Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 16 maart 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via GoToWebinar
Voorzitter
P.D. (Erik) Jonker
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

U kunt live meekijken via https://www.youtube.com/watch?v=5elpP2k_2u0

Uitzending

Agendapunten

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen.

Er zijn drie brieven als schriftelijke inspraak ingediend op het bestemmingsplan Middelweg 2 Nieuw-Lekkerland. Deze stukken zijn toegevoegd aan agendapunt 7.
Over dit onderwerp hebben zich daarnaast drie insprekers gemeld:

  • Mevrouw Sandra Versteeg – de Jong.
  • De heer Wouter Boer.
  • De heer Eli Vonk.

De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 maart 2021.

Op verzoek van het college is de vergadering na de 1e termijn van 20.45 tot 21.00 uur geschorst.
Dit onderwerp wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 maart 2021.

Bespreekpunten zijn:
- Wordt het rapport ‘onderschreven’ of ‘voor kennisgeving aangenomen’.
- De vraag of aanbeveling 6 en 7 niet door het Presidium maar door de raad zelf opgepakt moeten worden.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Veilig Voorwaarts - Toezicht & Handhaving op Openbare Orde en Veiligheid te onderschrijven;
  2. Het college te verzoeken om de uitvoering van aanbevelingen 1 tot en met 5 op te pakken en de raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden geïmplementeerd;
  3. Het Presidium te verzoeken om de uitwerking van aanbevelingen 6 en 7 op te pakken en deze uitwerking op een nader moment voor de raad te agenderen.

Toezeggingen

Titel
Informatiebehoefte raad t.a.v. thema veiligheid

Dit onderwerp wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 maart 2021.
Bespreekpunten:
- Voldoet dit plan aan goede ruimtelijke ordening. Daar horen stedenbouwkundige aspecten bij.
- De beantwoording van de technische vragen van de SGP & CU en de toezegging.
- De communicatie en de vraag of dit geëvalueerd moet worden.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan ‘Nieuw-Lekkerland, Middelweg 2’ en als reactie daarop de Nota zienswijzen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Nieuw Lekkerland, Middelweg 2’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPmiddelweg2NLL-VG01) vast te stellen, waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘detailhandel’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de realisatie van een appartementengebouw
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Toezeggingen

Titel
Afbeelding westkant van het gebouw

Dit onderwerp wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 maart 2021.

Bespreekpunt is de beantwoording van de technische vragen.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. De zienswijzen die over het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkenhof, Wijngaarden’ zijn ingediend
ontvankelijk te verklaren;
2. Dat de ingediende zienswijzen aanleiding geven het bestemmingsplan te wijzigen en de
zienswijzen te beantwoorden conform de bijgevoegde nota van zienswijzen;
3. Het bestemmingsplan Vinkenhof, Wijngaarden, waarbij een merrie -en veulencentrum met
bijbehorende bedrijfswoning wordt mogelijk gemaakt, met IMRO-code
NL.IMRO.1978.BPtwwesteinde35aWG-VG01, gewijzigd vast te stellen;
4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat
van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten
zijn;
5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal
reeds anderszins verzekerd is.

De vergadering is om 23.18 uur gesloten.