Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

donderdag 15 juli 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Op verzoek van het college en in afstemming met de agendacommissie wordt bespreekpunt 7b toegevoegd: garantstellingsregeling evenementen.
  De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

 2. Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden informeert de voorzitter de raad dat regiosecretaris Kees de Haas de GR per 1 augustus a.s. gaat verlaten.

 3. Mevrouw De Moel (Doe mee!) stelt vragen over de raadsinformatiebrief verlenging coronafonds.
  Wethouder Slob gaat in op de vragen. Het debat wordt gevoerd bij agendapunt 7b.

 4. De besluitenlijst van 22 juni 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Resultaat stemming

 5. De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

 6. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Noordzijde 103-104’ (idn:
  NL.IMRO.1978.BPnoordzijde103NDL-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. het wijzigen van de “bedrijfsbestemming” naar ‘Tuin’
  b. het splitsen van 2 bestaande woonboerderijen in totaal 4 wooneenheden;
  c. het slopen van 490 m2 aan bijgebouwen en toestaan van 150 m2 en respectievelijk 160 m2 aan bijgebouwen.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

 7. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 30’ (idn: NL.IMRO.1978.BPlekdijk30LGRVG02)
  vast te stellen, met een wijziging ten opzichte van het
  ontwerpbestemmingsplan, waarbij het plan voorziet in:
  a. het wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’;
  b. Het toevoegen van 1 woning door de bestemming van het bedrijfsgebouw te
  wijzigen naar een burgerwoning;
  c. Ter plaatse van de bestemming ‘Agrarisch’ met functieaanduiding ‘Hobbymatige
  fruitteelt’ hobbymatige agrarische activiteiten en hobbymatige tuinbouw in de
  vorm van fruitteelt toe te staan, waarbij (vergunningsvrije) bijgebouwen en
  overkappingen zijn uitgesloten.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 30’ (idn: NL.IMRO.1978.BPlekdijk30LGRVG02)
  vast te stellen, met een wijziging ten opzichte van het
  ontwerpbestemmingsplan, waarbij het plan voorziet in:
  a. het wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’;
  b. Het toevoegen van 1 woning door de bestemming van het bedrijfsgebouw te
  wijzigen naar een burgerwoning;
  c. Ter plaatse van de bestemming ‘Agrarisch’ met functieaanduiding ‘Hobbymatige
  fruitteelt’ hobbymatige agrarische activiteiten en hobbymatige tuinbouw in de
  vorm van fruitteelt toe te staan, waarbij (vergunningsvrije) bijgebouwen en
  overkappingen zijn uitgesloten.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

 8. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Boeierstraat 9 te Nieuw Lekkerland’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPboeierstraat9NLL-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit horende nota van wijzigingen ‘Bestemmingsplan Boeierstraat 9 te Nieuw-Lekkerland’ waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de bouw van 4 woningen;
   2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. het bestemmingsplan ‘Boeierstraat 9 te Nieuw Lekkerland’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPboeierstraat9NLL-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit horende nota van wijzigingen ‘Bestemmingsplan Boeierstraat 9 te Nieuw-Lekkerland’ waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de bouw van 4 woningen;
   2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.
 9. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, tegenover Abbekesdoel 39 / Giessenburg, A.M.A. van Langeraadweg 10-14’ (idn: NL.IMRO.1978.BPabbekesdoel39BKG-VG01) vast te stellen; het plan voorziet in:
  - het verplaatsen van een bouwvlak voor een woning van de A.M.A. van Langeraadweg naar tegenover Abbekesdoel 39;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  00:20:15 - 02:17:06 - T.C. (Theo) Segers
 10. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Tot herziene vaststelling van het bestemmingsplan 'Noordeloos, Grotewaard 33a' van 7 mei 2019 (IMRO-codering NL.IMRO.1978.BPgrotewaard33aNDL-VG02) naar aanleiding van de
  tussenuitspraak van de Raad van State waarbij de volgende wijzigingen worden aangebracht:
  a) een voorwaardelijke sloopverplichting voor de sloop van de schuur over de wetering en voor de sloop van de bebouwing op het driehoekig perceel voor de wetering, wordt toegevoegd aan de regels in artikel 6.3.1 ‘Wonen’;
  b) de verbeelding voor de woning Grotewaard 34 is aangepast waarbij het bestemmingsvlak ‘Wonen’ is verkleind, de bestemming ‘Tuin’ is verkleind en het achterste deel van het perceel de bestemming ‘Agrarisch’ met de aanduiding ‘hobbymatig agrarisch gebruik’ heeft gekregen.
  c) Een regel over ‘hobbymatig agrarisch gebruik’ is toegevoegd in artikel 3 ‘Agrarisch’

 11. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Binnendamseweg 26a af te geven, ten behoeve van de realisatie van een bedrijfshal van 561 m2 bedoeld voor opslag, achter de huidige bebouwing binnen de bestemming ‘Bedrijf’.
  2. In het geval er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, deze als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken.

