Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 30 maart 2021

19:30 - 23:00
Locatie

via GoToWebinar

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

U kunt live meekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=jRdMJ9uuCwM

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besloten wordt van het onderwerp bestemmingsplan Vinkenhof Wijngaarden een hamerstuk te maken. Dit wordt agendapunt 8b. Agendapunt 9b vervalt.
  De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
  Door een technische storing wordt de vergadering geschorst tot 19.50 uur.

 2. 2

  De heren Beumken en Van den Hof leggen de belofte af.
  De vergadering wordt om 20.00 uur voor een paar minuten geschorst om de raadsleden de gelegenheid te bieden de beide heren te feliciteren.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Tot raadslid van de gemeente Molenlanden toe te laten en te benoemen de heer Adrie Beumken (Doe Mee! Molenlanden).
   Tot burgerlid van de gemeente Molenlanden te benoemen de heer Arno van den Hof (VVD Molenlanden).

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Tot raadslid van de gemeente Molenlanden toe te laten en te benoemen de heer Adrie Beumken (Doe Mee! Molenlanden).
  2. Tot burgerlid van de gemeente Molenlanden te benoemen de heer Arno van den Hof (VVD Molenlanden).
 3. 3

  De eerste inspreker is de heer Wout de Jong over de Pinkeveersebrug. Zijn inspraak begint met een filmpje. Daarna geeft de inspreker een korte toelichting en overhandigt (digitaal) een dubbele duit aan wethouder Quik.
  De tweede inspreker is de heer Eli Vonk over bestemmingsplan Middelweg 2.
  De derde inspreker is de heer Arie Teeuw over bestemmingsplan Middelweg 2.
  De vierde inspreker is mevrouw Louisa Broens over motie Respect. Zij spreekt in als inwoner van Molenlanden en niet als ambtenaar van de gemeente.

 4. 4

  De besluitenlijst van 2 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst van 2 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Er zijn geen mededelingen.

 6. 6

  Er zijn geen mondelinge vragen.

 7. 7

  De heer De Lijster (Doe Mee!) stelt vragen over de raadsinformatiebrief over de Slingelandse Plassen.
  Wethouder Slob gaat in op de vragen. Het streven is om deze zomer een compleet plan te hebben.
  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

 8. 8
  HAMERSTUKKEN
 9. 8.a

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De verantwoording van de fractiebudgetten 2020 vast te stellen;
  2. De reserves die fracties op kunnen bouwen voor het verantwoordingsjaar 2020 eenmalig te verhogen van maximaal 100% tot maximaal 200%.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. De verantwoording van de fractiebudgetten 2020 vast te stellen;
  2. De reserves die fracties op kunnen bouwen voor het verantwoordingsjaar 2020 eenmalig te verhogen van maximaal 100% tot maximaal 200%.
 10. 8.b

  Bespreekpunt is de beantwoording van de technische vragen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De zienswijzen die over het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkenhof, Wijngaarden’ zijn ingediend
  ontvankelijk te verklaren;
  2. Dat de ingediende zienswijzen aanleiding geven het bestemmingsplan te wijzigen en de
  zienswijzen te beantwoorden conform de bijgevoegde nota van zienswijzen;
  3. Het bestemmingsplan Vinkenhof, Wijngaarden, waarbij een merrie -en veulencentrum met
  bijbehorende bedrijfswoning wordt mogelijk gemaakt, met IMRO-code
  NL.IMRO.1978.BPtwwesteinde35aWG-VG01, gewijzigd vast te stellen;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat
  van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten
  zijn;
  5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal
  reeds anderszins verzekerd is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De zienswijzen die over het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkenhof, Wijngaarden’ zijn ingediend
  ontvankelijk te verklaren;
  2. Dat de ingediende zienswijzen aanleiding geven het bestemmingsplan te wijzigen en de
  zienswijzen te beantwoorden conform de bijgevoegde nota van zienswijzen;
  3. Het bestemmingsplan Vinkenhof, Wijngaarden, waarbij een merrie -en veulencentrum met
  bijbehorende bedrijfswoning wordt mogelijk gemaakt, met IMRO-code
  NL.IMRO.1978.BPtwwesteinde35aWG-VG01, gewijzigd vast te stellen;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is omdat
  van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten
  zijn;
  5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal
  reeds anderszins verzekerd is.

