaving en over de RIB vervolgaanpak Ruimtelijk Ontwikkel Perspectief Bleskensgraaf.

De lijst wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 2 maart 2021.

Tijdens de besluitvormende vergadering van 28 januari is afgesproken dat er door gesproken wordt over de situatie rondom de Pinkeveerse brug. De RIB die bij de stukken zit gaat in op de chronologische volgorde en de gestelde vragen. Over de RIB vindt geen besluitvorming plaats. De bespreking in de commissie is bedoeld als gelegenheid om te praten over de ontstane situatie en eventuele vragen aan het college/wethouder te kunnen stellen. De RIB schetst mogelijke vervolgscenario's. Het college geeft aan scenario 1 en 2 op haalbaarheid te onderzoeken en dan later naar de raad te komen met het bijbehorende raadsvoorstel.

De heer De Groot (SGP) verlaat bij dit punt de vergadering.

01:19:07 - 01:55:54 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

De vergadering wordt van 21:26 tot 21.32 geschorst voor een korte pauze.

02:01:32 - 03:17:59 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 2 maart 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Achtkanter’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.achtkanterAMS-VG01) vast te stellen, waarbij 8 bouwvlakken worden gewijzigd teneinde 4 vrijstaande woningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen te realiseren;
2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 2 maart 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het ruimtelijk mogelijk te maken dat de bestaande schuur op het perceel tegenover Slingelandseweg 22 te Giessenburg gesloopt kan worden en daarvoor in de plaats één burgerwoning gerealiseerd kan worden;
  2. Hiertoe het bestemmingsplan ‘Giessenburg, tegenover Slingelandseweg 22’ en overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPslingeland22GSB-VG01, vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal door middel van een anterieure overeenkomst is verzekerd;
    4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 2 maart 2021.

De volgende amendementen worden voorbereid:

  • De hoogte van het maximale aankoopbedrag
  • Terugkomtijd 1 jaar of langer en alleen voor studerenden of breder (eenvoudig en makkelijk hanteerbaar)

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Tot instelling van de Starterslening in heel Molenlanden;
    2. De Verordening Starterslening Molenlanden 2021 vast te stellen.

Toezeggingen

Titel
Evaluatie starterslening en maximale aankoopbedrag

De vergadering is om 22.45 uur gesloten.