 12. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Kaders vast te stellen voor het op te stellen Integraal beheerplan Buitenruimte
  2. Hiertoe het document: “Kaderstelling Integraal Beheerplan Buitenruimte” vast te stellen
  3. Het college opdracht te geven om op basis van de vastgestelde kaders een Integraal beheerplan Buitenruimte op te stellen en vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Kaders vast te stellen voor het op te stellen Integraal beheerplan Buitenruimte
  2. Hiertoe het document: “Kaderstelling Integraal Beheerplan Buitenruimte” vast te stellen
  3. Het college opdracht te geven om op basis van de vastgestelde kaders een Integraal beheerplan Buitenruimte op te stellen en vast te stellen.

  De heer Timmer (ChristenUnie) legt een stemverklaring af.

 13. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  tot het aanstellen van een kinderburgemeester van Molenlanden.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  tot het aanstellen van een kinderburgemeester van Molenlanden.

 14. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de Verordening Commissie Verbonden Partijen Molenlanden 2021 vast te stellen;
  2. de volgende leden te benoemen tot lid van de commissie verbonden partijen:
   • mevrouw Dagmar van den Herik (CDA);
   • de heren Berend Buddingh (Doe Mee), Henk van der Wal (SGP), Pieter van Bruggen (CU), Bert Moret (VVD) en Ferry van der Koelen (PM).

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. de Verordening Commissie Verbonden Partijen Molenlanden 2021 vast te stellen;
  2. de volgende leden te benoemen tot lid van de commissie verbonden partijen:
   • mevrouw Dagmar van den Herik (CDA);
   • de heren Berend Buddingh (Doe Mee), Henk van der Wal (SGP), Pieter van Bruggen (CU), Bert Moret (VVD) en Ferry van der Koelen (PM).
 15. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Eenmalig €197.000,- beschikbaar te stellen voor de inzet van tijdelijke capaciteit bij het Sociaal
  Team om de wachtlijsten te beperken.
  2. De kosten ten laste te brengen van het budget ‘de van het Rijk ontvangen compensatie voor corona’.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Eenmalig €197.000,- beschikbaar te stellen voor de inzet van tijdelijke capaciteit bij het Sociaal
  Team om de wachtlijsten te beperken.
  2. De kosten ten laste te brengen van het budget ‘de van het Rijk ontvangen compensatie voor corona’.

 16. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de hoofstukken 1 tot en met 4 van Lokale Adaptatie Strategie Klimaat en
      Bodemdaling ‘Op naar een klimaatbestendig Molenlanden in 2050’ vast te
      stellen waarbij:
     a. streefdoelen worden gesteld die de ambitie van gemeente Molenlanden
         voor de opgaven klimaatadaptatie en bodemdaling weergeven;
  2. kennis te nemen van hoofdstuk 5 van Lokale Adaptatie Strategie Klimaat
      en Bodemdaling ‘Op naar een klimaatbestendig Molenlanden in 2050’
      waarin:
      a. de aanpak en het proces geduid wordt;
  3. de financiële consequenties op te nemen in het uitvoeringsprogramma
      Duurzaamheid, waarbij:
      - de omvang van de financiële consequenties in overeenstemming
      moeten zijn met de financiële draagkracht van de gemeente
       Molenlanden;
       - er geen sprake zal zijn van financiële consequenties die het karakter
       van een open eindfinanciering dragen.

  Toezeggingen

  Titel
  Overzichtsdocument duurzaamheid
 17. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-15 klimaatadaptatie doe je samen
 18. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-14 Geen open eindfinanciering LAS
 19. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De bestemming van de reserve noodfonds Corona te verbreden tot de garantstellingsregeling evenementen gemeente Molenlanden 2021 en de uitvoering van deze regeling alsmede het in dat kader te bieden maatwerk te dekken uit deze reserve.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. De bestemming van de reserve noodfonds Corona te verbreden tot de garantstellingsregeling evenementen gemeente Molenlanden 2021 en de uitvoering van deze regeling alsmede het in dat kader te bieden maatwerk te dekken uit deze reserve.

  Toezeggingen

  Titel
  Beeldvormende sessie Agenda Vitaal Molenlanden
  Stichtingen en Verenigingen
 20. De vergadering wordt om 21.47 uur gesloten.