Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 november 2021

19:30 - 23:59

Locatie
via Teams
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Uitzending

Agendapunten

Op verzoek van dhr. van Bruggen (ChristenUnie) wordt agendapunt 5a (Verklaring van geen bedenkingen Heiweg 3, Oud-Alblas) als bespreekstuk op de agenda gezet. Dit wordt agendapunt 6d.

De agenda wordt vastgesteld.

De heer Blok (SGP) stelt vragen over de dienstregeling voor het openbaar vervoer in Molenlanden.

Toezeggingen

Titel
Meer informatie over wijziging van de dienstregeling van Qbuzz

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit unaniem -met 23 stemmen voor- om de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De raad besluit unaniem -zonder hoofdelijke stemming- om de Lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda omgezet naar een bespreekstuk. Daarmee is het nu terug te vinden op de agenda als bespreekstuk 6d.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. het bestemmingsplan ‘Ottoland, B 17’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPb17OTL-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de aangegeven wijzigingen in de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen Bestemmingsplan ‘Ottoland, B 17’’, waarbij de woonbestemming van de locatie B 17 in Ottoland zodanig wordt dat er op deze locatie in plaats van één woning voortaan twee woningen aanwezig mogen zijn;
 2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Ottoland, B 17’;
 3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. het bestemmingsplan ‘Ottoland, B 17’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPb17OTL-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de aangegeven wijzigingen in de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen Bestemmingsplan ‘Ottoland, B 17’’, waarbij de woonbestemming van de locatie B 17 in Ottoland zodanig wordt dat er op deze locatie in plaats van één woning voortaan twee woningen aanwezig mogen zijn;
 2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Ottoland, B 17’;
 3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Hoogblokland, Korenbloemstraat’ (idn:NL.IMRO.1978.BPKorenbloemstrHBL-VG01) gewijzigd vast te stellen waarbij het plan voorziet in:
  a. wijziging van de bestemming ‘Maatschappelijk’ naar ‘Woongebied’ en ‘Verkeer – Verblijfsgebied’.
  b. Toevoeging van 4 woningen, in de vorm van twee-onder-een kapwoningen;
  c. 13 openbare parkeerplaatsen ten zuiden van de woningen.
 2. De beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals opgenomen in de zienswijzenota, vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
 4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Hoogblokland, Korenbloemstraat’ (idn:NL.IMRO.1978.BPKorenbloemstrHBL-VG01) gewijzigd vast te stellen waarbij het plan voorziet in:
  a. wijziging van de bestemming ‘Maatschappelijk’ naar ‘Woongebied’ en ‘Verkeer – Verblijfsgebied’.
  b. Toevoeging van 4 woningen, in de vorm van twee-onder-een kapwoningen;
  c. 13 openbare parkeerplaatsen ten zuiden van de woningen.
 2. De beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals opgenomen in de zienswijzenota, vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
 4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. de coördinatieregeling ex. artikel 3.30 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de bouw van overkappingen in verband met de reductie van benzeen aan de Bazeldijk 50 te Hoogblokland;
2. de voorbereidingsprocedures te coördineren voor de volgende relevante besluiten:
a. het vaststellen van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.8 Wro waarin zes overkappingen worden mogelijk gemaakt;
b. het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1-1a van de Wabo (bouwen) voor de realisatie van twee overkappingen;
c. het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1-1e van de Wabo (milieu) voor het veranderen van de inrichting;
3. een terugvalregeling op te nemen voor het geval dat één van de onder 2 genoemde toestemmingen om onvoorziene redenen wegvalt.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. de coördinatieregeling ex. artikel 3.30 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de bouw van overkappingen in verband met de reductie van benzeen aan de Bazeldijk 50 te Hoogblokland;
2. de voorbereidingsprocedures te coördineren voor de volgende relevante besluiten:
a. het vaststellen van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.8 Wro waarin zes overkappingen worden mogelijk gemaakt;
b. het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1-1a van de Wabo (bouwen) voor de realisatie van twee overkappingen;
c. het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1-1e van de Wabo (milieu) voor het veranderen van de inrichting;
3. een terugvalregeling op te nemen voor het geval dat één van de onder 2 genoemde toestemmingen om onvoorziene redenen wegvalt.

