Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 2 maart 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via GoToWebinar
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

U kunt live meekijken via https://youtu.be/zDCUApmNghQ

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De voorzitter memoreert het overlijden van raadslid Carla Fenijn. Er wordt 1 minuut stilte gehouden.

De heer Stam (ChristenUnie) dient een motie vreemd aan de orde in. Dit is een motie van teleurstelling over wethouder Quik n.a.v. de Pinkeveerse brug. Besloten wordt de motie te agenderen als agendapunt 8c.

De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

De besluitenlijst van 26 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Resultaat stemming

De voorzitter doet een mededeling over de regionale positionering van Molenlanden, de gesprekken die het college daarover voert en de wijze waarop de raad daarbij betrokken gaat worden.

Toezeggingen

Titel
Regionale posititionering Molenlanden

De heer Egas stelt vragen n.a.v. een brief van de klankbordgroep Wijngaarden over de plannen van de Drechtsteden m.b.t. de RES.
Wethouder Slob gaat in op de vragen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit de door het college opgelegde geheimhouding op de nota grondprijzen en parameters 2021 Molenlanden te bekrachtigen.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de door het college opgelegde geheimhouding op de nota grondprijzen en parameters 2021 Molenlanden te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Een zienswijze in te dienen bij het bestuur van Avres over de Winternota 2020 met als strekking:
  1.1. Waardering voor de inzet voor onze inwoners en het verwachte positief resultaat over 2020;
  1.2. Kennisneming van de verwachte stijging van de uitgaven schuldhulp, bijzondere bijstand en minimaregelingen vanwege de gevolgen van de coronacrisis;
  1.3. Instemming met de in de Winternota voorgestelde begrotingswijziging 2021, vooruitlopend op de jaarrekening, tot het toevoegen van het positief resultaat 2020 van € 576.000 en tot het,in 2021 schrappen van de aanvankelijke taakstelling van € 750.000 per jaar vanwege de onzekerheden, gevolgen en risico’s als gevolg van de coronacrisis
  1.4. Mededeling dat het bestuur aandacht dient te houden voor een meerjarig sluitende begroting;
  1.5. Instemming met het addendum op het jaarplan 2021 waarbij tevens aandacht wordt gevraagd voor de conclusies van het rapport Ongekend onrecht over de Toeslagenaffaire en met name het beroep op toepassing van de menselijke maat in de uitvoering.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Een zienswijze in te dienen bij het bestuur van Avres over de Winternota 2020 met als strekking:
  1.1. Waardering voor de inzet voor onze inwoners en het verwachte positief resultaat over 2020;
  1.2. Kennisneming van de verwachte stijging van de uitgaven schuldhulp, bijzondere bijstand en minimaregelingen vanwege de gevolgen van de coronacrisis;
  1.3. Instemming met de in de Winternota voorgestelde begrotingswijziging 2021, vooruitlopend op de jaarrekening, tot het toevoegen van het positief resultaat 2020 van € 576.000 en tot het,in 2021 schrappen van de aanvankelijke taakstelling van € 750.000 per jaar vanwege de onzekerheden, gevolgen en risico’s als gevolg van de coronacrisis
  1.4. Mededeling dat het bestuur aandacht dient te houden voor een meerjarig sluitende begroting;
  1.5. Instemming met het addendum op het jaarplan 2021 waarbij tevens aandacht wordt gevraagd voor de conclusies van het rapport Ongekend onrecht over de Toeslagenaffaire en met name het beroep op toepassing van de menselijke maat in de uitvoering.

De heer Jonker (ChristenUnie) neemt niet deel aan de stemming.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit het Normenkader 2020 vast te stellen.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem het Normenkader 2020 vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Achtkanter’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.achtkanterAMS-VG01) vast te stellen, waarbij 8 bouwvlakken worden gewijzigd teneinde 4 vrijstaande woningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen te realiseren;
2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
1. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Achtkanter’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.achtkanterAMS-VG01) vast te stellen, waarbij 8 bouwvlakken worden gewijzigd teneinde 4 vrijstaande woningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen te realiseren;
2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het ruimtelijk mogelijk te maken dat de bestaande schuur op het perceel tegenover Slingelandseweg 22 te Giessenburg gesloopt kan worden en daarvoor in de plaats één burgerwoning gerealiseerd kan worden;
 2. Hiertoe het bestemmingsplan ‘Giessenburg, tegenover Slingelandseweg 22’ en overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPslingeland22GSB-VG01, vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal door middel van een anterieure overeenkomst is verzekerd;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

 1. Het ruimtelijk mogelijk te maken dat de bestaande schuur op het perceel tegenover Slingelandseweg 22 te Giessenburg gesloopt kan worden en daarvoor in de plaats één burgerwoning gerealiseerd kan worden;
 2. Hiertoe het bestemmingsplan ‘Giessenburg, tegenover Slingelandseweg 22’ en overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPslingeland22GSB-VG01, vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal door middel van een anterieure overeenkomst is verzekerd;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit;