  Er zijn 20 stemmen voor (Doe mee!, CDA, SGP, VVD(2)) en 7 stemmen tegen (ChristenUnie, Progressief Molenlanden, VVD(1)).
  Mevrouw De Moel (Doe mee!) en de heren Van de Water (CDA) en Moret (VVD) leggen een stemverklaring af.

 11. 9
  BESPREEKSTUKKEN
 12. 9.a

  De vergadering wordt om 21.45 uur voor 10 minuten geschorst.

  Resultaat stemming

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan ‘Nieuw-Lekkerland, Middelweg 2’ en als reactie daarop de Nota zienswijzen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Nieuw Lekkerland, Middelweg 2’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPmiddelweg2NLL-VG01) vast te stellen, waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘detailhandel’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de realisatie van een appartementengebouw
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan ‘Nieuw-Lekkerland, Middelweg 2’ en als reactie daarop de Nota zienswijzen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Nieuw Lekkerland, Middelweg 2’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPmiddelweg2NLL-VG01) vast te stellen, waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘detailhandel’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de realisatie van een appartementengebouw
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Er zijn 16 stemmen voor (Doe mee!, CDA, VVD) en 11 stemmen tegen (SGP, ChristenUnie, Progressief Molenlanden).
  De heren Van Bruggen (ChristenUnie), Van de Water (CDA), Verschoor (Progressief Molenlanden) en De Groot (SGP) leggen een stemverklaring af.

 13. 9.b

  Dit onderwerp is een hamerstuk geworden. Zie punt 8.b

 14. 9.c

  De vergadering wordt om 22.02 uur voor enkele minuten geschorst.
  De heer Snoek is voorzitter bij dit agendapunt.

  De heer Van Bruggen dient namens ChristenUnie, SGP en Progressief Molenlanden een amendement uitwerking aanbevelingen in (A2021-04)
  Na debat worden de volgende woorden aan het amendement toegevoegd: ‘daar waar de raad het mandaat heeft’.

  De vergadering wordt om 22.52 uur voor 5 minuten geschorst.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Veilig Voorwaarts - Toezicht & Handhaving op Openbare Orde en Veiligheid te onderschrijven;
  2. Het college te verzoeken om de uitvoering van aanbevelingen 1 tot en met 5 op te pakken en de raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden geïmplementeerd;
  3. Het Presidium te verzoeken om de uitwerking van aanbevelingen 6 en 7 op te pakken en deze uitwerking op een nader moment voor de raad te agenderen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Veilig Voorwaarts - Toezicht & Handhaving op Openbare Orde en Veiligheid te onderschrijven;
  2. Het college te verzoeken om de uitvoering van aanbevelingen 1 tot en met 5 uit te werken en de raad de wijze waarop deze aanbevelingen worden geïmplementeerd voor te leggen ter besluitvorming, daar waar de raad het mandaat heeft.
  3. Het Presidium te verzoeken om de uitwerking van aanbevelingen 6 en 7 op te pakken en deze uitwerking op een nader moment voor de raad te agenderen.

  Het amendement is aangenomen met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen.

 15. 9.c.a

  Aan het oorspronkelijke amendement wordt na debat de volgende woorden toegevoegd: daar waar de raad het mandaat heeft.

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-04 uitwerking aanbevelingen rekenkamerrapport
 16. 9.d

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Vervolg te geven aan de inzet voor een meer inclusieve samenleving voor LHBTI’ers.
  2. Hierbij te kiezen voor scenario 2 zoals beschreven in de Evaluatie uitvoering motie “Respect in
  Molenlanden” waarbij de gemeente in gesprek gaat en initiatieven ondersteunt.
  3. Hiervoor eenmalig €38.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Vervolg te geven aan de inzet voor een meer inclusieve samenleving voor LHBTI’ers.
  2. Hierbij te kiezen voor scenario 2 zoals beschreven in de Evaluatie uitvoering motie “Respect in
  Molenlanden” waarbij de gemeente in gesprek gaat en initiatieven ondersteunt.
  3. Hiervoor eenmalig €38.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.

  Er zijn 17 stemmen voor (Doe mee!, CDA, VVD, Progressief Molenlanden) en 9 stemmen tegen (SGP, ChristenUnie)
  De heer Lock heeft de vergadering om 23.10 uur verlaten.

  Toezeggingen

  Titel
  Verslag uitvoering motie Respect in Molenlanden
 17. 10

  De vergadering is om 23.37 uur gesloten.