De Doe Mee-fractie overweegt het indienen van een motie of amendement over prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties.
De Doe Mee-fractie overweegt een punt als het gaat om het reguleren van vervuiling door palletkachels.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. de Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0 vast te stellen, waarin staat aangegeven:
- de visie warmtevoorziening voor Molenlanden;
- in welke kernen, buurten en bedrijventerreinen de verkenning naar alternatieve duurzame
energiebronnen wordt gestart;
- de uitvoeringsplanning voor de korte termijn, waarbij aangesloten wordt op de landelijke
doelstelling dat ongeveer één vijfde van de woningen in 2030 vergaand verduurzaamd is (aardgasvrij ready) of volledig aardgasvrij is.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. de Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0 vast te stellen, waarin staat aangegeven:
- de visie warmtevoorziening voor Molenlanden;
- in welke kernen, buurten en bedrijventerreinen de verkenning naar alternatieve duurzame
energiebronnen wordt gestart;
- de uitvoeringsplanning voor de korte termijn, waarbij aangesloten wordt op de landelijke
doelstelling dat ongeveer één vijfde van de woningen in 2030 vergaand verduurzaamd is (aardgasvrij ready) of volledig aardgasvrij is.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Kennis te nemen van de positieve financiële ontwikkelingen in de Zomernota 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 Avres en besluit geen zienswijze in te dienen omdat de stukken daartoe geen aanleiding geven.
  2. Kennis te nemen van wijziging verordening Individuele Inkomenstoeslag Avres en besluit geen zienswijze in te dienen omdat de stukken daartoe geen aanleiding geven.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Kennis te nemen van de positieve financiële ontwikkelingen in de Zomernota 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 Avres en besluit geen zienswijze in te dienen omdat de stukken daartoe geen aanleiding geven.
  2. Kennis te nemen van wijziging verordening Individuele Inkomenstoeslag Avres en besluit geen zienswijze in te dienen omdat de stukken daartoe geen aanleiding geven.

De heer Jonker (ChristenUnie) geeft aan zich te onthouden van stemming.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
Ten aanzien van de uittredings-/opheffingsregeling Avres:

 1. Kennis te nemen van regeling en af te zien van het indienen van een zienswijze omdat deze daarvoor geen aanleiding geeft.

Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling Avres
2. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling, voor de onderdelen die vallen binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad, vast te stellen
3. Het college toestemming te verlenen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, voor de onderdelen die vallen binnen de bevoegdheid van het college, vast te stellen.

Ten aanzien van het bankreglement kredietbank
4. Het gewijzigde bankreglement kredietbank Avres 2021 vast te stellen en het bankreglement 2016 Avres in te trekken.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
Ten aanzien van de uittredings-/opheffingsregeling Avres:

 1. Kennis te nemen van regeling en af te zien van het indienen van een zienswijze omdat deze daarvoor geen aanleiding geeft.

Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling Avres
2. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling, voor de onderdelen die vallen binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad, vast te stellen
3. Het college toestemming te verlenen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, voor de onderdelen die vallen binnen de bevoegdheid van het college, vast te stellen.

Ten aanzien van het bankreglement kredietbank
4. Het gewijzigde bankreglement kredietbank Avres 2021 vast te stellen en het bankreglement 2016 Avres in te trekken.

De heer Jonker (ChristenUnie) geeft aan zich te onthouden van stemming.

De commissie WWV van 16 november heeft als advies uitgesproken dat dit een bespreekpunt wordt in de raadsvergadering, met de volgende bespreekpunten:
- Uitwerken beheer en toezicht.
- Hoe gaat de raad om met de aankoop van weilanden?
- Hoe om te gaan met publiek geld t.a.v. de kwaliteit van het zwemwater?
- Hoe zit de governance in elkaar?
- Budgetrecht van de raad in relatie tot het beschikbaar te stellen bedrag.

Diverse partijen denken na over het voorbereiden van een amendement.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. de inhoud van de eindrapportage Slingelandse Plassen te onderschrijven en te ondersteunen als vertrekpunt voor de oprichting van een stichting die het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het recreatiegebied Slingelandse Plassen voor zijn rekening neemt
 2. als voorwaarden voor de stichting in oprichting te stellen dat:
 • de publieke toegankelijkheid blijft gewaarborgd;
 • de zwemwaterfunctie blijft gehandhaafd;
 • de governance zodanig is geregeld dat de risico’s van zowel de deelnemers in de stichting als van de gemeente zodanig zijn afgedekt dat een kostenneutrale exploitatie in beginsel structureel is geborgd evenals de organisatorische continuïteit;
 1. indien aan deze voorwaarden is voldaan het nog beschikbare budget onderhoud Slingelandse Plassen (ca. €825.000) aan de stichting (na oprichting) ter beschikking te stellen onder de voorwaarde dat dit niet is aan te merken als (ongeoorloofde) staatssteun.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem -met 23 stemmen voor- om:

