Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 26 januari 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via GoToWebinar
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

U kunt live meekijken via:
https://youtu.be/3UsDgzzoAD4

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De heer De Groot (SGP) stelt voor agendapunt 8a, bestemmingsplan Vinkenhof Wijngaarden van de agenda af te halen en terug te geven aan het college voor nadere bestudering.
Besloten wordt dit punt vooralsnog op de agenda te laten staan.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen mondelinge insprekers. Er is 1 schriftelijke inspraakreactie toegevoegd aan de stukken van de Toeristische Agenda Molenlanden.

De besluitenlijst van 15 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Resultaat stemming

Wethouder Quik doet een mededeling over de Pinkeveersebrug. Er komt volgende week een raadsinformatiebrief.
De heren Blok (SGP), Van Bruggen (ChristenUnie), Verschoor (Progressief Molenlanden) en mevrouw Van de Graaf (Doe mee!) stellen vragen n.a.v. het artikel in Het Kontakt van vandaag.

Wethouder Visser doet een mededeling over dorpshuis De Beemd.
De heer Verschoor (Progressief Molenlanden) stelt ook namens de heer Jonker (ChristenUnie) vragen over dit onderwerp.

Toezeggingen

Titel
Pinkeveersebrug Giessenburg

Mevrouw De Moel (Doe mee!) stelt vragen over de coronamaatregelen in de kerken.
Burgemeester Segers gaat in op de vragen.

De heer De Groot (SGP) deelt mee, naar aanleiding van de beantwoording van het college van de vragen over de RIB over Eurogroep Bleskensgraaf, schriftelijk te vragen om alle documenten en verslagen met betrekking tot dit onderwerp. De fractie van de SGP wil een eigen dossier samenstellen. Hij belooft dit dossier met de raad te delen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Oud Alblas, Oosteinde36’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.oosteinde36ABS-VG01) vast te stellen waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ met maximaal 2 wooneenheden;
 2. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal door een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Oud Alblas, Oosteinde36’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.oosteinde36ABS-VG01) vast te stellen waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ met maximaal 2 wooneenheden;
 2. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal door een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

De heer Van Rijn (Doe mee!) neemt geen deel aan de stemming vanwege technische problemen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het ruimtelijk mogelijk te maken dat de bestaande pastoriewoning gesloopt kan worden en daarvoor in de plaats één nieuwe pastoriewoning en één burgerwoning gerealiseerd kan worden;
 2. Hiertoe het bestemmingsplan ‘Brandwijk, Brandwijksedijk 22’ en overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPbrandwksedk22BWK-VG01, vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal door middel van een anterieure overeenkomst is verzekerd;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het ruimtelijk mogelijk te maken dat de bestaande pastoriewoning gesloopt kan worden en daarvoor in de plaats één nieuwe pastoriewoning en één burgerwoning gerealiseerd kan worden;
 2. Hiertoe het bestemmingsplan ‘Brandwijk, Brandwijksedijk 22’ en overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPbrandwksedk22BWK-VG01, vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal door middel van een anterieure overeenkomst is verzekerd;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

De heer Van Rijn (Doe mee!) neemt geen deel aan de stemming vanwege technische problemen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. het bestemmingsplan 'Goudriaan, Noordzijde 75’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPnoordzijde75GDA-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’, het realiseren van één woning in het bedrijfsgebouw en de huidige opslagloods te gaan gebruiken voor recreatieve doeleinden en hobbymatige activiteiten;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt afgesloten.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. het bestemmingsplan 'Goudriaan, Noordzijde 75’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPnoordzijde75GDA-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’, het realiseren van één woning in het bedrijfsgebouw en de huidige opslagloods te gaan gebruiken voor recreatieve doeleinden en hobbymatige activiteiten;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt afgesloten.

De heer Van Rijn (Doe mee!) neemt geen deel aan de stemming vanwege technische problemen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 • Het herijkte Plan van Aanpak voor Implementatie Omgevingswet 2021 vast te stellen;
 • Voor 2021 € 239.022,-- extra beschikbaar te stellen.
 • De kosten te dekken door € 152.080,-- te onttrekken aan de bestemmingsreserve Omgevingswet en € 86.942,-- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021 en dit te verwerken in de Zomernota 2021.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 • Het herijkte Plan van Aanpak voor Implementatie Omgevingswet 2021 vast te stellen;
 • Voor 2021 € 239.022,-- extra beschikbaar te stellen.
 • De kosten te dekken door € 152.080,-- te onttrekken aan de bestemmingsreserve Omgevingswet en € 86.942,-- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021 en dit te verwerken in de Zomernota 2021.

De heer Van Rijn (Doe mee!) neemt geen deel aan de stemming vanwege technische problemen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit het Controleprotocol 2020 vast te stellen.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem het Controleprotocol 2020 vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. De nota Reserves en voorzieningen 2021-2025 vast te stellen;
 2. De financiële gevolgen van de vaststelling van deze nota meerjarig te verwerken in een begrotingswijziging 2021.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

 1. De nota Reserves en voorzieningen 2021-2025 vast te stellen;
 2. De financiële gevolgen van de vaststelling van deze nota meerjarig te verwerken in een begrotingswijziging 2021.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit de notitie ‘Uitgangspunten Integraal Huisvestingsplan
primair onderwijs Molenlanden’ vast te stellen.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de notitie ‘Uitgangspunten Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Molenlanden’ vast te stellen.

