Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 16 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
R.J. (Ruud) van Rijn
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Mevrouw Van Akooy spreekt in over de Slingelandse Plassen.
Meneer Boogert spreekt namens de initiatiefgroep in over de Slingelandse Plassen.

De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 23 november 2021.

De heer De Groot stelde vragen over de conceptbrief inzake aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid Molenlanden m.b.t. uitvoering uitkoopregeling inzetbaar i.v.m. woningnood. Wethouder Quik beantwoorde deze vragen.

00:47:10 - 00:47:12 - R.J. (Ruud) van Rijn

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 november.

Diverse partijen denken na over het voorbereiden van een amendement.

Bespreekpunten:
- Uitwerken beheer en toezicht.
- Hoe gaat de raad om met de aankoop van weilanden?
- Hoe om te gaan met publiek geld t.a.v. de kwaliteit van het zwemwater?
- Hoe zit de governance in elkaar?
- Budgetrecht van de raad in relatie tot het beschikbaar te stellen bedrag.

Toezeggingen

Titel
Jaarverslag participerende verenigingen
Notitie governancestructuur

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 november.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Heiweg 3 af te geven, ten behoeve van de realisatie van een kleine windmolen.
 2. In het geval er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, deze als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken.

Toezeggingen

Titel
Nieuw type windmolen
02:25:42 - 02:51:57 - R.J. (Ruud) van Rijn

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 november.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. het bestemmingsplan ‘Ottoland, B 17’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPb17OTL-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de aangegeven wijzigingen in de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen Bestemmingsplan ‘Ottoland, B 17’’, waarbij de woonbestemming van de locatie B 17 in Ottoland zodanig wordt dat er op deze locatie in plaats van één woning voortaan twee woningen aanwezig mogen zijn;
 2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Ottoland, B 17’;
 3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 november.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Hoogblokland, Korenbloemstraat’ (idn:NL.IMRO.1978.BPKorenbloemstrHBL-VG01) gewijzigd vast te stellen waarbij het plan voorziet in:
  a. wijziging van de bestemming ‘Maatschappelijk’ naar ‘Woongebied’ en ‘Verkeer – Verblijfsgebied’.
  b. Toevoeging van 4 woningen, in de vorm van twee-onder-een kapwoningen;
  c. 13 openbare parkeerplaatsen ten zuiden van de woningen.
 2. De beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals opgenomen in de zienswijzenota, vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
 4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Toezeggingen

Titel
Herkomst van de toekomstige bewoners

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 november.

Bespreekpunten:
- Het toevoegen van adviezen van de verbonden partijencommissie in de brief.
- Het uitspreken van zorgen over de financiën in de brief.

Diverse partijen denken na over een amendement t.a.v. de reactiebrief die gestuurd wordt. De ChristenUnie neemt hierin het voortouw.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit ten aanzien het ontwerp beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025:

 1. Een reactie hierop te geven aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio met als strekking dat:
  a. Het beleidsplan als positief beoordeeld wordt;
  b. Het beleidsplan geen nadelige financieel effect mag hebben op de begroting van de Veiligheidsregio en hiermee op de gemeentelijke bijdrage.

Toezeggingen

Titel
Meenemen inbreng van de fracties naar het AB
02:52:10 - 03:05:24 - R.J. (Ruud) van Rijn

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 november.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. de coördinatieregeling ex. artikel 3.30 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de bouw van overkappingen in verband met de reductie van benzeen aan de Bazeldijk 50 te Hoogblokland;
2. de voorbereidingsprocedures te coördineren voor de volgende relevante besluiten:
a. het vaststellen van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.8 Wro waarin zes overkappingen worden mogelijk gemaakt;
b. het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1-1a van de Wabo (bouwen) voor de realisatie van twee overkappingen;
c. het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1-1e van de Wabo (milieu) voor het veranderen van de inrichting;
3. een terugvalregeling op te nemen voor het geval dat één van de onder 2 genoemde toestemmingen om onvoorziene redenen wegvalt.

Toezeggingen

Titel
Beantwoording vragen coördinatieregeling Bazeldijk 50, Hoogblokland
Informeren over afgeven vergunning Bazeldijk 50, Hoogblokland
04:44:58 - 04:45:00 - R.J. (Ruud) van Rijn