Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 12 januari 2021

19:30 - 22:30

Locatie
via Teams
Voorzitter
P.D. (Erik) Jonker
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Deze vergadering vindt digitaal plaats.

Uitzending

Agendapunten

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen.

Er zijn geen insprekers.

De heren Stam (ChristenUnie) en Van Rijn (Doe mee!) stellen vragen n.a.v. de RIB over de parkeerplaats aan de westrand van Nieuw-Lekkerland.

Dhr. de Groot (SGP) stelt vragen n.a.v. de ingediende zienswijzen over bestemmingsplan Middelweg 2, Nieuw-Lekkerland.

Dhr. de Groot (SGP) stelt vragen over de beantwoording van de vervolgvragen over de Eurogroep Bleskensgraaf.

 1. Wie heeft er allemaal zitten slapen als het gaat om de molenbiotoop?
 2. Hoe vaak heeft de wethouder hierover contact gehad met de gedeputeerde?

BESPREEKSTUK:

 • Beantwoording vragen Eurogroep over de molenbiotoop.

Toezeggingen

Titel
Beantwoording vervolgvragen SGP - Eurogroep Bleskensgraaf
Parkeerplaats westrand Nieuw-Lekkerland

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 26 januari 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Oud Alblas, Oosteinde36’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.oosteinde36ABS-VG01) vast te stellen waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ met maximaal 2 wooneenheden;
 2. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal door een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Dit punt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 26 januari 2021.
Bespreekpunten:

 • Antwoorden op toezeggingen
 • Landschappelijke inpassing / VAB beleid

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. De zienswijzen die over het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkenhof, Wijngaarden’ zijn ingediend ontvankelijk te verklaren;
 2. Dat de ingediende zienswijzen aanleiding geven het bestemmingsplan te wijzigen en de zienswijzen te beantwoorden conform de bijgevoegde nota van zienswijzen;
 3. Het bestemmingsplan Vinkenhof, Wijngaarden, waarbij een merrie -en veulencentrum met bijbehorende bedrijfswoning wordt mogelijk gemaakt, met IMRO-code NL.IMRO.1978.BPtwwesteinde35aWG-VG01, gewijzigd vast te stellen;
 4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal reeds anderszins verzekerd is.

Toezeggingen

Titel
Natuurvergunning en voorwaarden 1000cub

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 26 januari 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het ruimtelijk mogelijk te maken dat de bestaande pastoriewoning gesloopt kan worden en daarvoor in de plaats één nieuwe pastoriewoning en één burgerwoning gerealiseerd kan worden;
 2. Hiertoe het bestemmingsplan ‘Brandwijk, Brandwijksedijk 22’ en overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPbrandwksedk22BWK-VG01, vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal door middel van een anterieure overeenkomst is verzekerd;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 26 januari 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. het bestemmingsplan 'Goudriaan, Noordzijde 75’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPnoordzijde75GDA-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’, het realiseren van één woning in het bedrijfsgebouw en de huidige opslagloods te gaan gebruiken voor recreatieve doeleinden en hobbymatige activiteiten;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt afgesloten.

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 26 januari 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 • Het herijkte Plan van Aanpak voor Implementatie Omgevingswet 2021 vast te stellen;
 • Voor 2021 € 239.022,-- extra beschikbaar te stellen.
 • De kosten te dekken door € 152.080,-- te onttrekken aan de bestemmingsreserve Omgevingswet en € 86.942,-- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021 en dit te verwerken in de Zomernota 2021.

Toezeggingen

Titel
Stand van zaken Plan van Aanpak Omgevingswet 2021
01:53:05 - 02:40:42 - P.D. (Erik) Jonker
03:05:46 - 03:05:49 - A. (Arianne) van Dijk
03:05:49 - 03:29:35 - P.D. (Erik) Jonker

Dit punt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 26 januari 2021.
Bespreekpunten:

 • beantwoording vragen door het college
 • de fractie van Progressief Molenlanden bereidt moties/amendementen voor over:
  • leefbaarheid
  • het inspireren van inwoners om zelf recreatieve activiteiten op te zetten.
  • betrokkenheid samenleving bij beleid en concrete plannen.
 • de fractie van de SGP overweegt met een amendement over de zondagsrust te komen.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. De beleidsvisie en strategische kaders (hoofdstuk 1-5) van de Toeristische Agenda Molenlanden vast te stellen;
 2. Kennis te nemen van de uitvoeringsagenda (hoofdstuk 6) van de Toeristische Agenda Molenlanden.

Toezeggingen

Titel
Nota van beantwoording vragen commissie 12 januari 2021

De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten.