Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 13 juli 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:01:56 - 00:02:30 - T.C. (Theo) Segers
 2. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. De Jaarstukken 2020 van de gemeente Molenlanden vast te stellen.
  2. Het positief rekeningresultaat vast te stellen op € 3.724.241.
  3. Van het resultaat een bedrag van € 1.312.953 aan niet-bestede middelen toe te voegen aan de reserve “afwikkeling vorige jaren”
  4. Van het resultaat een bedrag van € 379.460 ten laste te brengen van de algemene reserve in verband met vennootschapsbelasting en daaraan verbonden kosten.
  5. Van het resultaat een bedrag van € 2.790.748 toe te voegen aan de algemene reserve.
   Van de over te hevelen middelen een bedrag van € 4.487.863, waarvoor uitgaven zijn gepland in 2021, als budget beschikbaar te stellen in 2021.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De Jaarstukken 2020 van de gemeente Molenlanden vast te stellen.
  2. Het positief rekeningresultaat vast te stellen op € 3.724.241.
  3. Van het resultaat een bedrag van € 1.312.953 aan niet-bestede middelen toe te voegen aan de reserve “afwikkeling vorige jaren”
  4. Van het resultaat een bedrag van € 379.460 ten laste te brengen van de algemene reserve in verband met vennootschapsbelasting en daaraan verbonden kosten.
  5. Van het resultaat een bedrag van € 2.790.748 toe te voegen aan de algemene reserve.
   Van de over te hevelen middelen een bedrag van € 4.487.863, waarvoor uitgaven zijn gepland in 2021, als budget beschikbaar te stellen in 2021.

  De heer Lock (SGP) neemt door een technische storing geen deel aan de stemming.

 3. Er is een nieuwe versie van de zomernota toegevoegd.
  Er zijn 2 zaken gewijzigd:
  De investering voor aanplant bomen van € 115.000 is n.a.v. de B&W-behandeling eruit gehaald.
  Hiervoor volgt een afzonderlijk besluitvormingsproces.
  De reservemutaties op de programma’s zijn n.a.v. het advies van de accountant (bij de jaarrekening) in de Zomernota nu gespecificeerd toegelicht.
  Gaat op de reservemutaties van programma 1 op blz. 44, programma 3 op blz. 49 en de reservemutaties van de algemene dekkingsmiddelen op blz. 55.

  Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. de Zomernota 2021 vast te stellen;
  2. de financiële consequenties te verwerken in de financiële administratie;
  3. de mutaties van investeringen (zie hoofdstuk 2.2) te verwerken in de financiële
  administratie;
  4. het geactualiseerde MeerJarig Investerings Programma (MJIP Grondexploitaties)
  2021 vast te stellen.
  5. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen van de MJIP te
  bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid
  2, onder b en g van de Wet openbaarheid bestuur de Zomernota 2020 vast te stellen.

 4. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de Kadernota 2022 vast te stellen waarin de koers en ambities van de gemeente is opgenomen voor de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025;
  2. de voorkeur uit te spreken om de incidentele kosten voortkomend uit de Kadernota bij de begroting 2022-2025 ten laste te brengen van de Algemene Reserve waarbij het gaat om een totaal van € 505.328 in 2022, €153.975 in 2023 en €82.000 in 2024;
  3. het college opdracht te geven om te komen tot een sluitende Begroting 2022 en een zoveel als mogelijk sluitend meerjarenperspectief.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. de Kadernota 2022 vast te stellen waarin de koers en ambities van de gemeente is opgenomen voor de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025;
  2. de voorkeur uit te spreken om de incidentele kosten voortkomend uit de Kadernota bij de begroting 2022-2025 ten laste te brengen van de Algemene Reserve waarbij het gaat om een totaal van € 505.328 in 2022, €153.975 in 2023 en €82.000 in 2024;
  3. het college opdracht te geven om te komen tot een sluitende Begroting 2022 en een zoveel als mogelijk sluitend meerjarenperspectief.
  01:51:49 - 02:23:39 - T.C. (Theo) Segers
 5. Na debat wordt in de derde bullit het 4e kwartaal 2021 vervangen door het 1e kwartaal van 2022.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen:
  • samen met dorpsraden in kaart te brengen in welk dorp en stad behoefte is aan een ontmoetingsplek;
  • jongeren ondersteuning te bieden in hun zoektocht naar een jongerenplek die zij samen met ouders, jongerenwerk en evt. andere partijen kunnen realiseren;
  • de resultaten van het onderzoek in het 4e kwartaal 2021 aan de raad voor te leggen met een evt. gevraagd budget.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  het college op te roepen:
  • samen met dorpsraden in kaart te brengen in welk dorp en stad behoefte is aan een ontmoetingsplek;
  • jongeren ondersteuning te bieden in hun zoektocht naar een jongerenplek die zij samen met ouders, jongerenwerk en evt. andere partijen kunnen realiseren;
  • de resultaten van het onderzoek in het 1e kwartaal 2022 aan de raad voor te leggen met een evt. gevraagd budget.