 1. de inhoud van de eindrapportage Slingelandse Plassen te onderschrijven en te ondersteunen als vertrekpunt voor de oprichting van een stichting die het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het recreatiegebied Slingelandse Plassen voor zijn rekening neemt;
 2. Als voorwaarden voor de stichting in oprichting te stellen dat:
 • de publieke toegankelijke blijft binnen wettelijke verplichtingen daargelaten jaarrond (bijv. broedseizoen) gewaarborgd voor het gehele Slingelandse plassen gebied;
 • de zwemwaterfunctie blijft gehandhaafd;
 • de governance zodanig is geregeld dat de risico’s van zowel de deelnemers in de stichting als van de gemeente zodanig zijn afgedekt dat een kostenneutrale exploitatie in beginsel structureel is geborgd evenals de organisatorische continuïteit;
 • de verantwoording is geregeld in een jaarverslag (met daar in verslag realisatie, jaarplan volgend jaar en communicatie) en door de installatie van een raad van toezicht met vertegenwoordiging vanuit het college van de gemeente Molenlanden.
 1. Indien aan deze voorwaarden is voldaan het nog beschikbare budget onderhoud Slingelandse Plassen (ca. €825.000) aan de stichting (na oprichting) in drie delen ter beschikking te stellen onder de voorwaarde dat dit niet is aan te merken als (ongeoorloofde) staatssteun.
 • 1e deel van €150.000 na goedkeuring raadsvoorstel aan het college;
 • 2de deel van €300.000 na oprichting stichting, installatie raad van toezicht, en na goedkeuring van de gemeenteraad;
 • 3de deel van €375.000 na goedkeuring van het beleggingsprogramma door het stichtingsbestuur en de raad van toezicht.

Mevrouw de Moel (Doe Mee!) en de heer Moret (VVD) geven aan zich te onthouden van stemming bij dit agendapunt.

De heer Timmer (ChristenUnie) legt een stemverklaring af.
De heer Verschoor (Progressief Molenlanden) legt een stemverklaring af.

00:25:50 - 00:31:11 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:31:11 - 00:43:57 - L. (Leo) Timmer
00:43:57 - 00:49:24 - P. (Paul) Verschoor
00:51:53 - 02:01:50 - T.C. (Theo) Segers

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A2021-23 Aanvullende voorwaarden aangepaste budgetuitgifte Slingelandse Plassen

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A2021-24 Toevoeging RIB d.d. 19 november 2021

De commissie WWV van 16 november heeft als advies uitgesproken dat dit een bespreekpunt wordt in de raadsvergadering, met de volgende bespreekpunten:
- Het toevoegen van adviezen van de verbonden partijencommissie in de brief.
- Het uitspreken van zorgen over de financiën in de brief.

Diverse partijen denken na over een amendement t.a.v. de reactiebrief die gestuurd wordt. De ChristenUnie heeft aangegeven hierin het voortouw te nemen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit ten aanzien het ontwerp beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025:

 1. Een reactie hierop te geven aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio met als strekking dat:
  a. Het beleidsplan als positief beoordeeld wordt;
  b. Het beleidsplan geen nadelige financieel effect mag hebben op de begroting van de Veiligheidsregio en hiermee op de gemeentelijke bijdrage.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem -met 25 stemmen voor- om:


Ten aanzien het ontwerp beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025:
Een reactie hierop te geven aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio met als strekking dat:
a. Het beleidsplan als positief beoordeeld wordt;
b. Het beleidsplan geen nadelige financieel effect mag hebben op de begroting van de Veiligheidsregio en hiermee op de gemeentelijke bijdrage.
c. Het beleidsplan ten onrechte geen inzicht geeft in de financiële gevolgen;
d. Het wenselijk is om aan dergelijke beleidsstukken een financiële paragraaf toe te voegen.

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A2021-25 Ontwerpbeleidsplan VRZHZ 2022-2025

De commissie SDB van 18 november heeft als advies uitgesproken dat dit een bespreekpunt wordt in de raadsvergadering, met de volgende bespreekpunten:
- wijzigen van de zienswijze met de vraag naar specificatie implementatiekosten 2022 en beheersmaatregelen
- nadere informatie van het college over de begrotingswijziging 2021

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. kennis te nemen van de begroting 2022 van de GR Reinigingsdienst Waardlanden en af te zien van het indienen van een zienswijze omdat de begroting daartoe geen aanleiding geeft.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem -met 25 stemmen voor- om:

1. Kennis te nemen van de begroting 2022 van de GR Reinigingsdienst Waardlanden en een zienswijze in te dienen met als strekking dat de gemeenteraad van Molenlanden de GR Reinigingsdienst Waardlanden verzoekt om:
- een specificatie van de implementatiekosten van € 1.471.900,= op te stellen en de raad daarvan in kennis te stellen;
- de raad te informeren door middel van een halfjaarlijkse tussenrapportage waarbij de effecten van het nieuwe afvalstoffenbeleid in beeld worden gebracht.

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A2021-26 Zienswijze begrotingswijziging 2022

Dit agendapunt is op verzoek van de heer van Bruggen (ChristenUnie) bij het vaststellen van de agenda omgezet naar een bespreekstuk.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Heiweg 3 af te geven, ten behoeve van de realisatie van een kleine windmolen.
 2. In het geval er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, deze als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Heiweg 3 af te geven, ten behoeve van de realisatie van een kleine windmolen.
 2. In het geval er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, deze als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken.

De heer Snoek (VVD) legt een stemverklaring af.

Toezeggingen

Titel
Aangepast paraplubestemmingsplan om kleine windmolens makkelijker te realiseren