 1. de Nota Verbonden Partijen Molenlanden 2021 vast te stellen, en daarmee:
  1.1. uitgangspunten en kaders vast te stellen voor deelname van de gemeente Molenlanden aan verbonden partijen (wanneer, waarom en hoe);
  1.2. doelen vast te stellen voor de doorontwikkeling van het (samen)werken met verbonden partijen door raad en college;
  1.3. uitgangspunten en kaders vast te stellen voor het bepalen van de bestuurlijke focus en het werken met risicoprofielen ten aanzien van verbonden partijen;
  1.4. de zienswijzemogelijkheid ten aanzien van verbonden partijen met een laag of gemiddeld risicoprofiel te mandateren aan het college;
  1.5. de uitvoeringsagenda voor de periode 2021-2026 als gezamenlijke aanpak voor raad en college op te pakken, met inachtneming van een tussentijdse evaluatie in 2023.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem;

 1. de Nota Verbonden Partijen Molenlanden 2021 vast te stellen, en daarmee:
  1.1. uitgangspunten en kaders vast te stellen voor deelname van de gemeente Molenlanden aan verbonden partijen (wanneer, waarom en hoe);
  1.2. doelen vast te stellen voor de doorontwikkeling van het (samen)werken met verbonden partijen door raad en college;
  1.3. uitgangspunten en kaders vast te stellen voor het bepalen van de bestuurlijke focus en het werken met risicoprofielen ten aanzien van verbonden partijen;
  1.4. de zienswijzemogelijkheid ten aanzien van verbonden partijen met een laag of gemiddeld risicoprofiel te mandateren aan het college;
  1.5. de uitvoeringsagenda voor de periode 2021-2026 als gezamenlijke aanpak voor raad en college op te pakken, met inachtneming van een tussentijdse evaluatie in 2023.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Tot uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering met de ambitie om inburgeraars zo snel mogelijk actief burgerschap te laten verwerven door het leren van de Nederlandse taal te combineren met participatie in de samenleving, met als ultieme doel het duurzaam zelfstandig en zelfredzaam zijn in de maatschappij en op de arbeidsmarkt; 
 2. Hiertoe het beleidsdocument Inburgering vast te stellen;
 3. De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering kosten neutraal uit te voeren, zijnde binnen de te ontvangen Rijksmiddelen.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

 1. Tot uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering met de ambitie om inburgeraars zo snel mogelijk actief burgerschap te laten verwerven door het leren van de Nederlandse taal te combineren met participatie in de samenleving, met als ultieme doel het duurzaam zelfstandig en zelfredzaam zijn in de maatschappij en op de arbeidsmarkt;
 2. Hiertoe het beleidsdocument Inburgering vast te stellen;
 3. De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering kosten neutraal uit te voeren, zijnde binnen de te ontvangen Rijksmiddelen.

Toezeggingen

Titel
Beantwoording vragen ChristenUnie - nadere uitwerking beleidsnotitie en resultaatafspraken

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-04 Rol van de gezondheid bij inburgering

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Tot instelling van de Starterslening in heel Molenlanden;
  2. De Verordening Starterslening Molenlanden 2021 vast te stellen.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Tot instelling van de Starterslening in heel Molenlanden;
 2. De Verordening Starterslening Molenlanden 2021 gewijzigd vast te stellen:
 • de tekst van artikel 2 lid 1.a is gewijzigd in:
  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen voor:
  Doelgroep 1:
  van in gemeente Molenlanden woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van aanvraag bij de gemeente maximaal 40 jaar oud zijn en minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel minimaal een jaar inwonend zijn op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening, of
  Doelgroep 2:
  uit de gemeente Molenlanden afkomstige personen, welke op het moment van aanvraag maximaal 40 jaar oud zijn; en minimaal 7 jaar aaneengesloten in de gemeente Molenlanden volgens het GBA hebben gewoond, gedurende 15 jaar voor de aanvraag.
 • de tekst van artikel 2 lid 1.b is gewijzigd in:
  markt-/woning en prijssegment: voor de aankoop van bestaande woningen en nieuwbouw woningen in de gemeente Molenlanden met een maximale koop(/-aanneem)som van € 275.000,00 inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

De heren Lock (SGP) en Snoek (VVD) leggen een stemverklaring af. De fracties van de SGP en VVD stemmen tegen het voorstel.

Resultaat stemming

Besluit

A2021-02 ‘koopprijs’ wordt aangenomen met 18 stemmen voor (ChristenUnie, CDA, Doe mee!, Progressief Molenlanden en 8 stemmen tegen (SGP, VVD).

Amendementen

Titel
A2021-02 starterslening - koopprijs

Resultaat stemming

Besluit

A2021-03 ‘toepassingsbereik’ wordt aangenomen met 18 stemmen voor (ChristenUnie, CDA, Doe mee!, Progressief Molenlanden en 8 stemmen tegen (SGP, VVD).

Amendementen

Titel
A2021-03 starterslening - toepassingsbereik

De heer De Groot (SGP) verlaat bij dit punt de vergadering.

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-05 motie van teleurstelling

De vergadering is om 21:35 uur gesloten.