  De heren Stam (ChristenUnie) en Snoek (VVD) leggen een stemverklaring af.

  Moties

  Titel
  M2021-16 Kadernota 2022 - in ieder dorp of stad een jeugdhonk of jeugdsoos
 6. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen:
  • om mogelijkheden te onderzoeken voor ruimere openingstijden voor dorpshuizen en sportzalen.
  • deze mogelijkheden mee te nemen in het programma “Vitaal Molenlanden” wat later in het jaar aan de raad wordt voorgelegd.

  Besluit

  De motie wordt verworpen.

  De heren Verschoor (PM), Stam (ChristenUnie), Egas (SGP), Van Rees (CDA), Snoek (VVD) leggen een stemverklaring af.

  Moties

  Titel
  M2021-17 Kadernota 2022 - ruimere openstelling dorpshuizen en sportzalen
 7. De heren Van Rees (CDA), Egas (SGP), Stam (ChristenUnie), en Verschoor (Progressief Molenlanden) leggen een stemverklaring af.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:
  • samen met andere partijen zoals de Provincie, stichting het Groene Hart, Gebiedsplatform A/V en/of andere partijen, de mogelijkheden te onderzoeken voor het aanleggen van een struinpad langs de Lek;
  • terugkoppeling aan de raad te geven over haalbaarheid met het daarvoor gevraagde indicatieve budget;
  • de raad in het 1e kwartaal 2022 te informeren over de uitkomst.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:
  • samen met andere partijen zoals de Provincie, stichting het Groene Hart, Gebiedsplatform A/V en/of andere partijen, de mogelijkheden te onderzoeken voor het aanleggen van een struinpad langs de Lek;
  • terugkoppeling aan de raad te geven over haalbaarheid met het daarvoor gevraagde indicatieve budget;
  • de raad in het 1e kwartaal 2022 te informeren over de uitkomst.

  De fractie van het CDA stemt tegen deze motie.

  Moties

  Titel
  M2021-18 Kadernota 2022 - struinen langs de Lek in Molenlanden
 8. De fractie van Doe mee! trekt zich terug als mede-indiener van de motie.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:
  • een onderzoek in te stellen om de zwemvaardigheid van kinderen en volwassenen in onze gemeente te bevorderen en de resultaten hiervan uiterlijk december 2021 terug te koppelen aan de raad;
  • in dit onderzoek in ieder geval de volgende punten te onderzoeken:
  - Wat is de vraag naar zwemonderwijs in de kernen?
  - Hoe het komt dat er kinderen en volwassenen zijn die geen zwemdiploma hebben in onze gemeente en hoe kunnen we deze kinderen en volwassenen helpen om toch een zwemdiploma te behalen?

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:
  • een onderzoek in te stellen om de zwemvaardigheid van kinderen en volwassenen in onze gemeente te bevorderen en de resultaten hiervan uiterlijk december 2021 terug te koppelen aan de raad;
  • in dit onderzoek in ieder geval de volgende punten te onderzoeken:
  - Wat is de vraag naar zwemonderwijs in de kernen?
  - Hoe het komt dat er kinderen en volwassenen zijn die geen zwemdiploma hebben in onze gemeente en hoe kunnen we deze kinderen en volwassenen helpen om toch een zwemdiploma te behalen?

  De fracties van Doe mee! en VVD stemmen tegen dit voorstel en leggen een stemverklaring af.

  Moties

  Titel
  M2021-19 Kadernota 2022 - bevorderen zwemvaardigheid
 9. Deze motie wordt ingetrokken.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om zo snel mogelijk de experimenteerruimte te benutten, aan de slag te gaan met enkele woon-zorg pilots om zo ervaring op te doen en de opgedane kennis te verwerken in de woonzorgvisie.

  Moties

  Titel
  M2021-20 Kadernota 2022 - pilots Woon-zorg-initiatieven
 10. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:
  - de regie over agrarische gronden zoveel als mogelijk in het gebied te houden en daar niet de landelijke, provinciale of Europese overheden leidend te laten zijn.
  - te komen met een actieplan om de regie en grip op het open agrarisch landschap en daarmee bestaanszekerheid voor onze (jonge) boeren veilig te stellen en hiervan de raad voor het einde van dit kalenderjaar te informeren.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:
  - de regie over agrarische gronden zoveel als mogelijk in het gebied te houden en daar niet de landelijke, provinciale of Europese overheden leidend te laten zijn.
  - te komen met een actieplan om de regie en grip op het open agrarisch landschap en daarmee bestaanszekerheid voor onze (jonge) boeren veilig te stellen en hiervan de raad voor het einde van dit kalenderjaar te informeren.

