Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 oktober 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Bleskensgraaf, De Spil
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
Fedde Linneweever uit Groot-Ammers te benoemen tot kinderburgemeester van de gemeente Molenlanden voor de periode van 26 oktober 2021 tot en met 31 december 2022.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Tot raadslid van de gemeente Molenlanden toe te laten de heer Rijkus Krabbendam (VVD Molenlanden);
 2. Tot lid van de begeleidingsgroep voor de rekenkamer te benoemen de heer Bert Moret (VVD Molenlanden).

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Ottoland, Bloklandsekade 5 (Vakantiepark Molenwaard)’ (idn: NL.IMRO.1978.BPbloklandsek5OTL-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in verbreding van het recreatief aanbod in de vorm van:
  a. Dag- en verblijfsrecreatie, met 48 nieuwe recreatie-eenheden (recreatiewoningen, groepsaccommodaties, chalets, stacaravans, standplaatsen voor kampeermiddel);
  b. 10 drijvende bouwwerken/ recreatie-eenheden, in de vorm van drijvende recreatiewoningen en horeca-terrassen;
  c. Recreatieve- en educatieve voorzieningen, zoals een indoor speelschuur, fiets- en kanoverhuur en hobbymatige agrarische activiteiten.
 2. De beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals opgenomen in de zienswijzenota, vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
 4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Voorgesteld besluit

Het college van Molenlanden besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-West 34’ (idn: NL.IMRO.1978.BPgraafdijkw34ML-VG01 vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
a. het wijzigen van bestemming ‘Wonen’ naar ‘Tuin’ en ‘Maatschappelijk’ met aanduiding ‘‘specifieke vorm van maatschappelijk - ouderenzorg’ ten behoeve van het woonzorg- initiatief;
b. uitbreiding van het hoofdgebouw naar maximaal 815 m2.
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Voorgesteld besluit

Het college van Molenlanden besluit de raad voor te stellen:
de Regionale Adaptatie Strategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ‘Op weg naar een
klimaatbestendige en waterrobuuste regio’ vast te stellen waarin:
 de gevolgen van klimaatverandering voor de regio in de periode tot 2050 zijn
geanalyseerd (weten ) voor de volgende omgevingsthema’s:
o Verstedelijking en Gezonde leefomgeving
o Landbouw en Natuur
o Landschap en Recreatie
o Infrastructuur en Vitale objecten
 Ambities en doelen staan voor het verbeteren van de waterrobuustheid en
klimaatbestendigheid in de periode tot 2050 en het vormgeven van de
samenwerking in de regio (willen )

Bespreekpunten:

 • Centrale huisvesting voor arbeidsmigranten, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de ChristenUnie;
 • WOZ-waarde (zoals genoemd op pagina 10 van het bestemmingsplan) in lijn met NHG-grens, zoals vastgesteld per amendement bij behandeling van de beleidsnotitie arbeidsmigranten op 29 oktober 2019. De SGP-fractie neemt een initiatief voor een amendement op dit punt.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. het paraplubestemmingsplan ‘Huisvesting arbeidsmigranten’ met identificatienummer NL.IMRO.1978.BPwoonvormenMLLN-VA01gewijzigd vast te stellen waarmee de huisvesting van arbeidsmigranten wordt gereguleerd via een vergunningstelsel;
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

SGP en Doe mee! bereiden een amendement voor waarbij alle partijen mee willen denken over:
- het opnemen in de zienswijze van de aanbevelingen van de verbonden partijen commissie;
- het sterker inzetten op een realistische begroting;
- het aanscherpen van de zienswijzebrief (en hiervoor evt tekst opstellen);
- het toevoegen van consequenties als doelen niet worden gehaald.

Verder wordt geopperd om het Rekenkameronderzoek breder te trekken door dwarsverbanden te leggen met andere rekenkamers.

Bespreekpunt:
- aanscherping/wijziging van het lijstje met de prioriteitstelling door het toevoegen van de punten verkeersveiligheid, huiselijk geweld en verwarde personen.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. het Veiligheidsplan Molenlanden 2022-2025 vast te stellen waarbij ingezet wordt op het behoud
en waar mogelijk verbeteren van het veiligheidsniveau met daarbij de volgende drie prioriteiten:
• versterken aanpak georganiseerde criminaliteit
• vermindering aantal jeugdoverlast locaties
• Bewustwording bij jongeren en hun ouders van de gevaren en schadelijke effecten van
drank, (nieuwe soorten) middelen zoals lachgas en drugs varianten, waarbij we inzetten
op vermindering van drank en middelengebruik;
2. De benodigde personele uitbreiding van 1 fte voor het taakveld Veiligheid op te nemen in de
personeelsbegroting;
3. Kennis te nemen van de memo van de raadswerkgroep Veilig Voorwaarts waarin per aanbeveling
van het Rekenkamerrapport Veilig Voorwaarts de opvolging beschreven staat.