Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 14 september 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
P.D. (Erik) Jonker
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering.
U kunt de vergadering live volgen.

Uitzending

Agendapunten

 1. Besloten wordt agendapunt 7 te behandelen voor agendapunt 6.

  00:20:32 - 00:20:43 - P.D. (Erik) Jonker
 2. - De heer C. van der Zwart spreekt in namens de historische vereniging Nieuwpoort over bestemmingsplan Lekdijk 144 Langerak.
  - Mevrouw E. Renes spreekt in over de locatieontwikkeling Neerpolder Giessenburg.
  - De heer Van Rijn (Doe mee!) stelt vragen over de locatieontwikkeling Neerpolder.

 3. De heer De Groot (SGP) deelt mee niet deel te nemen aan de besloten beeldvormende sessie over Waterschapswegen.
  De heer De Groot stelt vragen over het bezoek van wethouder Bikker aan de provincie over woningbouw.

 4. Mevrouw De Moel (Doe mee!) stelt vragen over de brief van de Veiligheidsregio over huisvesting brandweerkorpsen.
  De lijst wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

 5. Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

  Er wordt een amendement voorbereid door de fracties van de SGP en VVD om beslispunt 2 te wijzigen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Meldingen Openbare Ruimte te onderschrijven;
  2. Het college te verzoeken om de uitvoering van de aanbevelingen op te pakken en de raad schriftelijk te informeren over de manier waarop deze aanbevelingen worden opgepakt.

  Toezeggingen

  Titel
  Uitvoeren aanbevelingen rekenkamerrapport Meldingen Openbare Ruimte
  01:27:05 - 01:27:27 - P.D. (Erik) Jonker
 6. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 144’ (idn: NL.IMRO.1978.BPlekdijk144LGR-VG01) vast te stellen, met een wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, waarbij het plan voorziet in:
   a. vergroting van de woonbestemming en bouwvlak en wijziging van een deel van de agrarische bestemming naar de bestemming Tuin;
   b. legaliseren van de bestaande bijgebouwen en overkappingen en herbouw van een afgebrand bijgebouw, met een gezamenlijk oppervlakte van maximaal 279 m2;
   c. het toestaan van 500 m2 aan buitenopslag op het achtererf voor het stallen van materiaal en materieel van maximaal 3 m hoog, met een voorwaardelijke verplichting voor landschappelijke inpassing;
   d. het herstellen van het gehele terrein waarop de agrarische bestemming blijft rusten, in de agrarische staat van grasland.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
  00:51:34 - 00:51:45 - P.D. (Erik) Jonker
 7. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Ottoland, B 42/B 46’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.b42OTL-VG01) vast te stellen waarbij wordt voorzien in het planologisch mogelijk maken van het splitsen van een woonboerderij en het realiseren van een nieuwe woning alsmede voor de locatie Ottoland, B 46 in het vergroten van de woonbestemming;
   2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Toezeggingen

  Titel
  Aantal parkeerplaatsen
 8. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

  De heer Verschoor (PM) neemt niet deel aan de beraadslagingen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Oosteinde 7’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPoosteinde7ABS-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit horende ‘Nota van wijzigingen Bestemmingsplan Oud-Alblas, Oosteinde 7’ waarbij de bestemming van de locatie Oosteinde 7 in Oud-Alblas wordt gewijzigd van de bestemming ‘Bedrijf’ naar “Gemengd’ ten behoeve van kleinschalige horeca en detailhandel in en bij de molen;
  2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Oosteinde 7’;
   voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.
 9. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Wilgenweg 3’ (planidentificatie
  NL.IMRO.1978.BPWilgenweg3AMS-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit horende ‘Nota van wijzigingen Bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Wilgenweg 3’ als uitwerking van de door de raad vastgestelde locatievisie ‘Avonturenboerderij Molenwaard’.
  2. de over het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Wilgenweg 3’;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld;
  4. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Toezeggingen

  Titel
  Verkeersafwikkeling
 10. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

  De verbeelding staat op blz. 60 van de bijlage.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘J.A. van Vurenstraat 1, Noordeloos’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPJAVurenstr1NDL-VG01) vast te stellen, waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de bouw van 5 CPO-woningen.

 11. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 1’ (idn: NL.IMRO.1978.BPlekdijk1LGR-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Tuin’ naar ‘Wonen’;
   b. het splitsen van het achterhuis van de woonboerderij in twee wooneenheden;
   c. de bestaande schuur te wijzigen in een bed & breakfast, atelier en theetuinaccommodatie.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 12. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Wijngaarden, Oosteinde 46-47/ Wijngaardsesteeg’ (idn: NL.IMRO.1978.BPoosteinde47WGD-VG01 vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. Het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en ‘Tuin’;
   b. Sanering van voormalige agrarische opstallen (775 m2), waarvoor in de plaats een vrijstaande woning (max. 850 m3 inclusief nieuwe bijgebouwen) gerealiseerd mag worden.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Toezeggingen

  Titel
  Knip door aanvullend ecologisch onderzoek
 13. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Abbekesdoel 34a’ (idn: NL.IMRO.1978.BPabbekesdoel34BKG-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. het wijzigen van de enkelbestemming ‘bedrijf’ naar de enkelbestemmingen ‘wonen’ en ‘tuin’;
   b. het omzetten van een voormalige dierenkliniek naar een burgerwoning;
   2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
   3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 14. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Medewerking te verlenen aan de verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes
  2. Hiertoe de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes vast te stellen.
  3. Geen perceptiekosten in rekening te brengen voor de inning van de BIZ-heffing.
 15. De vergadering is om 22.30 uur gesloten.