Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 20 april 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Mevrouw Schippers spreekt in met betrekking tot het agendapunt verkenning onderwijshuisvesting Groot-Ammers.

Er zijn geen mededelingen

De heren Van de Water (CDA) en Timmer (ChristenUnie) stellen vragen het rapport over schadeoorzaak aan huizen achter de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

De besluitenlijst van 30 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Resultaat stemming

De besluitenlijst van 13 april wordt ongewijzigd vastgesteld.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. De bouw van maximaal 36 woningen ruimtelijk mogelijk te maken aan de Dorpsstraat in Streefkerk;
 2. Hiertoe het bestemmingsplan ‘Streefkerk, Dorpsstraat-oost’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPdorpsstroostSKK-VG01 vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. De bouw van maximaal 36 woningen ruimtelijk mogelijk te maken aan de Dorpsstraat in Streefkerk;
 2. Hiertoe het bestemmingsplan ‘Streefkerk, Dorpsstraat-oost’, (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPdorpsstroostSKK-VG01 vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Molenlanden 2021 – 2032 vast te stellen waarbij:
  • Voor alle schoolgebouwen die gedurende de looptijd van het IHP de leeftijd van 40 jaar bereiken wordt afgewogen of renovatie of nieuwbouw de beste oplossing is;
  • Gedurende de looptijd van het IHP alle schoolgebouwen in onze gemeente Bijna Energieneutraal (BENG) zijn en als Frisse School Klasse B kunnen worden geclassificeerd;
  • Voor alle schoolgebouwen die zijn gerealiseerd tussen 1990 en 2015 wordt bezien op welke wijze de transformatie naar BENG en de opwaardering naar Frisse School kan worden uitgevoerd.
  2. Ter uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan separate besluiten te nemen over de exacte invulling en de financiële effecten van de projecten.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Molenlanden 2021 – 2032 vast te stellen waarbij:
  • Voor alle schoolgebouwen die gedurende de looptijd van het IHP de leeftijd van 40 jaar bereiken wordt afgewogen of renovatie of nieuwbouw de beste oplossing is;
  • Gedurende de looptijd van het IHP alle schoolgebouwen in onze gemeente Bijna Energieneutraal (BENG) zijn en als Frisse School Klasse B kunnen worden geclassificeerd;
  • Voor alle schoolgebouwen die zijn gerealiseerd tussen 1990 en 2015 wordt bezien op welke wijze de transformatie naar BENG en de opwaardering naar Frisse School kan worden uitgevoerd.
  2. Ter uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan separate besluiten te nemen over de exacte invulling en de financiële effecten van de projecten.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. Het proces te starten om te komen tot een Omgevingsvisie waarbij gekozen wordt voor een
fasegewijze aanpak waarbij eerst een Omgevingsagenda wordt opgesteld.
2. Hiertoe de Startnotitie Omgevingsvisie vast te stellen.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. Het proces te starten om te komen tot een Omgevingsvisie waarbij gekozen wordt voor een
fasegewijze aanpak waarbij eerst een Omgevingsagenda wordt opgesteld.
2. Hiertoe de Startnotitie Omgevingsvisie vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. de Wijziging Verordening Beschermd Wonen en Opvang vast te stellen, waarbij:
  1.1 de eigen bijdrage gelijk wordt gesteld;
  1.2.de eigen bijdrage voor crisisopvang juridisch wordt verankerd.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. de Wijziging Verordening Beschermd Wonen en Opvang vast te stellen, waarbij:
  1.1 de eigen bijdrage gelijk wordt gesteld;
  1.2.de eigen bijdrage voor crisisopvang juridisch wordt verankerd.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Een extra inhuurbudget van €495.000 ter beschikking te stellen voor 2021 voor behandeling van uitgebreide procedures en bestemmingsplannen (bij team Omgeving);
 2. Een extra inhuurbudget van €373.000 ter beschikking te stellen voor 2021 voor behandeling van WABO-procedures (bij team BWT);
 3. De kosten, zijnde €868.000,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Een extra inhuurbudget van €495.000 ter beschikking te stellen voor 2021 voor behandeling van uitgebreide procedures en bestemmingsplannen (bij team Omgeving);
 2. Een extra inhuurbudget van €373.000 ter beschikking te stellen voor 2021 voor behandeling van WABO-procedures (bij team BWT);
 3. De kosten, zijnde €868.000,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het Vastgoed-, Accommodatie- en Tarievenbeleid Molenlanden vast te stellen waarbij:
  a) De verschillen in beheer en exploitatie tussen de accommodaties worden geharmoniseerd.
  b) Een duidelijke taakverdeling tot stand komt tussen de gemeente enerzijds en verenigingen en stichtingen anderzijds bij de totstandkoming en instandhouding van de cruciale maatschappelijke infrastructuur.
  c) Geïnvesteerd wordt in een toekomstbestendig accommodatieaanbod door het verder versterken van kwaliteit en multifunctionaliteit van accommodaties.
 2. Voor de uitwerking en implementatie van het beleid eenmalig € 653.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve.
 3. Voor de harmonisering van de zwembaden eenmalig een verzelfstandigingsbuffer beschikbaar te stellen van € 305.500,-- ten laste van de Algemene Reserve.
 4. De structurele lasten die voortvloeien uit de harmonisatie van het beheer en exploitatie van de zwembaden, buitensportaccommodaties en binnensportaccommodaties, zijnde € 338.000 in 2022 en vanaf 2023 structureel € 283.000,--, op te nemen in de begroting 2022 en verder.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het Vastgoed-, Accommodatie- en Tarievenbeleid Molenlanden vast te stellen waarbij:
  a) De verschillen in beheer en exploitatie tussen de accommodaties worden geharmoniseerd.
  b) Een duidelijke taakverdeling tot stand komt tussen de gemeente enerzijds en verenigingen en stichtingen anderzijds bij de totstandkoming en instandhouding van de cruciale maatschappelijke infrastructuur.
  c) Geïnvesteerd wordt in een toekomstbestendig accommodatieaanbod door het verder versterken van kwaliteit en multifunctionaliteit van accommodaties.
 2. Voor de uitwerking en implementatie van het beleid eenmalig € 653.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve.
 3. Voor de harmonisering van de zwembaden eenmalig een verzelfstandigingsbuffer beschikbaar te stellen van € 305.500,-- ten laste van de Algemene Reserve.
 4. De structurele lasten die voortvloeien uit de harmonisatie van het beheer en exploitatie van de zwembaden, buitensportaccommodaties en binnensportaccommodaties, zijnde € 338.000 in 2022 en vanaf 2023 structureel € 283.000,--, op te nemen in de begroting 2022 en verder.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. In te zetten op het bevorderen van taalvaardigheid 0-16 jarigen;
 2. In te zetten op het voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid bij 16 jaar en ouder;
 3. Hiertoe het Lokaal actieprogramma aanpak laaggeletterdheid en bibliotheekwerk vast te stellen
 4. Hiervoor eenmalig € 141.410,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
 5. Hiervoor structureel € 20.200,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve in 2021 en voor 2022 en verder dit op te nemen in de Begroting 2022
 6. Kennis te nemen van het Regionale plan van aanpak laaggeletterdheid
 7. De acties en activiteiten uit het Lokaal actieprogramma aanpak laaggeletterdheid en bibliotheekwerk op te nemen in de lokale paragraaf van het Regionale plan van aanpak laaggeletterdheid.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. In te zetten op het bevorderen van taalvaardigheid 0-16 jarigen;
 2. In te zetten op het voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid bij 16 jaar en ouder;
 3. Hiertoe het Lokaal actieprogramma aanpak laaggeletterdheid en bibliotheekwerk vast te stellen
 4. Hiervoor eenmalig € 141.410,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
 5. Hiervoor structureel € 20.200,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve in 2021 en voor 2022 en verder dit op te nemen in de Begroting 2022
 6. Kennis te nemen van het Regionale plan van aanpak laaggeletterdheid
 7. De acties en activiteiten uit het Lokaal actieprogramma aanpak laaggeletterdheid en bibliotheekwerk op te nemen in de lokale paragraaf van het Regionale plan van aanpak laaggeletterdheid.

