Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 18 mei 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen.

Er zijn geen insprekers.

Dit punt wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.
Bespreekpunt:
De RIB Jaarverslag VTH.
De heer Van de Water (CDA) zal n.a.v. eerdere beantwoording van vragen, aanvullende vragen stellen voor de raad van 1 juni a.s.

De heer Moret (VVD) stelt vragen n.a.v. het rapport Baars over de Lekdijk.
De heer De Groot (SGP) stelt vragen n.a.v. de beantwoording van vragen over het plan Vossenburcht Goudriaan.

Toezeggingen

Titel
Jaarverslag VTH 2020 - vergunningverlening
RIB jaarverslag VTH
00:28:25 - 00:28:29 - A. (Arianne) van Dijk
00:28:29 - 02:26:25 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:.

 1. Het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Heulenslag 2’ (idn: NL.IMRO.1978.BPHeulenslag2BLG-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in:
 • het omzetten van twee agrarische bedrijfswoningen in burgerwoningen
 • het verwijderen van het agrarisch bouwvlak en de bedrijfsbebouwing
 • het toevoegen van een woning;
 1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
 2. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:.

 1. Het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-West 2-4’ (idn: NL.IMRO.1978.BPgraafdijkw4ML-VG01) vast te stellen; het plan voorziet in:
 • Het wijzigen van de bestemming ’Agrarisch met waarden’ naar ‘Wonen’
 • Het realiseren van een kantoor aan huis (250 m2) in het achterhuis van de monumentale boerderij.
 • De realisatie van een nieuwe woning (max. 600 m3) ten oosten van de huidige boerderij
 • De realisatie van een schuurwoning in de bestaande historische schuur ten zuiden van de boerderij.
 • De sloop van een schuur (157 m2) en verwijdering van het bouwvlak van het agrarisch perceel ten zuiden van het plangebied
 1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Noordzijde 108’ (idn: NL.IMRO.1978.BPnoordzijde108NDL-VG01) vast te stellen; het plan voorziet in het splitsen van de monumentale woonboerderij, waarbij het voorste gedeelte van de woonboerderij de bestemming ’Wonen’ krijgt. Ook wordt een klein deel van het agrarisch bouwvlak aan de noordzijde verplaatst naar de noordoostzijde en wordt een extra inrit toegevoegd ten behoeve van het agrarisch bedrijf;
 2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
 3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Arkel, Kanaaldijk-Noord 1’ (idn: NL.IMRO.1978.BPKanaaldknrd1ARL-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in:
 • het wijzigen van de Bedrijfsbestemming naar Wonen en de toevoeging van één levensloopbestendige woning.
 • Sanering van de bestaande bedrijfshal en overtollige verharding
 • Behoud van een deel (128m2) van de voormalige bedrijfsschuur
 • Omzetting van de bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning;
 1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
 2. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Hoornaar, Dorpsweg 64’ (planid: NL.IMRO.1978.BPdorpsweg64HNR-VG01) wat voorziet in het saneren van de paardenhouderij en het mogelijk maken van twee woningen, vast te stellen;
 2. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is
  omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te
  verwachten zijn;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Noordzijde 51’ (idn: NL.IMRO.1978.BPNoordzijde51ABS-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in:
  - het wijzigen van de Agrarische bestemming naar Wonen;
  - het saneren van voormalige agrarische bebouwing;
  - het splitsen van de karakteristieke boerderij in 2 wooneenheden
  - het realiseren van een woning in een van de bestaande schuren
  - het realiseren van een B&B.
 2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
 3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Dit punt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.
Bespreekpunten:

 • Draagvlak
 • De heer De Groot (SGP) denkt na over een amendement over prikkel en beloning.
 • De heer Timmer (CU) zal schriftelijk vragen stellen over de mogelijkheden rondom eenmalige implementatiekosten. N.a.v. de antwoorden wordt er mogelijk een amendement voorbereid