  De fracties van Doe mee! en Progressief Molenlanden stemmen tegen deze motie.
  Mevrouw De Moel (Doe mee!) legt een stemverklaring af.

  Moties

  Titel
  M2021-21 Kadernota 2022 - agrariërs in nood
 11. Na de toezegging van wethouder Slob wordt de motie aangehouden.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om een revolving fund (investeringfonds) in te richten, ten einde de agrarische bedrijven in onze gemeente de gelegenheid te geven de noodzakelijk investeringen te doen om hun bedrijven circulair in te richten.

  Moties

  Titel
  M2021-22 Kadernota 2022 - landbouwmotie revolving fund

  Toezeggingen

  Titel
  Resultaten bodemdaling en veenweidestrategie voorjaar 2022
 12. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden spreekt als zijn mening uit dat coalitie overleggen over te nemen raadsbesluiten ongewenst zijn.

  Besluit

  Deze motie wordt verworpen.

  Mevrouw Breddels (VVD) legt een stemverklaring af.

  Moties

  Titel
  M2021-23 Kadernota 2022 - bestuurscultuur
 13. Na debat wordt de motie aangehouden.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om met een voorstel te komen om de rol van de gemeente in de governance van publieke organisaties, waar een financieel en maatschappelijk belang van de gemeente evident is, te borgen. In het laatste kwartaal van 2021 wordt een dergelijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

  Moties

  Titel
  M2021-24 Kadernota 2022 - Governance
 14. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen:
  • in de woonvisie een plancapaciteit van 160% op te nemen;
  • hierover overeenstemming te bereiken in de regio en met de provincie zodat het aantal te realiseren woningen opgeplust kan worden met 30% in de periode 2020-2029.

  Besluit

  Deze motie wordt verworpen.

  Moties

  Titel
  M2021-25 Kadernota 2022 - plancapaciteit woonvisie
 15. Na debat wordt de oproep om de bevindingen voor te leggen aan de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022 gewijzigd in het tweede kwartaal.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:

  • de in de Woonvisie genoemde instrumenten (hst. 3.3 onder punt 10 en 11) versneld te onderzoeken op (juridische) haalbaarheid, wenselijkheid en effectiviteit; en
  • de bevindingen voor te leggen aan de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:

  • de in de Woonvisie genoemde instrumenten (hst. 3.3 onder punt 10 en 11) versneld te onderzoeken op (juridische) haalbaarheid, wenselijkheid en effectiviteit; en
  • de bevindingen voor te leggen aan de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2022.

  Moties

  Titel
  M2021-26 Kadernota 2022 - onderzoek instrumentarium Woonvisie
 16. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:
   - te onderzoeken of inwoners van Molenlanden de mogelijkheid gegeven kan worden om hun lokale belastingen via een QR-code te betalen;
   - de raad hierover in september of oktober 2021 te informeren zodat de uitkomsten van het onderzoek (incl. de financiële consequenties) meegenomen kunnen worden in de bespreking van de begroting voor 2022.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:
   - te onderzoeken of inwoners van Molenlanden de mogelijkheid gegeven kan worden om hun lokale belastingen via een QR-code te betalen;
   - de raad hierover in september of oktober 2021 te informeren zodat de uitkomsten van het onderzoek (incl. de financiële consequenties) meegenomen kunnen worden in de bespreking van de begroting voor 2022.

  De fractie van Doe mee! stemt tegen deze motie.

  Moties

  Titel
  M2021-27 Kadernota 2022 - betaalgemak voor inwoners van Molenlanden met QR-code voor lokale belastingen
 17. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het college op te roepen om:

  • onderzoek (maatschappelijke effecten, voor- en nadelen, kosten) te doen naar aanvullende instrumenten die armoede tegen gaan;
  • de bevindingen voor te leggen aan de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  het college op te roepen om:

  • onderzoek (maatschappelijke effecten, voor- en nadelen, kosten) te doen naar aanvullende instrumenten die armoede tegen gaan;
  • de bevindingen voor te leggen aan de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022.

  Moties

  Titel
  M2021-28 Kadernota 2022 - onderzoek instrumentarium tegengaan armoede
 18. De vergadering is om 23.20 uur gesloten.