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-11 Kaderstelling en beoogde effecten aanpak laaggeletterdheid

Vrijdag 16-4-2021 ontving de griffie een brief van een bezorgde inwoner van Groot-Ammers, namens buurtbewoners. Deze brief hebben we op haar verzoek toegevoegd aan dit agendapunt.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het rapport “Verkenning onderwijshuisvesting Groot-Ammers” vast te stellen;
 2. Tot voorbereiding van nieuwe huisvesting voor de drie basisscholen in Groot-Ammers + kinderopvangvoorzieningen onder één dak op de locatie “Molenbuurt” conform het rapport “Verkenning onderwijshuisvesting Groot-Ammers;
  3. Hiervoor een voorbereidingskrediet van € 780.000,- beschikbaar te stellen.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het rapport “Verkenning onderwijshuisvesting Groot-Ammers” vast te stellen;
 2. Tot voorbereiding van nieuwe huisvesting voor de drie basisscholen in Groot-Ammers + kinderopvangvoorzieningen onder één dak op de locatie “Molenbuurt” conform het rapport “Verkenning onderwijshuisvesting Groot-Ammers;
  3. Hiervoor een voorbereidingskrediet van € 780.000,- beschikbaar te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het Participatiebeleid Molenlanden vast te stellen waarin:
             1.1. acht beloften zijn geformuleerd over hoe omgegaan wordt met participatie
             1.2. vier speerpunten worden genoemd voor de aanpak van participatie;
             1.3. de rol van de raad en het college wordt geduid.
  2. Kennis te nemen van het handelingsperspectief, bestaande uit een stappenplan en een handreiking.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het Participatiebeleid Molenlanden vast te stellen waarin:
             1.1. acht beloften zijn geformuleerd over hoe omgegaan wordt met participatie
             1.2. vier speerpunten worden genoemd voor de aanpak van participatie;
             1.3. de rol van de raad en het college wordt geduid.
  2. Kennis te nemen van het handelingsperspectief, bestaande uit een stappenplan en een handreiking.

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-12 Kaderstelling voor participatiebeleid

Moties

Titel
M2021-13 Motie vreemd aan de orde: wandelpad Streefkerk