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het nieuwe Afval- en grondstoffenbeleid, zoals vertaald in de Strategienota 2021-2025 ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente’ vast te stellen waarbij:
 • Ingezet wordt op het verbeteren van de grondstoffeninzameling
 • De restafvalinzameling wordt gereguleerd via een gesloten systeem
 • Variabele tarieven (DIFTAR) worden ingevoerd
 1. De implementatiekosten 2021, zijnde € 75.884 ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
 2. De implementatie- en structurele kosten, zijnde € 608.921, en latere terugverdieneffecten voortvloeiende uit het beleid, vanaf 2022 en verder te verdisconteren in het tarief voor afvalstoffenheffing;
 3. In te zetten op egalisatie van de afvalstoffenheffing en hiertoe de Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing aan te vullen met € 608.921 vanuit de Algemene Reserve.

Toezeggingen

Titel
Nieuw afval- en grondstoffenbeleid - bewustwording
Nieuw afval- en grondstoffenbeleid - tarieven
02:31:03 - 03:59:31 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

Dit punt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. ten aanzien van de jaarrekening 2020:

 • Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 GR Waardlanden en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en af te zien van het indienen van een inhoudelijke reactie, omdat deze daartoe geen aanleiding geeft;
  2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022
 • Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en als zienswijze in te brengen dat:
  2.1 Verzocht wordt om zo spoedig mogelijk een begrotingswijziging voor te leggen voor zienswijze waarin de consequenties van de besluitvorming over het nieuwe afvalbeleidsplan zijn opgenomen.

Dit punt wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.
Bespreekpunten:

 • Communicatie over de gevaren van lachgas.
 • De heer Verschoor (PM) denkt na over een amendement over het niet opnemen van lachgas in de APV.
 • De coalitie bereidt een amendement voor over artikel 2.29 punt 5 Opening terrassen op zondag) en zal dit ruim voor 1 juni verspreiden onder de fracties.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Tot wijzing van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenlanden 2019 waarbij:
  1.1. handhavingsmogelijkheden ten aanzien van ondermijning worden toegevoegd;
  1.2. het veroorzaken van hinder door het gebruik of handel in lachgas wordt verboden;
  2. Hiertoe het Wijzigingsbesluit vast te stellen.

Dit punt wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.
Bespreekpunt:
De heer Van Bruggen (CU) bereidt een amendement voor om het plaatsen van grote antenne installaties in onze polder op te nemen op de lijst van adviesrecht en aan de participatielijst toe te voegen in alle gevallen van masten participatie verplicht te stellen.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit

 1. De ‘Lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a lid b. onder 1 Omgevingswet’ vast te stellen;
 2. De ‘Lijst met gevallen waarbij participatie verplicht is voorafgaand aan het indienen van een vergunningsaanvraag, als bedoeld in artikel 16.55, lid 7 Omgevingswet’ vast te stellen;
 3. De beide lijsten in werking te laten treden op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.

Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. ten aanzien van de jaarrekening 2020:
- kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en een inhoudelijke reactie te geven dat:
1.1 verzocht wordt om inzicht te geven in de gevolgen van de niet uitgevoerde werkzaamheden in 2020 in verband met corona.

2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022:
- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en als zienswijze in te brengen dat:
2.1 verzocht wordt om, uiterlijk in het 4de kwartaal van 2021, inzicht te geven in de invulling van een de taakstelling van 1 miljoen structureel (waarbij er geen sprake is van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage) en de doorrekening van het Meerjaren InvesteringsPlan (MJIP) en de leningenportefeuille.
2.2 aandacht gevraagd wordt voor de realisatie van de taakstelling ten gevolge van de uittreding van Leerdam en Zederik;
2.3 het vaststellen van het nieuwe beleidsplan geen financieel nadeel mag hebben op de begroting, aangezien het beleidsplan pas later dit jaar wordt vastgesteld;
2.4 er zorgen zijn over de oplopende schuldquote.

Toezeggingen

Titel
Effecten pandemie, evaluatie en frictiekosten

De vergadering is om 23.30 uur gesloten.