Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 6 april 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering.

Uitzending

Agendapunten

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen.

Er zijn geen insprekers.

De heer De Groot (SGP) en Van de Water (Doe mee!) hebben vragen over de bouwplannen in Goudriaan.
Indien nodig worden aanvullende vragen schriftelijk ingediend.

De lijst wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 april 2021.

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 april 2021.

Mw. De Moel denkt na over een motie rondje (wandelweg) Streefkerk.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. De bouw van maximaal 36 woningen ruimtelijk mogelijk te maken aan de Dorpsstraat in Streefkerk;
 2. Hiertoe het bestemmingsplan ‘Streefkerk, Dorpsstraat-oost’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPdorpsstroostSKK-VG01 vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Toezeggingen

Titel
Gesprek met ontwikkelaar
00:14:11 - 00:36:34 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 april 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. Het proces te starten om te komen tot een Omgevingsvisie waarbij gekozen wordt voor een
fasegewijze aanpak waarbij eerst een Omgevingsagenda wordt opgesteld.
2. Hiertoe de Startnotitie Omgevingsvisie vast te stellen.

Toezeggingen

Titel
Duiding niet bindend voor inwoners en ondernemers
Omgevingsvisie en MER

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 april 2021.

Mogelijke motie SGP/CU/VVD

 • evaluatie van beleid
 • wanneer wordt de raad vooraf betrokken?
 • wanneer wordt de raad vooraf gevraagd of de mening van inwoners doorslaggevend is?
 • wie mag er meedoen?

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het Participatiebeleid Molenlanden vast te stellen waarin:
             1.1. acht beloften zijn geformuleerd over hoe omgegaan wordt met participatie
             1.2. vier speerpunten worden genoemd voor de aanpak van participatie;
             1.3. de rol van de raad en het college wordt geduid.
  2. Kennis te nemen van het handelingsperspectief, bestaande uit een stappenplan en een handreiking.

Toezeggingen

Titel
Evaluatie Participatiebeleid
Lijst met voorbeelden

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 april 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Een extra inhuurbudget van €495.000 ter beschikking te stellen voor 2021 voor behandeling van uitgebreide procedures en bestemmingsplannen (bij team Omgeving);
 2. Een extra inhuurbudget van €373.000 ter beschikking te stellen voor 2021 voor behandeling van WABO-procedures (bij team BWT);
 3. De kosten, zijnde €868.000,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021.

Toezeggingen

Titel
Evaluatienotitie

De vergadering is om 23.15 uur gesloten.