De heren Blok en Egas (SGP) onthouden zich van stemming.

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 januari 2021, tenzij de raad nog opmerkingen heeft op de toegezegde wijziging van de tekst.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit de uitgangspuntennotitie (bijlage 1.) voor de Transitievisie Warmte Molenlanden vast te stellen.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de uitgangspuntennotitie (bijlage 1.) voor de Transitievisie Warmte Molenlanden vast te stellen.

De vergadering wordt van 20.15 tot 20.25 uur geschorst.

De heer Stam meldt met de fracties van ChristenUnie, SGP en Progressief Molenlanden overlegd te hebben over het indienen van een motie van teleurstelling over de beantwoording van vragen over de Pinkeveersebrug door de wethouder. De fracties dienen deze motie niet in, maar willen de wijze van beantwoording van de vragen mbt de Pinkeveerse brug bespreken in het presidium.

De raad beslist om het raadsvoorstel in handen van het college terug te geven en, indien een zorgvuldige voorbereiding dat mogelijk maakt, het te bespreken in de komende commissievergadering WWV.
De heer De Groot (SGP) zal zijn vragen schriftelijk indienen.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. De zienswijzen die over het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkenhof, Wijngaarden’ zijn ingediend ontvankelijk te verklaren;
 2. Dat de ingediende zienswijzen aanleiding geven het bestemmingsplan te wijzigen en de zienswijzen te beantwoorden conform de bijgevoegde nota van zienswijzen;
 3. Het bestemmingsplan Vinkenhof, Wijngaarden, waarbij een merrie -en veulencentrum met bijbehorende bedrijfswoning wordt mogelijk gemaakt, met IMRO-code NL.IMRO.1978.BPtwwesteinde35aWG-VG01, gewijzigd vast te stellen;
 4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal reeds anderszins verzekerd is.

Wethouder Bikker geeft een korte toelichting op de wijzigingen die na de commissievergadering zijn aangebracht.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. De beleidsvisie en strategische kaders (hoofdstuk 1-5) van de Toeristische Agenda Molenlanden vast te stellen;
 2. Kennis te nemen van de uitvoeringsagenda (hoofdstuk 6) van de Toeristische Agenda Molenlanden.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

 1. De beleidsvisie en strategische kaders (hoofdstuk 1-5) van de Toeristische Agenda Molenlanden vast te stellen;
 2. Kennis te nemen van de uitvoeringsagenda (hoofdstuk 6) van de Toeristische Agenda Molenlanden.

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A2021-01 Amendement Leefbaarheid - PM

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-03 Motie betrokkenheid inwoners bij TAM - PM-SGP

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-02 toeristische inspiratie TAM - unaniem

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-01 openbare toiletten - unaniem

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Een zienswijze in te dienen op de voorgenomen begrotingswijziging 2021 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) met als strekking dat:
  • Ingestemd kan worden met de voorgenomen begrotingswijziging 2021, omdat
  a. Realistisch begroot moet worden;
  b. De tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering verhoogd zijn;
  c. Extra inzet met betrekking tot de nieuwe inkoopperiode noodzakelijk is om de inkoop 2022 te realiseren;
  d. Extra inzet met betrekking tot factuurcontrole en rechtmatig gebruik van persoonsgebonden budget nodig is om uitvoering te geven aan de controlerende taak van de SOJ.
  • Verzocht wordt de mogelijke invloed vanuit de regio aan te wenden om tot een verantwoorde inzet en kostprijs van jeugdbescherming en jeugdreclassering te komen in 2021;
  • Ervoor gezorgd moet worden dat de frictiekosten afnemen;
  • Er nogmaals dringend wordt verzocht tot meer voortgang in de regionale maatregelen en aansluiting op de lokale aanpak.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

 1. Een zienswijze in te dienen op de voorgenomen begrotingswijziging 2021 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) met als strekking dat:
  • Ingestemd kan worden met de voorgenomen begrotingswijziging 2021, omdat
  a. Realistisch begroot moet worden;
  b. De tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering verhoogd zijn;
  c. Extra inzet met betrekking tot de nieuwe inkoopperiode noodzakelijk is om de inkoop 2022 te realiseren;
  d. Extra inzet met betrekking tot factuurcontrole en rechtmatig gebruik van persoonsgebonden budget nodig is om uitvoering te geven aan de controlerende taak van de SOJ.
  • Verzocht wordt de mogelijke invloed vanuit de regio aan te wenden om tot een verantwoorde inzet en kostprijs van jeugdbescherming en jeugdreclassering te komen in 2021;
  • Ervoor gezorgd moet worden dat de frictiekosten afnemen;
  • Er nogmaals dringend wordt verzocht tot meer voortgang in de regionale maatregelen en aansluiting op de lokale aanpak.

De vergadering is om 22.05 uur gesloten.